menu

Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie płatności w umowach, terminowej zapłaty, zapłaty należności z tytułu umowy najmu i innych rodzajów transakcji

Gwarancja bankowa jest zabezpieczeniem, w którym zobowiązujemy się do zapłacenia podmiotowi, który jest tzw. beneficjentem gwarancji wskazanej kwoty. Wypłacamy ją, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze zobowiązania wobec tego podmiotu, a beneficjent gwarancji złoży odpowiednie żądanie. 

O produkcie

Gwarancje bankowe to pewne i wygodne zabezpieczenie wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.

Wystawiamy gwarancje bankowe:

 • w PLN, EUR, USD lub innych walutach obcych
 • w formie jednorazowej transakcji lub linii

Na zlecenie polskiej spółki, której sytuację finansową ocenimy pozytywnie, możemy wystawiać wszystkie formy gwarancji, m.in.:

 • wadialne
 • zwrotu zaliczki
 • dobrego/należytego wykonania kontraktu
 • rękojmi
 • zapłaty

Dzięki ratingowi BGK (równemu ratingowi Polski) gwarancje bankowe, które wystawiamy, są honorowane przez wiele podmiotów na całym świecie.

Możemy zabezpieczać transakcje w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym transakcje zagranicznych podmiotów realizowane w Polsce.

Możemy także wystawiać regwarancje pod gwarancje wystawiane przez banki zagraniczne, jeżeli takie są wymogi kontraktowe.

Często spotykane rodzaje gwarancji

Gwarancja wadialna

Niekiedy, aby wziąć udział w przetargu, oferenci muszą przedstawić gwarancję wadialną. Taka gwarancja odpowiada tradycyjnemu wadium wnoszonemu w formie pieniężnej. Gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się z zobowiązań znajdujących się w umowie przetargowej, którą podpisał, bank (wystawca gwarancji) wypłaci kwotę określoną w wadium.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Ten rodzaj gwarancji jest przeznaczony dla podmiotów, które świadczą różnego rodzaju usługi (np. roboty budowlane). Przedstawienie gwarancji dobrego wykonania kontraktu może być wymagane, aby uzyskać kontrakt (umowę). Bank udziela gwarancji na wniosek podmiotu realizującego umowę. Beneficjentem gwarancji (czyli uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji) jest podmiot, który zleca wykonanie robót lub świadczenie usług.

Gwarancja zwrotu zaliczki z kontraktu

Przedstawienie gwarancji zwrotu zaliczki może być wymagane, aby otrzymać zaliczkę potrzebną do realizacji kontraktu. Gwarancja zabezpiecza zwrot zaliczki lub jej części, jeśli wykonawca kontraktu nieprawidłowo ją rozliczy.

Przykładowe rodzaje gwarancji rozmieszczone w podziale czasowym

Regwarancja

Regwarancja to gwarancja banku, która zabezpiecza roszczenia innego banku. Podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z regwarancji (jej beneficjentem) jest bank, który wystawił gwarancję bezpośrednio przedsiębiorcy.

Regwarancja jest potrzebna gdy:

 • beneficjent nie akceptuje gwarancji banku zagranicznego;
 • firma ma obowiązek dostarczyć (np. w przetargu) gwarancję banku lokalnego;
 • gwarancja musi być poddana prawu lokalnemu.

Zobacz animację pt. "Regwarancje bankowe"!

Jak korzystać?

Możemy wystawić pojedynczą gwarancję lub przyznać limit na gwarancje jeśli:

 • wnioskujący przedsiębiorca, przejdzie proces kredytowy oraz
 • ustanowione zostanie odpowiednie zabezpieczenie.

Aby otrzymać informację na temat możliwości wystawienia przez BGK gwarancji, skontaktuj się z najbliższym regionem lub Departamentem Relacji Strategicznych i przekaż:

 • dane finansowe
 • propozycję zabezpieczenia
 • dokument, z którego wynika konieczność wystawienia gwarancji (np. umowa, kontrakt, zamówienie, dokumentacja przetargowa)

Po pozytywnej weryfikacji, możesz złożyć nam zlecenie udzielenia gwarancji, na podstawie którego wystawimy odpowiedni dokument.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy z gwarancji bankowej może skorzystać każdy przedsiębiorca?
  Co do zasady z gwarancji bankowej może skorzystać każdy przedsiębiorca, o ile wykazuje się zdolnością kredytową. Przed wystawieniem gwarancji przeprowadzamy pełen proces kredytowy i wymagamy ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.
   
 2. Jaka jest różnica pomiędzy gwarancją bankową a regwarancją?
  Regwarancja to gwarancja, której jeden bank udziela drugiemu po to, aby ten drugi mógł wystawić gwarancję beneficjentowi (np. na prawie lokalnym). W strukturze regwarancji występują więc dwa banki. Jeden wystawia na podstawie zlecenia przedsiębiorcy regwarancję do drugiego banku, a drugi bank wystawia na jej podstawie gwarancję beneficjentowi. W przypadku gwarancji bezpośredniej, zlecający składa zlecenie w jednym banku i to ten sam bank wydaje gwarancję bezpośrednio beneficjentowi.
   
 3. Czy jest jakiś limit kwotowy gwarancji? Jaka jest maksymalna kwota gwarancji?
  Gwarancja nie ma ograniczenia kwotowego. Wysokość gwarancji, której udzielamy, zależy od zdolności kredytowej klienta oraz od potrzeby biznesowej.
   
 4. Czy mogę złożyć zlecenie udzielenia przez BGK więcej niż jednej gwarancji?
  Tak, nie ma ograniczenia jeżeli chodzi o liczbę zleceń, które możesz złożyć jednorazowo. Jeżeli planujeszzlecić nam wystawienia kilku gwarancji w niedługim czasie, zachęcamy do skorzystania z linii na gwarancje.

Gwarancja obca

Oferujemy również kompleksową obsługę gwarancji obcych, które inne banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe (gwaranci) wystawiły na rzecz naszego partnera – jako beneficjenta gwarancji.

W szczególności oferujemy obsługę żądania zapłaty z gwarancji. Wiąże się ona z potwierdzeniem podpisów i reprezentacji osób podpisujących w imieniu Twojej firmy żądania zapłaty oraz przesłaniem żądania do gwaranta.  Obsłużymy gwarancję obcą jeśli otrzymamy stosowne dokumenty:

 • na 3 dni robocze przed upływem terminu ważności gwarancji - w przypadku gwarancji udzielonych przez gwarantów krajowych;
 • na 10 dni roboczych przed upływem terminu ważności gwarancji – w przypadku gwarancji udzielonych przez gwarantów zagranicznych.

Po upływie tych terminów indywidualnie analizujemy możliwość obsługi żądania zapłaty z gwarancji i możemy odmówić jej przyjęcia do wykonania.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu: gwarancje@bgk.pl.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą gwarancji, wypełnij poniższy wniosek elektroniczny lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK.