menu

MIFiD

Niniejsza Informacja jest adresowana do Klientów Banku, którzy inwestują w instrumenty finansowe z oferty Banku oraz korzystają z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, a także do osób, które zamierzają inwestować w instrumenty finansowe oraz korzystać z usług inwestycyjnych Banku. Prezentujemy zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku w związku ze stosowaniem przez Bank wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U.UE.L.2014.173.349 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzeniami delegowanymi obowiązującymi w danym czasie, w szczególności Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str.1) – dalej MIFID II.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Adres do korespondencji:

VARSO 2

ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Infolinia: 801 598 888, 22 475 88 88

Faks: +48 22 627 03 78

E-mail: bgk@bgk.pl

 

Bank nagrywa rozmowy telefoniczne z Klientami oraz zapisuje prowadzoną korespondencję elektroniczną jeżeli w wyniku rozmowy telefonicznej lub prowadzonej korespondencji elektronicznej dochodzi lub może dojść do świadczenia przez Bank usługi inwestycyjnej lub dodatkowej.

Klient ma prawo wystąpić do Banku o udostępnienie zarejestrowanych z różnych kanałów komunikacji zapisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przez okres pięciu lat od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zarejestrowanie komunikacji, o ile Komisja Nadzoru Finansowego nie zażąda od Banku przechowywania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zarejestrowanie komunikacji. Bank za realizację opisanej wyżej usługi, ma prawo pobierania opłat lub prowizji, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji oraz postanowieniami określonymi w zawartej z Bankiem umowie ramowej lub umowie o świadczenie usług inwestycyjnych lub usług dodatkowych oraz regulaminie dołączonym do umowy.

Celem wymogów MiFID II / MiFIR jest zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej, zwiększenie konkurencyjności w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania sektora finansowego, w tym banków, na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z wymogami MiFID II / MiFIR, podmioty świadczące usługi inwestycyjne mają m.in. obowiązek:

 • działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • oferowania instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta,
 • dostarczania Klientom jednoznacznych i niewprowadzających w błąd informacji o instrumentach finansowych i ryzykach związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Usługi inwestycyjne i usługi dodatkowe świadczone przez bank

 • wykonywanie zleceń na rachunek Klientów;
 • nabywanie i zbywanie Instrumentów Finansowych na własny rachunek;
 • oferowanie Instrumentów Finansowych;
 • zobowiązanie się Banku wobec emitenta do nabywania emitowanych przez niego Instrumentów Finansowych w tym:
  • gwarantowanie emisji Instrumentów Finansowych;
  • wykonywanie czynności o podobnym charakterze bez gwarancji emisji;
 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń na rzecz inwestorów, w związku z przyjmowaniem zapisów na obligacje;
 • przechowywanie i usługi powiązane, w tym prowadzenie ewidencji obligacji dla emitentów;
 • prowadzenie rachunków depozytowych (rachunków papierów wartościowych).

Instrumenty finansowe dystrybuowane przez bank

 • dłużne papiery wartościowe (bony pieniężne NBP, bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje komercyjne, obligacje podporządkowane (w tym hybrydowe), listy zastawne, certyfikaty depozytowe);
 • transakcje pochodne (FX forward, FX swap, IRS, CIRS, FRA, opcje walutowe, w tym struktury opcyjnie).

Czynności wykonywane przed zawarciem umowy
o świadczenie usługi

Klient detaliczny

Klient profesjonalny  

Uprawniony kontrahent

Dokonanie klasyfikacji Klienta (nadanie kategorii MiFID, powiadomienie klienta o nadanej kategorii oraz o możliwości wnioskowania o jej zmianę)

Przekazanie informacji ogólnych o  Banku
i świadczonych przez Bank usługach

Przekazanie informacji dotyczących zasad zarządzania konfliktami interesów w Banku

Przekazanie informacji w zakresie zasad przyjmowania i przekazywania przez Bank korzyści pieniężnych i niepieniężnych

Przekazanie informacji zawierających ogólny opis instrumentów finansowych będących w ofercie Banku, ich mechanizmów działania oraz związanych
z nimi ryzyk

Stosowanie polityki najlepszego wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przekazanie informacji o polityce Klientowi

X

Stosowanie polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów przy przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych

nie dotyczy

X

Przekazanie informacji o kosztach i opłatach związanych ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi (o ile występują)∗

Dokonanie oceny adekwatności, mającej na celu stwierdzenie, czy Klient posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do oceny ryzyka związanego z danym instrumentem finansowym

X

X

Przekazanie dokumentu zawierającego kluczowe informacje o danym instrumencie finansowym (Key Information Document), zgodnie z wymogami Rozporządzenia PRIIPS1 (przed zawarciem umowy lub przed zawarciem transakcji)

X

X

 *w przypadku transakcji pochodnych oraz z wykorzystaniem papierów wartościowych zawieranych na rynku wtórnym, Bank pobiera wyłącznie marżę zawartą w cenie transakcji. Informacja o marży podawana jest przez dealera przy uzgadnianiu warunków transakcji (przed jej zawarciem). W przypadku Banków innych niż banki spółdzielcze, marża nie jest podawana gdyż Bank nie pobiera marży w transakcjach z innymi bankami.

Przekazanie informacji

Zgodnie z wymogami MiFID II / MIFIR Bank w stosownym czasie przed świadczeniem usługi przekazuje Klientowi lub potencjalnemu Klientowi informacje w zakresie:

1. dokonanej klasyfikacji Klienta (Klient detaliczny, Klient profesjonalny, Uprawniony kontrahent), o możliwościach wnioskowania o zmianę dokonanej klasyfikacji oraz o tym, czy zmiana kategorii będzie wiązała się z obniżeniem poziomu ochrony;

2. warunków umowy o świadczenie usług, a w przypadku umowy lub umów zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej także:

 • opis ryzyka związanego ze sprzedażą krzyżową wraz z opisem ryzyk wynikających z poszczególnych usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o zmianach w zakresie ryzyka, jakie wynikają ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi byłyby świadczone na podstawie odrębnych umów;
 • zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej w ramach sprzedaży krzyżowej oraz zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów dotyczących poszczególnych usług, gdyby te usługi byłyby świadczone na podstawie odrębnych umów oraz informację zbiorczą o tych kosztach i opłatach;

3. danych adresowych i teleadresowych Banku umożliwiających skuteczne kontaktowanie się z Bankiem;

4. języków, w których klient może kontaktować się z Bankiem i otrzymywać od Banku dokumenty i inne informacje;

5. metod komunikacji, z których korzystać należy w kontaktach Banku z klientem, a w stosownych przypadkach metod wysyłania i przyjmowania zleceń;

6. charakteru, częstotliwości i terminów sprawozdań z wykonania usługi, którą Bank ma świadczyć na rzecz klienta;

7. w przypadku przechowywania instrumentów finansowych lub funduszy Klienta - kroków podejmowanych w celu zapewnienia ich ochrony, w tym skrócone informacje na temat wszelkich systemów rekompensat lub gwarancji depozytowych właściwych dla danego rodzaju inwestorów;

8. polityki przeciwdziałania konfliktom interesów (ogólny opis), a na życzenie klienta dodatkowe informacje na temat polityki przeciwdziałania konfliktom interesów;

9. charakteru i ryzyka instrumentów finansowych (ogólny opis zawierający wyjaśnienie charakteru danego rodzaju instrumentu, funkcjonowania i wyników tego instrumentu finansowego w różnych warunkach rynkowych, w tym zarówno w warunkach pozytywnych, jak i negatywnych, oraz wyjaśnienie ryzyka, jakie się z nim wiąże);

10. zabezpieczenia instrumentów finansowych lub funduszy klienta;

11. informacji o kosztach i powiązanych opłatach, z zastrzeżeniem, że w przypadku marży zawartej w cenie transakcji, ze względu na fakt, iż jest ona zależna m.in. od rodzaju instrumentu, wielkości transakcji, sytuacji finansowej klienta, aktualnej sytuacji rynkowej, marża ta podawana jest klientowi przed zawarciem transakcji;

12. konfliktów interesów związanych ze świadczeniem danej usługi na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Banku nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta.

