menu

Zastrzeganie karty

W przypadku stwierdzenia utraty karty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia karty należy bezzwłocznie skontaktować się z numerem telefonu (22) 515 31 50 czynnym przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Zalecamy zapisanie niniejszego numeru w sposób umożliwiający dostęp do niego w sytuacjach wymagających skorzystanie z niego.

Dzwoniąc pod wskazany numer w celu zastrzeżenia karty należy zidentyfikować swoją tożsamość podając:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • adres
 • nazwisko panieńskie matki

Telefoniczne zastrzeżenie karty należy potwierdzić pisemnie w oddziale prowadzącym rachunek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia.

Reklamowanie transakcji

Podstawą do złożenia reklamacji jest fakt obciążenia rachunku nieprawidłową kwotą.

Reklamacje należy składać na piśmie w oddziale prowadzącym rachunek niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w otrzymanym wyciągu lub zestawieniu, przy czym w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych nie później niż 45 dni kalendarzowych od daty obciążenia rachunku bankowego lub rachunku karty, do którego karta została wydana, albo od dnia, w którym transakcja była wykonana albo miała być wykonana.

Fakt nieotrzymania wyciągu lub zestawienia transakcji w ciągu 14 dni kalendarzowych od planowanego terminu należy niezwłocznie zgłosić do Banku.

Reklamacja powinna być podpisana przez Użytkownika karty, którą dokonano transakcji oraz zawierać:

 • opis przyczyny złożenia reklamacji,
 • nazwę punktu handlowo-usługowego, w którym została dokonana transakcja,
 • kwotę i walutę transakcji oraz
 • datę jej dokonania i datę rozliczenia.

Do reklamacji należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące reklamowanej transakcji lub czynności, w szczególności:

 • potwierdzenie dokonania transakcji lub jej anulowania,
 • faktury,
 • oświadczenia,
 • potwierdzenia dokonania zgłoszenia na policję (w przypadkach określonych w regulaminach kart).