menu

PSD

PSD (skrót od Payment Services Directive) - Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych z dnia 13 listopada 2007r. uchwalona przez Parlament Europejski i Radę, która weszła w życie 1 listopada 2009 r. i ma za zadanie ułatwić stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej.
Przepisy Dyrektywy PSD obowiązują na terenie 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej (wraz z tzw. terytoriami zależnymi) oraz na terenie 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia, z wyłączeniem Szwajcarii).

UUP - USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175 ze zm.), stanowiąca implementację do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, o której mowa wcześniej, weszła w życie w dniu 24 października 2011 r.

UUP ma znaczący wpływ na zasady obsługi rachunków bankowych oraz instrumentów płatniczych, którymi zgodnie z ustawą są m.in. karty płatnicze i systemy bankowości elektronicznej, jak również czynności rozliczeniowe. 

UUP w szczególności wprowadziła:

 • nowe pojęcia dostawców usług płatniczych (którymi są banki i inne upoważnione podmioty);
 • nowe pojęcia płatnika i odbiorcy (dotychczas byli to zleceniodawca i beneficjent);
 • definicję unikatowego identyfikatora, na podstawie którego transakcja jest wykonywana (w większości produktów i usług bankowych jest to numer rachunku bankowego);
 • obowiązki w zakresie zasad składania dyspozycji płatniczych, w tym wyrażania przez Klienta zgody (autoryzacji) na wykonanie transakcji;
 • zasady postępowania z nieautoryzowanymi transakcjami oraz zasady odpowiedzialności za transakcje wykonane, transakcje niewykonane lub nienależycie wykonane;
 • wymogi dla banków związane z wykonaniem dyspozycji płatniczej, w tym również maksymalny czas realizacji dyspozycji, w szczególności:
  • ograniczenie opcji kosztowej w odniesieniu do przelewów walutowych wykonywanych w walucie któregokolwiek państwa członkowskiego i gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest w jednym z tych państw, do opcji SHA (opłaty i prowizje dzielone są odpowiednio pomiędzy płatnika i odbiorcę) lub w przypadku przeliczeń dopuszczeniu opcji OUR (opłaty i prowizje pokrywane są wyłącznie przez płatnika). Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął zasadę, że zlecenia płatnicze walutowe w obszarze walut i państw członkowskich będą przyjmowane i realizowane zgodnie z opcją SHA.
  • obowiązek niezwłocznego uznania rachunku odbiorcy kwotą transakcji w walucie państwa członkowskiego z datą waluty zgodną z datą uznania rachunku banku,
  • obowiązek uznania rachunku pełną kwotą otrzymanego zlecenia płatniczego, zgodną z dyspozycją płatnika, bez potrąceń,
  • szybsze elektroniczne przelewy w euro i pozostałych walutach państw członkowskich do odbiorców prowadzących rachunek w państwie członkowskim - wykonywanie zleceń tak, aby rachunek banku odbiorcy przelewu został uznany najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji przez Klienta (tj. D+1 lub inaczej, z datą waluty T/N).

W związku z koniecznością dostosowania świadczonych usług do wymogów przepisów UUP, z dniem 24 października 2012r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały wprowadzone stosowne zmiany w procedurach systemowych oraz regulacjach wewnętrznych dotyczących obsługi produktów i usług bankowych objętych przepisami UUP i Dyrektywy PSD. Nowe regulaminy tych produktów i usług są dostępne poprzez poświęcone im strony www Banku.