Klasyfikacja

Wymogi MiFID II / MiFIR nakładają na Bank obowiązek dokonywania klasyfikacji Klientów oraz potencjalnych Klientów, w zależności od ich rodzaju działalności oraz wiedzy
i doświadczenia w zakresie instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych.

Ww. wymogi przewidują trzy kategorie Klientów:

 • Klient detaliczny,
 • Klient profesjonalny,
 • Uprawniony kontrahent.

Nadana kategoria wiąże się z określonym poziomem ochrony inwestycyjnej przysługującej Klientowi. Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientowi detalicznemu. Niższy poziom ochrony przysługuje Klientowi profesjonalnemu, a najniższy poziom ochrony przysługuje Uprawnionemu kontrahentowi. Klient ma prawo wystąpić do Banku o zmianę przypisanej kategorii.

Zmiana kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego lub z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta, wiąże się ze zmniejszeniem poziomu ochrony przysługującej Klientowi. Zmiana kategorii dotyczy wszystkich instrumentów finansowych w ramach świadczonej usługi inwestycyjnej.

Szczegółowe zasady dokonywania klasyfikacji Klientów w Banku, dokonywania zmiany klasyfikacji Klienta oraz poziomów ochrony dla każdej z kategorii zawarte są w Polityce klasyfikacji Klientów oraz oceny adekwatności w Banku Gospodarstwa Krajowego, zamieszczonej na stronie internetowej Banku www.bgk.pl/mifid.

Ocena adekwatności

Adekwatność instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych badana jest u Klientów, którym przyznana została kategoria Klienta detalicznego. Celem badania jest wskazanie instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych, które są dla Klienta adekwatne, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w obszarze zawierania transakcji z wykorzystaniem danego instrumentu finansowego.

Informacje o instrumentach finansowych i związanych z nimi ryzykach

Bank przekazuje Klientom informacje o dystrybuowanych instrumentach finansowych.  Informacje zawierają wyjaśnienie charakteru danego rodzaju instrumentu, funkcjonowania i wyników tego instrumentu finansowego w różnych warunkach rynkowych, w tym zarówno w warunkach pozytywnych, jak i negatywnych oraz opis ryzyk wynikających z instrumentów będących przedmiotem usług inwestycyjnych lub dodatkowych świadczonych przez Bank. Informacje te przekazywane są Klientom w odrębnym dokumencie, w formie prezentacji.
 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Dz.Urz.UE.L. 352 z 9.12.2014 str. 1 z późn. zm.).

1. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych

Zasady zawierania transakcji oraz świadczenia usługi wykonywania zleceń w zakresie instrumentów finansowych w Banku reguluje umowa ramowa, Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych, transakcji kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych oraz zawierania i wykonywania transakcji fx spot z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polityka najlepszego wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Po zawarciu transakcji z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych, będącej wynikiem wykonania zlecenia Klient otrzymuje niezwłocznie, nie później niż pierwszego dnia roboczego po zawarciu transakcji najważniejsze informacje dotyczące wykonania zlecenia w potwierdzeniu transakcji. Potwierdzenie zawiera w szczególności szczegółowe warunki zawartej transakcji, czas zawarcia transakcji, miejsce wykonania zlecenia, informację o kosztach i prowizjach związanych z transakcją oraz informację o łącznej wartości transakcji z uwzględnieniem kwoty pobranych opłat i prowizji.
 

2. Nabywanie lub zbywanie Instrumentów Finansowych na własny rachunek

Bank traktuje jako wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, zawieranie na własny rachunek Transakcji z wykorzystaniem Transakcji pochodnych oraz dłużnych papierów wartościowych z Klientami Detalicznymi oraz Klientami Profesjonalnymi, z wyjątkiem transakcji stanowiących nabycie przez Bank na własny rachunek obligacji od emitentów na rynku pierwotnym oraz transakcji wykupu obligacji przez emitentów w celu umorzenia, zgodnie z warunkami emisji tych obligacji.
 

3. Realizowanie transakcji związanych z nabywaniem na rynku pierwotnym, oferowaniem i gwarantowaniem nabycia obligacji

Zakres świadczonych usług inwestycyjnych oraz usług dodatkowych (o ile występują) jest wyraźnie określany w umowie zawieranej z emitentem.

Każdemu emitentowi, dla którego świadczona jest usługa oferowania, przekazywana jest Polityka alokacji (tj. zasady dokonywania przydziału papierów wartościowych poszczególnym nabywcom). Polityka alokacji jest stosowana, o ile emitent w umowie o organizację emisji nie określił odmiennych zasad alokacji oraz w zakresie, w którym Polityka alokacji uzupełnia takie odmienne zasady. Polityka alokacji nie jest przekazywana emitentom, jeżeli na rzecz emitenta jest świadczona usługa nabycia obligacji na rachunek własny Banku.

W przypadku świadczenia przez Bank na rzecz emitenta usługi oferowania obejmującej przyjmowanie od inwestorów zapisów, deklaracji nabycia lub innych oświadczeń woli prowadzących do nabycia obligacji na rynku pierwotnym, Bank świadczy na rzecz nabywcy lub potencjalnego nabywcy obligacji usługę przyjmowania i przekazywania zleceń obligacji będących przedmiotem usługi oferowania.  

Bank nie świadczy doradztwa dla emitentów odnoszącego się do struktury kapitałowej, strategii i odnośnych kwestii, jak również doradztwa i usług dotyczących łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw.
 

4. Usługi dodatkowe

Bank świadczy Usługi Dodatkowe obejmujące przechowywanie instrumentów finansowych i usługi powiązane, w tym:

 1. przechowywanie i usługi powiązane, w tym prowadzenie ewidencji obligacji dla emitentów;
 2. prowadzenie rachunków depozytowych (rachunków papierów wartościowych).

 

Przechowywanie instrumentów finansowych

W przypadku świadczenia usług dodatkowych polegających na przechowywaniu instrumentów finansowych, Bank przesyła Klientowi raz na kwartał na trwałym nośniku zestawienie instrumentów finansowych będących przedmiotem ww. usługi dodatkowej, chyba że zestawienie to przekazano już w ramach innego sprawozdania okresowego. Na wniosek Klienta Bank przekazuje to zestawienie częściej niż raz na kwartał, pobierając za to opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji dołączonej do umowy o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego lub do umowy ramowej zawartej z Klientem.
 

 

Zestawienie aktywów Klienta obejmuje następujące informacje (o ile występują):

 • dane wszystkich instrumentów finansowych przechowywanych przez Bank w imieniu Klienta według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem;
 • zakres, w jakim instrumenty finansowe były przedmiotem transakcji finansowanych
  z użyciem papierów wartościowych;
 • wartość wszelkich korzyści narosłych na rachunku Klienta z tytułu uczestnictwa
  w transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i podstawę naliczania takich korzyści;
 • jasne wskazanie aktywów lub funduszy, które podlegają przepisom dyrektywy MiFID II
  i jej przepisów wykonawczych, oraz tych, które im nie podlegają, na przykład aktywów lub funduszy, które podlegają umowie o zabezpieczeniu finansowym polegającym na przeniesieniu tytułu;
 • jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne szczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie;
 • wartość rynkową lub szacunkową, jeśli wartość rynkowa nie jest dostępna, instrumentów finansowych objętych zestawieniem wraz z jasnym wskazaniem faktu, że brak ceny rynkowej prawdopodobnie świadczy o braku płynności. Ocena wartości szacunkowej jest dokonywana przez Bank przy dołożeniu wszelkich starań.

Bank w terminie do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego przekazuje na trwałym nośniku zbiorczą informację o wszystkich zawartych w poprzednim roku transakcjach z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wraz z zestawieniem kosztów za miniony rok (dotyczącym zarówno transakcji jak i świadczonych usług), Klientom, którzy w ciągu roku kalendarzowego realizowali transakcje lub posiadali nierozliczone transakcje lub Klientom, na rzecz których świadczona była usługa, z zastrzeżeniem, że na żądanie Klienta informacja o kosztach przekazywana jest w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku przez Klienta.

