menu

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje

Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i na inwestycje.

Gwarancja limitu faktoringowego

Skorzystaj z nowego instrumentu gwarancyjnego, który pomoże zapewnić płynność finansową Twojej firmie. 

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja poprawności realizacji umowy.

Gwarancja bankowa

Samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy jej zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane z programów rządowych - tryb indywidualny

Zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane spółkom z udziałem pracowników lub spółkom aktywności obywatelskiej z rządowego programu wsparcia prywatyzacji

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej.