menu

Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych

Tabela 1. Polecenie przelewu krajowego

Zlecenie płatniczeZłożone w formie papierowej w Regionie BankuZłożone w formie elektronicznej (w ramach bankowości elektronicznej)[1]

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku[2]

15:30

17:00

Otwarcie lokaty terminowej[3]

15:45

16:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU

ELIXIR[4],[5]

14:30

14:50
SORBNET2[2],[6]

15:15

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Realizacja wszystkich przelewów przychodzących w dniu roboczym będącym dniem wpływu do Banku.

ELIXIR

SORBNET2

[1] W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej bgk24 dla zleceń w plikach w formacie Elixir (lub innych formatach określonych w Instrukcji użytkownika) dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00.

[2] W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego i Umowy Ramowej rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.

[3] W przypadku dyspozycji otwarcia lokaty terminowej w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków bankowych, co do których Umowa/Regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji otwarcia lokaty terminowej.

[4] W dniu 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu roboczym, nie są realizowane rozliczenia w ramach trzeciej sesji systemu ELIXIR (KIR). Godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11:50.

[5] Dotyczy również płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędu Skarbowego (US).

[6] W dniu 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu roboczym, realizacja zleceń płatniczych wysyłanych za pośrednictwem systemu SORBNET2 jest skrócona. Godzina graniczna ustalana jest przez Bank na podstawie komunikatu z NBP.

Tabela 2. Polecenie przelewu walutowego

Rozliczenia SEPA i Target2 - 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) będzie wolny od pracy w systemach rozliczeniowych TARGET2 oraz EURO Elixir – dla przelewów SEPA. Dyspozycje przelewów zagranicznych w systemach TARGET2 i EURO Elixir, które złożą Państwo z datą waluty przypadającą na 15 kwietnia 2022 r. zrealizujemy z datą waluty 19 kwietnia 2022 r. (wtorek).

Zlecenie płatnicze

Data
waluty[7]

Złożone w formie papierowej w Regionie Banku

Złożone w formie elektronicznej(w ramach bankowości elektronicznej)

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN

D

15:30

17:00

Pomiędzy rachunkami w różnych walutach

D

15:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU

SEPA[8],[9]

D+1

14:00

TARGET2[9]

D

14:00

SWIFT:

Skierowane do państw członkowskich:

PLN[10],[11]

D/D+1

11:30

EUR, GBP, CHF

D/D+1

14:00

USD, CAD

D/D+1

14:00

CNY[8], RUB[8], JPY[8], AUD[8]

D+1

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8]

D+1

14:00

Skierowane do państw innych niż państwa członkowskie:

PLN[10],[11]

D/D+1/D+2

11:30

EUR, GBP, CHF, USD, CAD

D/D+1/D+2

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8], JPY[8], RUB[8], CNY[8], AUD[8]

D+1/D+2

14:00

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Otrzymany z innego banku

D

Do godz.: 17:00 uznaje się za przyjęte
w danym dniu roboczym

Po godz.: 17:00 uznaje się za przyjęte
w następnym dniu roboczym 

[7] Data waluty możliwa do realizacji z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Taryfie Opłat i Prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Przedsiębiorców oraz innych Klientów instytucjonalnych.

[8] Realizacja najwcześniej z datą waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 14:00.

[9] Płatności realizowane tylko w walucie EUR.

[10] W przypadku przelewów za granicę.

[11] Realizacja najwcześniej z datą waluty D, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 11:30.