menu

Gwarancja de minimis

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Gwarancja Biznesmax z dotacją

Zabezpieczenie spłaty kredytu.

 

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje

Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i na inwestycje.

Gwarancja dla sektora rolnego

Wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w dostępie do finansowania.

Gwarancja limitu faktoringowego

Celem gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego.

Gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej

Gwarancja BGK, która zabezpieczy spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej przyznawanych przez firmy leasingowe (leasingodawców).