menu

Gwarancja de minimis

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Gwarancja de minimis spłaty leasingu/pożyczki

Zabezpieczenie spłaty transakcji leasingowych z wykorzystaniem pomocy de minimis.

Gwarancja Biznesmax z dotacją

Zabezpieczenie spłaty kredytu.

Gwarancja dla sektora rolnego

Wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w dostępie do finansowania.

Gwarancja płynnościowa i na inwestycje

Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej i na inwestycje.

Gwarancja limitu faktoringowego

Skorzystaj z nowego instrumentu gwarancyjnego, który pomoże zapewnić płynność finansową Twojej firmie. 

Gwarancja dla leasingu

Zabezpieczenie transakcji leasingowych przedsiębiorców z sektora MŚP. Gwarancja udzielana do 31 grudnia 2022 r.

Gwarancja COSME

Zabezpieczenie nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych z programu COSME. Gwarancja udzielana do 30 kwietnia 2022 r.

Gwarancja bankowa

Samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy jej zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja poprawności realizacji umowy.

Poręczenie z projektu Jeremie2 dla województwa wielkopolskiego

Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki z projektu Jeremie2 dla województwa wielkopolskiego.

Poręczenie z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego. 

Reporęczenia portfela transakcji na rzecz funduszy poręczeniowych

Dodatkowe poręczenia zabezpieczające dla funduszy poręczeniowych.

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane spółkom z udziałem pracowników lub spółkom aktywności obywatelskiej z rządowego programu wsparcia prywatyzacji

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej.

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane z programów rządowych - tryb indywidualny

Zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

Poręczenie z projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Zabezpieczenie kredytów lub pożyczek z projektu Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+