Koszty i opłaty prezentowane są w złotych polskich. W przypadku, gdy marże lub inne koszty wyrażone są w innej walucie niż złoty polski, Bank przelicza kwoty kosztów na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu, w którym dokonywane jest obliczenie kosztów dla Klienta, wskazując jednocześnie kurs po jakim dokonano przeliczenia.

Koszty prezentowane są w formie tabelarycznej wraz informacją o wpływie skumulowanych kosztów na zwrot z inwestycji, przy czym w odniesieniu do transakcji pochodnych o charakterze zabezpieczającym, ze względu na fakt, że nie stanowią one inwestycji i służą zabezpieczeniu działalności gospodarczej Klientów, wpływ kosztów na zwrot z inwestycji nie jest prezentowany.

W przypadku braku kosztów w danym roku, zestawienie dotyczące kosztów nie jest przekazywane.

Kroki podejmowane w celu zapewnienia ochrony przechowywanych instrumentów finansowych lub funduszy Klienta

1. Bank przechowuje instrumenty finansowe i środki pieniężne Klientów stosując odpowiednie mechanizmy i przepisy mające na celu zagwarantowanie prawa własności Klientów i bezpieczeństwa przechowywanych aktywów.

2. Bank prowadzi rachunki depozytowe (papierów wartościowych) Klientów na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2011 r. (działalność powiernicza, o której mowa w art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Działalność Banku w tym zakresie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych.

3. W przypadku papierów wartościowych zdeponowanych w KDPW Bank jest uczestnikiem systemu rekompensat funkcjonującego zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.), który zabezpiecza wypłatę niektórym (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 132 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) inwestorom środków powierzonych firmie inwestycyjnej w przypadku jej upadłości lub niewypłacalności.

4. Celem systemu rekompensat jest dodatkowe zabezpieczenie aktywów inwestorów powierzonych licencjonowanym firmom inwestycyjnym w szczególności:

 

 • częściowe zrekompensowanie należnych inwestorowi środków pieniężnych zapisanych na rachunkach pieniężnych oraz innych środków pieniężnych należnych inwestorom od firmy inwestycyjnej z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności objętych ochroną systemu rekompensat;

 • zrekompensowanie inwestorowi utraconych instrumentów finansowych, jeżeli zostały zbyte bez zgody i wiedzy właściciela rachunku (np. przypadki defraudacji, automatycznego zbycia instrumentów finansowych przez system informatyczny, itp). W przypadku niewypłacalności uczestnika systemu, inwestorom przysługują środki prawne zmierzające do pełnego zaspokojenia ich roszczeń, takie jak uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym, czy roszczenia odszkodowawcze.

5. Szczegółowe zasady działania systemu rekompensat w tym zasady wypłat z systemu na rzecz inwestorów określa Regulamin funkcjonowania systemu rekompensat KDPW, dostępny na stronie internetowej www.kdpw.pl. Systemem rekompensat zarządza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

6. System rekompensat jest mechanizmem posiłkowym wobec podstawowych instrumentów zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce i obejmuje ochroną przede wszystkim nieprofesjonalnych inwestorów, zabezpieczając ograniczoną kwotę środków powierzonych firmom inwestycyjnym zgodnie z art. 139 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów pomniejszonych o należności Banku od inwestora z tytułu świadczonych usług do wysokości równowartości w złotych 3000 euro - w 100 proc. wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 proc. nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22 000 euro. Kwoty te określają maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki, lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Banku. Rekompensata wypłacana na rzecz współwłaścicieli instrumentów finansowych lub środków pieniężnych nie może przekroczyć powyżej wskazanej kwoty. Każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do otrzymania takiej części tej kwoty, która odpowiada wysokości jego udziału we współwłasności. W przypadku współwłasności łącznej wysokość udziału określają przepisy odnoszące się do tej współwłasności w przypadku jej ustania. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni NBP, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat.

7. Bank posiada odpowiednie ustalenia organizacyjne w celu ograniczenia do minimum ryzyka utraty aktywów Klientów czy też utraty lub ograniczenia praw związanych z takimi aktywami na skutek niewłaściwego wykorzystania aktywów, oszustwa, złej administracji, nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów lub zaniedbania. W tym celu Bank podjął szereg kroków chroniących aktywa Klientów polegających m.in. na:

 • obsłudze aktywów Klientów przez wydzieloną komórkę organizacyjną Banku,

 • stosowaniu mechanizmów niezależnej kontroli wewnętrznej,

 • odpowiedniej obsłudze i zabezpieczeniu systemów informatycznych,

 • stosowaniu polityki ochrony informacji poufnych.

8. Ochrona aktywów Klientów zapewniona jest w oparciu o postanowienia Ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z którymi nie można ogłosić upadłości Banku, a w przypadku likwidacji BGK, jego mienie i zobowiązania przejmuje z dniem likwidacji Skarb Państwa. 

 b. Przekazywanie informacji

Bank nie deponuje instrumentów finansowych przechowywanych w imieniu Klientów na rachunkach u podmiotów trzecich.

Definicja:

Konflikt interesów stanowią znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby zaangażowanej, bądź osoby bezpośrednio lub pośrednio związanej z Bankiem stosunkiem kontroli i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku lub których istnienie może zaszkodzić interesom Klienta.

Potencjalne źródła konfliktu interesów:

Bank bierze pod uwagę w szczególności następujące okoliczności w procesie identyfikacji i ustalania konfliktów interesów:

 • możliwość osiągnięcia przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź osobę bezpośrednio lub pośrednio związaną z Bankiem stosunkiem kontroli, zysku lub uniknięcia straty finansowej wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania zysku przez co najmniej jednego Klienta Banku,
 • posiadanie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź osobę bezpośrednio lub pośrednio związaną z Bankiem stosunkiem kontroli, interesu w określonym wyniku usługi finansowej świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, rozbieżnego z interesem Klienta,
 • posiadanie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź osobę bezpośrednio lub pośrednio związaną z Bankiem stosunkiem kontroli, powodu natury finansowej lub innej do przedłożenia interesu danego Klienta lub grupy Klientów nad interesy innego Klienta lub grupy Klientów,
 • prowadzenie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź osobę bezpośrednio lub pośrednio związaną z Bankiem stosunkiem kontroli, działalności tożsamej z działalnością Klienta,
 • otrzymanie przez Bank lub osobę zaangażowaną bądź osobę bezpośrednio lub pośrednio związaną z Bankiem stosunkiem kontroli, od osoby innej niż Klient korzyści majątkowej innej niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

Przykładowe sytuacje konfliktu interesów:

 • realizacja na rachunek Klienta transakcji, w odniesieniu do których Bank zajmuje pozycję przeciwstawną,
 • zawieranie transakcji z Klientem z wykorzystaniem instrumentów i produktów finansowych, które Bank utrzymuje w swoim portfelu,
 • obsługa i podejmowanie decyzji w stosunku do Klienta, na rzecz którego pracownik Banku wykonuje prace zlecone lub którego z pracownikiem Banku łączą więzy pokrewieństwa albo bliskie relacje.

Przykładowy katalog działań służących przeciwdziałaniu konfliktom interesów:

 • wdrożenie regulacji wewnętrznych służących ochronie informacji poufnych lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową, regulacji dotyczących przyjmowania i przekazywania korzyści oraz regulacji dotyczące zasad dokonywania transakcji własnych,
 • przeprowadzanie regularnych szkoleń pracowników powiązanych w zakresie zarządzania konfliktami interesów,
 • zapewnienie nadzoru nad działaniami pracowników Banku.

