menu

CRS

Czym jest CRS?

CRS (Common Reporting Standard) to globalny standard wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi różnych krajów. Opracowała go Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) aby przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. 

Zgodnie z CRS, instytucje finansowe, w tym banki, mają obowiązek określania rezydencji podatkowej swoich klientów (czyli tego, gdzie ich klienci powinni płacić podatki). 

W przypadku gdy klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, instytucja finansowa przekazuje taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Na poziomie unijnym CRS normuje dyrektywa Rady nr 2014/107/UE. Polskie instytucje finansowe realizują obowiązki wynikające z CRS na podstawie Ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (plik PDF, 781 KB).
 

Wymogi CRS

Przepisy związane z CRS nakładają obowiązki zarówno na instytucje finansowe, jak i na ich klientów.

Jakie obowiązki wynikają z CRS?

Bank Gospodarstwa Krajowego ma obowiązek określania rezydencji podatkowej klientów. To oznacza, że jesteśmy zobowiązani do pozyskania od klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej i statusie CRS.

O złożenie oświadczenia prosimy każdego klienta, który po raz pierwszy zakłada rachunek w BGK. Klient, który nie złoży takiego oświadczenia, nie będzie mógł korzystać z produktów BGK.

Jeżeli klient już złożył oświadczenie, ale zmieniły się informacje w nim zawarte (w szczególności informacje dotyczące kraju rezydencji podatkowej) powinien jak najszybciej ponownie wypełnić oświadczenie i dostarczyć je do BGK.

Klienci indywidualni wskazują w oświadczeniu m.in.:

 • imię i nazwisko
 • aktualny adres zamieszkania
 • miejscowość i kraj urodzenia
 • PESEL/datę urodzenia
 • kraj/kraje rezydencji podatkowej
 • numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej tzw. TIN

Klienci instytucjonalni wskazują w oświadczeniu m.in.:

 • nazwę
 • aktualny adres siedziby (w tym kraj)
 • status podmiotu
 • kraj/kraje rezydencji podatkowej reprezentowanego podmiotu
 • numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej, tzw. TIN
 • dane o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego

Wzory oświadczeń oraz definicje statusów CRS znajdują się w zakładce Formularze dla klienta.

Jakie dane przekazujemy organom podatkowym?

Jeśli zidentyfikujemy, że rachunek klienta jest rachunkiem raportowanym na mocy przepisów CRS, przekażemy polskim organom podatkowym informacje takie jak:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
 • państwa rezydencji oraz numery TIN, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą, będącą osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, państwa rezydencji oraz numery TIN tej osoby,
 • numer rachunku,
 • saldo rachunku lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku,
 • w przypadku rachunków powierniczych:
  • łączną wartość brutto odsetek, dywidend oraz innych dochodów uzyskiwanych w związku z aktywami znajdującymi się na tym rachunku, a w każdym przypadku wypłacanych lub uznanych w poczet rachunku (lub w powiązaniu z tym rachunkiem) w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
  • łączną wartość brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego BGK działał jako powiernik, pełnomocnik lub innego rodzaju przedstawiciel,
 • w przypadku rachunków depozytowych - łączną wartość brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym.

Pytania dotyczące rezydencji 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy o kontakt z niezależnym doradcą podatkowym. BGK nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.