menu

FATCA

Czym jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nakłada ona na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe obowiązek przekazywania lokalnym władzom podatkowym informacji o rachunkach prowadzonych dla amerykańskich podatników.

Polskie instytucje finansowe, w tym banki, realizują te obowiązki na podstawie:

Przepisy FATCA obowiązują w Polsce od 1 grudnia 2015 roku. Mają zapobiegać sytuacji, w której amerykańscy podatnicy wykorzystują polskie instytucje finansowe do ukrywania dochodów, by uniknąć płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Wymogi FATCA

Polskie przepisy związane z FATCA nakładają obowiązki zarówno na instytucje finansowe, jak i na ich klientów.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowiązany do:

  • identyfikowania klientów (w tym beneficjentów rzeczywistych), którzy mają status podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki,
  • przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o rachunkach bankowych, które spełniają kryteria amerykańskich rachunków raportowanych.

Identyfikacja dotyczy wszystkich klientów Banku Gospodarstwa Krajowego. To oznacza, że jesteśmy zobowiązani do pozyskania od klientów oświadczeń o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki.

O złożenie oświadczenia prosimy każdego klienta, który po raz pierwszy zakłada rachunek w BGK. Klient, który nie złoży takiego oświadczenia, nie będzie mógł korzystać z produktów BGK.

Jeżeli klient już złożył oświadczenie, ale zmieniły się informacje w nim zawarte (w szczególności informacje dotyczące statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki) powinien jak najszybciej ponownie wypełnić oświadczenie i dostarczyć je do BGK.

Jeżeli ustalimy, że rachunek należy do podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki, przekażemy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje, takie jak: imię i nazwisko/nazwę klienta, adres oraz amerykański NIP (a w przypadku braku takiego numeru datę urodzenia), wartość lub saldo rachunku, jak również kwoty dochodów lub przychodów klienta wypłacane przez BGK.

Informacja na temat zgodności BGK z FATCA

Bank Gospodarstwa Krajowego został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (www.irs.gov) pod następującymi danymi:

Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego

Status/Model: IGA 1A, Reporting Model 1 FFI

Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): 0ABU0V.99999.SL.616