Informowanie Klienta o wystąpieniu konfliktu interesów

Bank zarządza w sposób skuteczny zaistniałym konfliktem interesów, a w przypadku, gdy całkowite wyeliminowanie wpływu zidentyfikowanych konfliktów interesów na interes Klienta nie jest możliwe, Bank informuje Klienta:

 • przed zawarciem umowy o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczoną usługą, dla których całkowite wyeliminowanie wpływu na interes Klienta nie jest możliwe oraz oczekuje wyraźnego potwierdzenia woli zawarcia z Bankiem umowy pomimo istnienia wskazanych konfliktów interesów;
 • po zawarciu umowy Bank przekazuje Klientowi informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczoną usługą, dla których całkowite wyeliminowanie wpływu na interes Klienta nie jest możliwe  i powstrzymuje się od wykonywania usługi, do czasu otrzymania oświadczenia o kontynuacji współpracy.

W przypadku gdy Klient nie potwierdzi otrzymania powyższej informacji lub woli korzystania z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem interesów:

 • przed zawarciem umowy – umowa nie może zostać zawarta,
 • w trakcie obowiązywania umowy – brak potwierdzenia przez Klienta woli kontynuowania umowy skutkuje wyłączeniem możliwości przyjmowania Zleceń i wykonywania Transakcji przez Bank w zakresie usług, których dotyczy konflikt interesów.

Ujawnienie konfliktu interesów nie zwalnia Banku z obowiązku utrzymywania i stosowania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych w zakresie zarządzania konfliktem interesów.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Banku obowiązująca w Banku jest udostępniana Klientowi na jego żądanie.

Sposób składania Reklamacji

Klient banku może złożyć Reklamację, wybierając jedną z poniżej podanych form:

a) pisemnej - w komórkach organizacyjnych centrali Banku lub regionach Banku bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty/kuriera, na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, adres do korespondencji: Budynek VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa,

b) elektronicznej - za pośrednictwem bankowości elektronicznej, poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bgk@bgk.pl lub strony internetowej Banku z wykorzystaniem dostępnego na tej stronie formularza,

c) ustnej - telefonicznie za pośrednictwem infolinii Banku pod numerem: 801 598 888, 22 475 8888 lub osobiście w komórkach organizacyjnych centrali Banku lub regionach Banku.

Jeżeli tego wymaga przedmiot reklamacji, do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające podstawę złożenia reklamacji.

W związku z prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Klientem w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, na numer telefonu wskazany do kontaktu z Bankiem w Umowie Ramowej.
 

Treść Reklamacji

Reklamacja w treści powinna zawierać:

 • dane kontaktowe Klienta, z uwzględnieniem imienia i nazwiska/firmy/nazwy,
 • adres korespondencyjny,
 • numer PESEL lub numer NIP,
 • wskazanie usługi BGK, której Reklamacja dotyczy, w sposób umożliwiający identyfikację tej usługi,
 • wszelkie informacje, które mogą być pomocne przy rozpatrzeniu Reklamacji,
 • określenie żądania Klienta związanego z rozpatrzeniem Reklamacji,
 • podpis Klienta lub osób upoważnionych do działania w imieniu Klientów instytucjonalnych.

Jednocześnie w przypadku posiadania dokumentów, których treść potwierdza zasadność Reklamacji, Klient powinien załączyć do Reklamacji kopie dokumentów związanych z reklamowaną usługą.  

Na żądanie Banku, Klient powinien podać dodatkowe informacje lub przedstawić dodatkowe dokumenty, jeśli w ocenie Banku informacje te lub dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia Reklamacji.
 

Rozpatrywanie Reklamacji przez Bank

a) Bank udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu do Banku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, Bank powiadamia Klienta o przyczynach zmiany terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, a także wskazuje okoliczności, które muszą być ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji do Banku. Za dotrzymanie terminu przez Bank uważa się wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

b) Reklamacje niezawierające danych pozwalających Bankowi na zidentyfikowanie wnoszącego reklamację, o ile Bank nie posiada informacji możliwych do identyfikacji wnoszącego reklamację i nie jest w stanie ich uzyskać, Bank pozostawia bez rozpoznania.

c) Korespondencję dotyczącą reklamacji Bank przesyła, gdy Klient o to zawnioskuje, na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji lub umowie ramowej. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji na adres poczty elektronicznej Bank przekazuje ją Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego Nośnika Informacji.
 

Odwołanie Klienta od decyzji Banku w sprawie Reklamacji oraz pozasądowy tryb rozstrzygania sporów.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient może:

a) odwołać się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację - odwołanie wnoszone jest w trybie i na zasadach obowiązujących Klienta przy składaniu reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację; Bank rozpatruje odwołanie niezwłocznie i stosuje odpowiednio postanowienia lit a) pkt. „Rozpatrywanie Reklamacji przez Bank”, powyżej,

b) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

c) wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl),

d) skierować sprawę do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl, e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa,

e) wystąpić z powództwem przeciwko Bankowi do sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z świadczeniem usług inwestycyjnych i usług dodatkowych na rzecz Klienta Bank co do zasady nie przyjmuje ani przekazuje żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z wyłączeniem:

1. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych od Klienta albo przekazywanych Klientowi, lub przyjmowanych od osoby działającej w imieniu klienta albo przekazywanych osobie działającej w imieniu Klienta (czyli standardowych opłat i prowizji, których katalog zamieszony jest w oddziałach Banku oraz Tabelach opłat i prowizji a w przypadku świadczeń niepieniężnych np. uczestnictwo w organizowanych przez Klienta szkoleniach);

2. świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania danej usługi inwestycyjnej lub dodatkowej na rzecz Klienta, w szczególności:

 • kosztów z tytułu przechowywania instrumentów finansowych Klienta i środków pieniężnych powierzonych przez Klienta,

 • opłat pobieranych przez podmiot organizujący system obrotu instrumentami finansowymi oraz opłat za rozliczenie i rozrachunek,

 • opłat na rzecz organu nadzoru z tytułu nadzoru,

 • podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa,

 • opłat związanych z wymianą walutową;

3. świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, o ile:

 • są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi inwestycyjnej lub dodatkowej świadczonej przez Bank na rzecz Klienta,

 • ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez Bank w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie
  z najlepiej pojętymi interesami Klienta,

 • informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości (jeżeli wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – informacja o sposobie ustalania ich wysokości), została przekazana Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi inwestycyjnej lub dodatkowej przez Bank.

Sprzedażą krzyżową jest sytuacja, kiedy bank świadczy Klientowi Usługę Inwestycyjną wraz z innym produktem lub usługą banku w ramach pakietu (w ramach jednej umowy) lub jako warunek zawarcia umowy lub pakietu.

W ramach sprzedaży krzyżowej bank może oferować w szczególności następujące Produkty/ Usługi inwestycyjne (o ile ich świadczenie odbywa się na podstawie jednej umowy lub obowiązek zawarcia transakcji lub wykonania usługi wynika z innej umowy):

 

Świadczenie obu wymienionych niżej usług jednocześnie (z kolumny A oraz kolumny B)

A

B

Instrument finansowy

Instrument/ usługa inna

Zawieranie zabezpieczających transakcji pochodnych na stopę procentową

Kredyt 

Zawieranie zabezpieczających transakcji pochodnych na stopę procentową

Nabywanie przez Bank obligacji na rynku pierwotnym od emitenta

Zawieranie zabezpieczających transakcji pochodnych walutowych

Kredyt

Zawieranie zabezpieczających transakcji pochodnych walutowych

Nabywanie przez Bank obligacji na rynku pierwotnym od emitenta

Zakup/sprzedaż dłużnych papierów wartościowych (w tym transakcje typu Buy-sell back oraz Repo)

Prowadzenie rachunku depozytowego

 

