menu

MAR

Osoby, które pełnią w Banku Gospodarstwa Krajowego obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, mają obowiązek powiadamiania BGK oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o transakcjach na instrumentach finansowych emitowanych przez BGK. 

Jeżeli jesteś osobą, która zgodnie z Rozporządzeniem MAR ma ten obowiązek:

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z pracownikami komórki ds. zgodności w BGK: compliance@bgk.pl.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.