ProduktWalutaStrona transakcjiTerminPobierz
FX SwapEURPLNKupno1 rokPLIK PDF, 610 KB
FX SwapEURPLNKupno3 miesiącePLIK PDF, 610 KB
FX SwapEURPLNKupno6 miesięcyPLIK PDF, 610 KB
FX SwapEURUSDKupno1 rokPLIK PDF, 609 KB
FX SwapEURUSDKupno3 miesiącePLIK PDF, 609 KB
FX SwapEURUSDKupno6 miesięcyPLIK PDF, 609 KB
FX SwapGBPPLNKupno1 rokPLIK PDF, 609 KB
FX SwapGBPPLNKupno3 miesiącePLIK PDF, 609 KB
FX SwapGBPPLNKupno6 miesięcyPLIK PDF, 609 KB
FX SwapUSDPLNKupno1 rokPLIK PDF, 609 KB
FX SwapUSDPLNKupno3 miesiącePLIK PDF, 609 KB
FX SwapUSDPLNKupno6 miesięcyPLIK PDF, 609 KB
FX SwapEURPLNSprzedaż1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX SwapEURPLNSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX SwapEURPLNSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX SwapEURUSDSprzedaż1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX SwapEURUSDSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX SwapEURUSDSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX SwapGBPPLNSprzedaż1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX SwapGBPPLNSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX SwapGBPPLNSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 615 KB
FX SwapUSDPLNSprzedaż1 rokPLIK PDF, 615 KB
FX SwapUSDPLNSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 615 KB
FX SwapUSDPLNSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 615 KB
IRSEURAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy5 latPLIK PDF, 613 KB
IRSEURAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy10 latPLIK PDF, 615 KB
IRSPLNAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy2 lataPLIK PDF, 612 KB
IRSPLNAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy5 latPLIK PDF, 613 KB
IRSPLNAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy10 latPLIK PDF, 615 KB
IRSUSDAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy2 lataPLIK PDF, 612 KB
IRSUSDAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy5 latPLIK PDF, 613 KB
IRSEURAmortyzacja brak kupno zmiennej stopy2 lataPLIK PDF, 612 KB
IRSEURAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy2 lataPLIK PDF, 612 KB
IRSEURAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy5 latPLIK PDF, 613 KB
IRSEURAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy10 latPLIK PDF, 614 KB
IRSPLNAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy2 lataPLIK PDF, 612 KB
IRSPLNAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy5 latPLIK PDF, 613 KB
IRSPLNAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy10 latPLIK PDF, 614 KB
IRSUSDAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy2 lataPLIK PDF, 612 KB
IRSUSDAmortyzacja do 0 kupno zmiennej stopy5 latPLIK PDF, 613 KB
FX ForwardEURPLNKupno1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURPLNKupno2 lataPLIK PDF, 618 KB
FX ForwardEURPLNKupno3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURPLNKupno6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURUSDKupno1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURUSDKupno2 lataPLIK PDF, 617 KB
FX ForwardEURUSDKupno3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURUSDKupno6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardGBPPLNKupno1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardGBPPLNKupno2 lataPLIK PDF, 617 KB
FX ForwardGBPPLNKupno3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX ForwardGBPPLNKupno6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardUSDPLNKupno1 rokPLIK PDF, 615 KB
FX ForwardUSDPLNKupno2 lataPLIK PDF, 617 KB
FX ForwardUSDPLNKupno3 miesiącePLIK PDF, 615 KB
FX ForwardUSDPLNKupno6 miesięcyPLIK PDF, 615 KB
FX ForwardEURPLNSprzedaż1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURPLNSprzedaż2 lataPLIK PDF, 617 KB
FX ForwardEURPLNSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURPLNSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURUSDSprzedaż1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURUSDSprzedaż2 lataPLIK PDF, 617 KB
FX ForwardEURUSDSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX ForwardEURUSDSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardGBPPLNSprzedaż1 rokPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardGBPPLNSprzedaż2 lataPLIK PDF, 617 KB
FX ForwardGBPPLNSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 616 KB
FX ForwardGBPPLNSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 616 KB
FX ForwardUSDPLNSprzedaż1 rokPLIK PDF, 615 KB
FX ForwardUSDPLNSprzedaż2 lataPLIK PDF, 617 KB
FX ForwardUSDPLNSprzedaż3 miesiącePLIK PDF, 615 KB
FX ForwardUSDPLNSprzedaż6 miesięcyPLIK PDF, 615 KB
CIRSUSDPLNKupno5 latPLIK PDF, 607 KB
CIRSEURPLNKupno5 latPLIK PDF, 607 KB
Opcja walutowa USDPLNKupno Call6 miesięcyPLIK PDF, 604 KB
Opcja walutowa USDPLNKupno Call1 rokPLIK PDF, 604 KB
Opcja walutowa EURPLNKupno Call6 miesięcyPLIK PDF, 605 KB
Opcja walutowa EURPLNKupno Call1 rokPLIK PDF, 605 KB
Opcja walutowa USDPLNKupno Put6 miesięcyPLIK PDF, 605 KB
Opcja walutowa USDPLNKupno Put1 rokPLIK PDF, 604 KB
Opcja walutowa EURPLNKupno Put6 miesięcyPLIK PDF, 605 KB
Opcja walutowa EURPLNKupno Put1 rokPLIK PDF, 605 KB
Struktura opcji walutowychEURPLNKupno1 rokPLIK PDF, 686 KB
Struktura opcji walutowychEURPLNSprzedaż1 rokPLIK PDF, 686 KB

Raporty RTS 27 i RTS 28

Raporty publikowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji.

§1.

1. Niniejsza Polityka Klasyfikacji Klientów („Polityka”) określa zasady klasyfikacji przez Bank Klientów oraz zasady przeprowadzania przez Bank oceny adekwatności usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych będących ich przedmiotem.

2. Bank dokonuje klasyfikacji Klientów w trybie i na warunkach określonych w:

 1. Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
 2. Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wraz z jej aktami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

§2.

1. Bank powiadamia Klientów o dokonaniu podziału na kategorie wymaganego na mocy Ustawy oraz o tym, czy zgodnie z ustawą zostali oni zaliczeni do kategorii Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych czy też Uprawnionych Kontrahentów.

2. Bank przekazuje Klientom na Trwałym nośniku informacje o tym, że przysługuje im prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii, oraz o tym, czy inna kategoria wiązałaby się z obniżeniem poziomu ochrony.

 

§3.

1. W ramach przeprowadzania procesu klasyfikacji, Bank stosuje podział Klientów na następujące kategorie:

 1. Klient Detaliczny,
 2. Klient Profesjonalny, 
 3. Uprawniony Kontrahent. 

2. Klientem Detalicznym jest podmiot niebędący Klientem Profesjonalnym ani Uprawnionym Kontrahentem, na którego rzecz Bank świadczy lub zamierza świadczyć co najmniej jedną z usług inwestycyjnych.

3. Klientem Profesjonalnym jest podmiot, na którego rzecz Bank świadczy lub zamierza świadczyć co najmniej jedną z usług inwestycyjnych, który posiada doświadczenie inwestycyjne i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest podmiotem wskazanym w § 5 ust. 1 – 4.

4. Uprawnionym Kontrahentem jest podmiot określony w § 5 ust. 5 – 6.

 

§4.

1. Proces klasyfikacji Klientów przeprowadzany jest na podstawie kryteriów i wymogów określonych w aktach prawnych wymienionych w § 1 ust. 2.

2. Bank przeprowadza proces kwalifikacji w oparciu o informacje:

 1. dostępne w bazach danych Banku - dotyczące Klientów Banku,
 2. dostarczone przez Klienta, podlegającego procesowi takiej klasyfikacji,
 3. ogólnodostępne – rozumiane jako informacje ogólnodostępne w oficjalnych bazach danych (np. Monitor Polski B).

3. Bank przekazuje komplet dokumentów do Klienta oraz pozyskuje od niego potwierdzenie ich otrzymania, a w przypadku zaklasyfikowania Klienta do kategorii Klientów detalicznych, przeprowadza dodatkowo test adekwatności i pozyskuje od Klienta potwierdzenie otrzymania wyniku testu adekwatności.

4. Bank zobowiązany jest do sprawdzenia przed zawarciem umowy z Klientem/potencjalnym Klientem informacji o Kliencie w rejestrze zbiorczym klasyfikacji MiFID..

5. Pracownik komórki organizacyjnej Banku realizującej transakcje z wykorzystaniem instrumentów finansowych zobowiązany jest do sprawdzenia każdorazowo przed zawarciem transakcji z udziałem instrumentu finansowego z Klientem, informacji o Kliencie w rejestrze zbiorczym klasyfikacji MiFID.

6. Klasyfikacja Klientów odbywa się na podstawie sprawozdań finansowych lub w przypadku podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 5 na podstawie KRS, wpisu do rejestru przedsiębiorców, statutu lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną Klienta.

7. Klienci, którzy nie przekazali Bankowi dokumentów wymaganych do nadania Klasyfikacji albo Bank nie mógł pozyskać takich dokumentów, klasyfikowani są jako Klienci Detaliczni, o ile nie złożą wniosku o traktowanie ich jako Klientów Profesjonalnych lub Uprawnionych Kontrahentów.

8. Klienci będący podmiotami municypalnymi, dla których Bank nie wymaga przekazywania jakiejkolwiek dokumentacji, klasyfikowani są jako Klienci Detaliczni, o ile nie złożą wniosku o  traktowanie ich jako Klientów Profesjonalnych.

9. Wynikiem procesu klasyfikacji jest przyznanie każdemu Klientowi jednej z kategorii klienta wymienionych w § 3 ust. 1.

 

§5.

1. Bank za Klientów Profesjonalnych uznaje następujące podmioty (tzw. klienci profesjonalni z mocy prawa):

 1. bank,
 2. firmę inwestycyjną,
 3. zakład ubezpieczeń,
 4. fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 5. fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 6. towarowy dom maklerski,
 7. podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działający w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
 8. inną niż wskazaną w pkt 1 - 7 instytucję finansową,
 9. inwestora instytucjonalnego innego niż wskazany w pkt 1 – 8, prowadzącego regulowaną działalność na rynku finansowym,
 10. podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt 1 - 9,
 11. organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inną organizację międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
 12. innego inwestora instytucjonalnego, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju Transakcji.

2. Bank może przyznać kategorię klienta - Klient Profesjonalny przedsiębiorcy, spełniającemu co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:

 1. suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
 2. osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
 3. kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro.

3. Bank, na pisemne żądanie podmiotu, innego niż określony w ust. 1 i 2 może uznać go za Klienta Profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy, jeżeli spełnione są warunki określone w § 8 ust. 4.

4. Warunkiem zakwalifikowania jednostek administracji samorządowej do kategorii Klientów Profesjonalnych jest złożenie przez nich oświadczenia w formie pisemnej, zawierającego zgodę na traktowanie ich jako Klientów Profesjonalnych.

5. Za Uprawnionego Kontrahenta Bank uznaje Klienta Profesjonalnego, o którym mowa w ust. 1, a także podmiot z innego państwa członkowskiego, który posiada status Uprawnionego Kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z którym Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach:

 1. świadczenia usługi wykonywania zleceń,
 2. świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
 3. świadczenia usługi nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek,

z uwzględnieniem ust. 6 poniżej.

6. W przypadku, gdy transakcje, o których mowa w ust. 5 powyżej zawierane są z Klientem Profesjonalnym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Bank może traktować takiego Klienta Profesjonalnego, jako Uprawnionego Kontrahenta tylko na jego wniosek i za jego zgodą.

7. Do kategorii Klientów Detalicznych Bank zalicza Klientów/potencjalnych Klientów, którzy nie spełniają kryteriów wymaganych dla uznania za Klientów Profesjonalnych lub Uprawnionych Kontrahentów, zdefiniowanych odpowiednio w ust. 1 i 5 powyżej.

 

§6.

1. Nadana Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategoria może być zmieniona przez Bank, w przypadku:

 1. wystąpienia Klienta/potencjalnego Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii;
 2. wniosku komórki współpracującej z Klientem o zmianę kategorii Klienta/potencjalnego Klienta;
 3. weryfikacji kategorii nadanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi, na podstawie testu poziomego  lub pionowego albo informacji przekazanej przez pracownika komórki współpracującej z Klientem.

2. Klientowi/potencjalnemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego wniosku o zmianę kategorii przyznanej przez Bank. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Banku: www.bgk.pl/mifid, w Regionach banku lub u pracowników współpracujących z Klientem. Wypełnione druki należy składać w Regionach Banku lub u pracowników współpracujących z Klientem.

3. Wnioski składane przez Klienta o zmianę kategorii przyznanej przez Bank powinny być składane na formularzach określonych przez Bank.

4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje podwyższeniem poziomu ochrony, tj. zmianą kategorii z Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego lub z Uprawnionego Kontrahenta na Klienta Profesjonalnego albo Klienta Detalicznego, zmiana zgodnie ze złożonym wnioskiem następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Bank przedmiotowego wniosku.

5. Wniosek o zmianę kategorii będzie rozpatrywany kompleksowo w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych.

6. Bank ma prawo odmówić uwzględnienia wniosku Klienta/potencjalnego Klienta o zmianę kategorii wyłącznie w przypadku wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje obniżeniem poziomu ochrony, tj. zmianą kategorii z Klienta Profesjonalnego na Uprawnionego Kontrahenta lub z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta.

 

§7.

1. Każdorazowo po dokonaniu klasyfikacji Klienta/ potencjalnego Klienta, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych Bank zobowiązany jest poinformować Klienta o wyniku przeprowadzonego procesu klasyfikacji.

2. Spełniając wymóg, o którym mowa w ust. 1, Bank udziela Klientowi informacji o:

 1. przyznaniu mu określonej kategorii Klienta,
 2. prawie klienta do zmiany kategorii Klienta i warunkach zmiany kategorii Klienta, która została mu przyznana,
 3. zmianie zakresu ochrony przysługującej Klientowi w przypadku zmiany kategorii Klienta,
 4. ograniczeniach w poziomie ochrony i zakresie informacji, jakie wynikają z przyznania Klientowi określonej kategorii Klienta.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są klientowi przy użyciu Trwałego nośnika, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta. Bank zobowiązany jest do przekazania informacji o klasyfikacji niezwłocznie po jej nadaniu oraz przekazania informacji o wyniku testu adekwatności niezwłocznie po jego przeprowadzeniu, niezależnie od woli podpisania umowy przez Klienta.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, są archiwizowane, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

§8.

1. Jeżeli Klient Detaliczny spełnia warunki, o których mowa w ust. 5 poniżej może wystąpić do Banku z pisemnym żądaniem zmiany przyznanej mu kategorii Klienta na kategorię Klienta - Klient Profesjonalny. Wniosek o zmianę kategorii rozpatrywany jest kompleksowo w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych w ramach świadczonych usług inwestycyjnych.

2. Zmiana kategorii Klienta - Klient Detaliczny na kategorię Klienta - Klient Profesjonalny jest dokonywana w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient Detaliczny składa w formie pisemnego wniosku, sporządzonego zgodnie z otrzymanym w Banku formularzem, przy czym:

 1. Bank informuje Klienta o nowych zasadach traktowania Klienta, w tym dotyczących środków ochrony, które może utracić, wynikających ze zmiany kategorii klienta - Klient Detaliczny na kategorię Klienta - Klient Profesjonalny,
 2. Klient potwierdza w oświadczeniu zapoznanie się i akceptację zasad traktowania go jako Klienta Profesjonalnego, w tym także skutków wynikających z dokonanej w tym zakresie zmiany.

4. Bank może uznać Klienta Detalicznego za Klienta Profesjonalnego, na podstawie żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej pod warunkiem, że Klient spełnia przynajmniej dwa z poniższych wymogów:

 1. zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty znacznej wartości, o której mowa w ust. 11 każda, na odpowiednim rynku ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów,
 2. wartość portfela instrumentów finansowych klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,
 3. pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez Bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

5. Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 4 powyżej ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego.

6. W przypadku akceptacji przez Bank wniosku Klienta o zmianę kategorii klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej Bank informuje Klienta w formie pisemnej o:

 1. akceptacji zmiany kategorii Klienta i przyznaniu mu kategorii Klienta - Klient Profesjonalny,
 2. zasadach traktowania Klientów Profesjonalnych przez Bank, w tym o tym, że zmiana kategorii na Klienta Profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony.
 3. o tym, czy przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, czy taka zmiana będzie wiązała się z obniżeniem jego poziomu ochrony,
 4. dacie, od której obowiązuje przyznana Klientowi zmieniona kategoria Klienta.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Klienta o zmianę kategorii Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej Bank informuje Klienta w formie pisemnej o podjętej w tym zakresie decyzji.

8. Informacje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku Klienta o zmianę kategorii Klienta, o których mowa w ust. 1 powyżej, są archiwizowane, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.

9. Na podstawie posiadanych informacji Bank może zaklasyfikować Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta jako Klienta Detalicznego pomimo braku takiego żądania. W takim przypadku § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Taka zmiana jest konieczna, w przypadku gdy Bank uzyska informacje, że Klient/potencjalny Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta, określone w niniejszej Polityce.

10. Bank uznaje za transakcję o znacznej wartości transakcje w odniesieniu do:

 1. FX Forward, FX Swap – w kwocie nie mniejszej niż 40 mln PLN;
 2. Opcji walutowych – w kwocie nie mniejszej niż 5 mln PLN;
 3. IRS, CIRS – w kwocie nie mniejszej niż 160 mln PLN;
 4. FRA – w kwocie nie mniejszej niż 150 mln PLN;
 5. DPW: 260 mln PLN ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów.

11. Bank ustalając kryteria znacznej wartości dla ww. transakcji bierze pod uwagę wartości transakcji zawieranych przez Klientów tj. transakcje powyżej 95 percentyla z przedziału za ostatnie dwa lata kalendarzowe, zaokrąglone w górę do pełnych mln PLN. W przypadku braku danego rodzaju transakcji w ww. okresie, uznaje się, że minimalna wielkość transakcji równa jest wielkości przyjętej dla rodzaju transakcji opartych o analogiczny instrument bazowy. W przypadku gdy wartości wyznaczone zgodnie z ww. kryteriami na kolejne lata będą niższe niż ostatnio przyjęte lub zmiana wartości jest nie większa niż 10% w stosunku do poprzedniej wartości, zmiana znaczącej wartości nie jest przeprowadzana.

12. Przy ustalaniu znacznej wartości transakcji bierze się ponadto pod uwagę strukturę klientów, ocenę czy znaczna wartość, jest wystarczająco duża, aby dawać podstawy do zdobycia przez klienta wiedzy i doświadczenia w zakresie zawierania transakcji, charakter i rodzaj instrumentu finansowego oraz rodzaj instrumentu bazowego a także czy ustalona znaczna wartość, nie stanowi nadmiernej zachęty dla Klientów detalicznych do zmiany statusu na Klienta Profesjonalnego.

13. W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków, Bank przeprowadza coroczny przegląd ww. kryteriów w odniesieniu do weryfikacji liczby Klientów wnioskujących o zmianę  kategorii z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego oraz liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

14. W przypadku powzięcia informacji, że Klient, któremu zmieniono kategorię Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego przestał spełniać wymogi, o których mowa w ust. 11 i 12 obowiązujące na dzień powzięcia informacji, Bank podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego.

 

§9.

1. Bank dokonuje zmiany kategorii Klienta Profesjonalnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i może dokonać zmiany kategorii Klienta, o którym mowa w § 5 ust. 2 na kategorię klienta - Uprawniony Kontrahent i informuje Klienta na Trwałym nośniku o dokonaniu zmiany kategorii przekazując Klientowi:

 1. informację o dacie, od której obowiązuje przyznana Klientowi zmieniona kategoria Klienta,
 2. zasady traktowania Uprawnionych Kontrahentów przez Bank,
 3. informacje o tym, czy Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, że nowa kategoria będzie wiązała się z podwyższeniem poziomu ochrony.

2. Bank jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Klienta, na traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2.

3. Informacje i dokumenty o zmianach kategorii klienta na kategorię klienta - Uprawniony Kontrahent, są archiwizowane, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. W przypadku złożenia pisemnego wniosku przez Klienta Detalicznego albo Klienta Profesjonalnego o zmianę kategorii na kategorię Uprawniony Kontrahent, Bank stosuje następującą procedurę:

 1. przesyła Klientowi wyraźne pisemne ostrzeżenie dotyczące skutków takiego wniosku w odniesieniu do Klienta, w tym dotyczące środków ochrony, które może utracić;
 2. po otrzymaniu ostrzeżenia, o którym mowa w pkt 1, Klient potwierdza na piśmie wniosek o traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta albo na zasadach ogólnych, albo w odniesieniu do bądź jednej usługi inwestycyjnej lub Transakcji lub jednego rodzaju Transakcji lub Produktu, bądź do większej ich liczby, wskazując przy tym, że jest świadomy konsekwencji wynikających z możliwości utraty środków ochrony w związku ze złożeniem takiego wniosku.

 

§10.

1. Bank uznaje Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta za Klienta Detalicznego/Klienta Profesjonalnego w sytuacji, gdy stwierdzi, że Klient przestał spełniać warunki wymagane do traktowania go jako Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta.

2. Bank dokonuje zmiany kategorii Klienta, o której mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy na podstawie informacji:

 1. dostarczonych przez Klienta,
 2. posiadanych przez Bank, w szczególności w związku z przeprowadzonymi testami poziomymi  lub pionowymi, oraz
 3. publicznych i ogólnodostępnych.

3. Bank może uznać Klienta Profesjonalnego za Klienta Detalicznego i traktować go zgodnie z zasadami traktowania Klientów Detalicznych, przyznając mu adekwatny do danej kategorii poziom ochrony i udzielając odpowiedniego zakresu informacji w następujących sytuacjach:

 1. Klient Profesjonalny wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę kategorii, do której został zakwalifikowany,
 2. z inicjatywy Banku, w przypadku stwierdzenia przez Bank na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta lub na podstawie informacji posiadanych przez Bank, że Klient nie spełnia warunków traktowania go jako Klienta Profesjonalnego,
 3. z inicjatywy Banku, w przypadku tzw. Klientów Profesjonalnych z mocy prawa określonych w § 5 ust. 1.

4. Klient Profesjonalny może wnioskować o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego w odniesieniu do wszystkich świadczonych na rzecz klienta usług inwestycyjnych i oferowanych instrumentów finansowych. Bank zobowiązuje swoich Klientów do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na zmianę kategorii Klienta z Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego.

5. W przypadku zmiany kategorii, Klient jest powiadamiany na Trwałym nośniku:

 1. o zmianie jego kategorii na Klienta Detalicznego,
 2. o dacie, od której obowiązuje przyznana Klientowi zmieniona kategoria,
 3. o tym, czy przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, czy taka zmiana będzie wiązała się z obniżeniem jego poziomu ochrony,
 4. o zasadach traktowania Klientów Detalicznych przez Bank, w tym o tym, że zmiana kategorii na Klienta Detalicznego wiąże się z podwyższeniem poziomu ochrony.

6. Uprawniony Kontrahent może żądać zmiany kategorii na:

 1. Klienta Profesjonalnego,
 2. Klienta Detalicznego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Bank traktuje Klienta zgodnie z zasadami traktowania Klientów Profesjonalnych lub Klientów Detalicznych, w zależności od kategorii Klienta i przyznaje mu adekwatny do kategorii poziom ochrony oraz udziela odpowiedniego zakresu informacji.

8. Klient jest powiadamiany na Trwałym nośniku:

 1. o zmianie jego kategorii na Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego,
 2. o dacie, od której obowiązuje przyznana Klientowi zmieniona kategoria,
 3. o tym, czy przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, czy taka zmiana będzie wiązała się z obniżeniem jego poziomu ochrony,
 4. o zasadach traktowania Klientów Detalicznych/ Klientów Profesjonalnych przez Bank, w tym o tym, że zmiana kategorii na Klienta Detalicznego/ Klienta Profesjonalnego wiąże się z podwyższeniem poziomu ochrony.

9. Nowa kategoria Klienta obowiązuje od daty akceptacji przez Bank wniosku o zmianę kategorii.

 

§11.

1. Bank zobowiązuje swoich Klientów do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako Klienta Profesjonalnego.

2. W przypadku, gdy Klient przestaje spełniać wymagania, które pozwoliły zaklasyfikować go do danej kategorii, Bank podejmuje wobec niego działania zmierzające do zmiany dotychczasowej kategorii na adekwatną do nowej sytuacji Klienta.

3. W celu upewniania się, co do adekwatności przypisanej Klientowi Bank może uzyskiwać o Kliencie informacje z innych źródeł, relacji oraz przeznaczone do innych celów (np. informacje pozyskiwane dla celów realizacji przepisów związanych z obowiązkiem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy).

4. Bank weryfikuje poprawność kategorii przypisanej Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji uzasadniających zmianę jego klasyfikacji.

5. W przypadku Klientów nieaktywnych, tj. takich, którzy pomimo nadania im klasyfikacji nie podpisali z Bankiem umowy albo innej umowy o świadczenie usług inwestycyjnych lub usług dodatkowych lub umowa taka została wypowiedziana, weryfikacja Klasyfikacji nie jest przeprowadzana.

 

§12.

1. W przypadku Klientów Detalicznych Bank przeprowadza ocenę czy instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi inwestycyjnej oraz usługa inwestycyjna, są adekwatne dla danego Klienta Detalicznego (ocena adekwatności).

2. Ocena adekwatności przeprowadzana jest przez Bank przed zawarciem stosownej umowy na podstawie informacji przekazanych przez Klienta Detalicznego, w formie Kwestionariusza oceny, obejmujących odpowiednio:

 1. wiedzę Klienta w zakresie usług inwestycyjnych świadczonej na rzecz Klienta,
 2. wiedzę Klienta w zakresie poszczególnych grup instrumentów finansowych, będących przedmiotem świadczonych na rzecz Klienta usług inwestycyjnych,
 3. wielkość i częstotliwość Transakcji dokonywanych na poszczególnych grupach instrumentów finansowych przez Klienta oraz okres, w którym były one dokonywane,
 4. poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie istotne w rozpatrywanym względzie zawody Klienta.

3. Bank przeprowadza ocenę adekwatności następujących grup instrumentów finansowych:

 1. Grupa I: kontrakty terminowe na kurs walutowy - FX Forward, Non Deliverable Forward (NDF), Swap walutowy - FX Swap,
 2. Grupa II: Opcje walutowe i struktury Opcji walutowych i Opcje na stopę procentową i struktury Opcji na stopę procentową (po ich wprowadzeniu jako Produktu Banku),
 3. Grupa III: transakcje FRA, Swapów na Stopę Procentową Transakcje IRS,
 4. Grupa IV: transakcje CIRS,
 5. Grupa V: transakcje dotyczące dłużnych papierów wartościowych.

4. Niezwłocznie po dokonaniu przez Bank oceny adekwatności Klient Detaliczny jest informowany na trwałym nośniku o jej wynikach.

5. W przypadku, gdy Bank nie ma możliwości przeprowadzenia oceny adekwatności instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych, z uwagi, m.in. na odmowę jej wypełnienia przez Klienta, wszystkie Instrumenty finansowe oraz usługi inwestycyjne uznawane są dla takiego Klienta jako nieadekwatne.

6. W przypadku, gdy wynik oceny adekwatności instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych wskazuje, że Klient nie posiada wystarczającej wiedzy i doświadczenia w zakresie instrumentu finansowego lub usługi inwestycyjnej stanowiących przedmiot umowy, którą Klient zamierza zawrzeć z Bankiem, Bank ostrzega Klienta, że określona usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są dla niego nieadekwatne. Ostrzeżenie, o którym mowa powyżej znajduje się w Kwestionariuszu oceny.

7. Klient potwierdza otrzymanie tego rodzaju ostrzeżenia, składając stosowne oświadczenie w tym zakresie , zgodnie z wzorem, będącym częścią Kwestionariusza oceny adekwatności.

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, w przypadku, gdy Klient nie złożył wniosku lub Bank nie zaakceptował  wniosku wskazanego w ust. 7, Bank nie może świadczyć usługi na rzecz Klienta, co zostaje odpowiednio zaznaczone w rejestrze, o którym mowa w §4 ust. 6 oraz w Systemie Kondor+.

9. Bank nie może podejmować bezpośrednich ani pośrednich działań, które skutkować będą tym, że Klient detaliczny nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 2. Kwestionariusze oceny, o których mowa w ust. 3 wypełniane są samodzielnie przez Klienta. Pracownicy Banku nie mogą w jakikolwiek sposób merytorycznie wspierać, doradzać lub w inny sposób pomagać Klientowi przy ich wypełnianiu.

10. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej Bank zakłada, iż Klienci Profesjonalni oraz Uprawnieni kontrahenci w odniesieniu do tych konkretnych usług inwestycyjnych lub Transakcji, na podstawie których zostali sklasyfikowani jako Klienci profesjonalni, mają konieczne doświadczenie i wiedzę, aby zdawać sobie sprawę z istniejącego ryzyka i ocena adekwatności nie jest dla nich dokonywana.

11. Klient Profesjonalny może wystąpić do Banku z wnioskiem o przeprowadzenie oceny adekwatności. W takim przypadku postanowienia ust. 1 – 9 oraz § 13 stosuje się odpowiednio.

12. Bank dokonuje corocznej weryfikacji wzorów Kwestionariuszy oceny, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 4.

 

§13.

1. Kwestionariusze oceny powinny zostać wypełnione przez osoby zawierające Transakcję ze strony Klienta oraz podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta (w tym jego pełnomocników) w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W przypadku występowania kilku osób upoważnionych do zawierania Transakcji za strony Klienta, Kwestionariusz Oceny powinna wypełnić osoba o najmniejszym doświadczeniu.

2. Każda zmiana osoby upoważnionej do zawierania Transakcji, o których mowa w ust. 1, powoduje konieczność ponownego wypełnienia i podpisania Kwestionariuszy oceny.

3. Klient Detaliczny zobowiązany jest niezwłocznie informować Bank o każdej zmianie osoby upoważnionej do zawierania Transakcji. Brak powyższej informacji stanowi dla Banku podstawę do uznania, iż nie zachodzi przesłanka ponownego wypełnienia Kwestionariuszy oceny.

4. Bank rejestruje i przechowuje:

 1. wyniki przeprowadzonej oceny;
 2. ostrzeżenia udzielone Klientom w przypadku, gdy usługa inwestycyjna lub instrument finansowy będący jej przedmiotem zostały ocenione jako potencjalnie nieadekwatne dla Klienta,
 3. informację, czy Klient zwrócił się z wnioskiem o zrealizowanie Transakcji mimo ostrzeżenia, oraz, w stosownych przypadkach, informację, czy Bank zaakceptował wniosek Klienta o zrealizowanie nieadekwatnej Transakcji;
 4. w stosownych przypadkach - ostrzeżenia udzielone Klientom, w przypadku gdy Klient nie przekazał wystarczających informacji pozwalających na dokonanie oceny adekwatności,
 5. w stosownych przypadkach - informację, czy Klient zwrócił się z wnioskiem o zrealizowanie Transakcji mimo tego ostrzeżenia oraz, w stosownych przypadkach, informację, czy Bank zaakceptował wniosek Klienta o zrealizowanie Transakcji;

5. W przypadku, gdy usługa inwestycyjna ma być świadczona w ramach jednej umowy łącznie z inną usługą Bank dokonuje oceny, czy umowa zawierana w tych okolicznościach jest adekwatna dla Klienta lub potencjalnego Klienta.

 1. Minimalna wartość wag ryzyka produktu dla transakcji pochodnej, których instrumentem bazowym jest stopa procentowa – m. in. FRA, IRS, OIS wynosi 1 proc. *.
   
 2. Minimalna wartość wag ryzyka produktu dla transakcji wymiany walut i transakcji pochodnych, których wycena zależy od kursu walut obcych – m. in. Fx Swap, Fx Forward, NDF, CIRS wynosi 5 proc. *.

 

* - ostatecznie przyjęta waga ryzyka dla danej transakcji pochodnej zależy od terminu tej transakcji oraz zastosowania zabezpieczenia w postaci depozytu zabezpieczającego.