menu

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie spłaty kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej, w tym projekty inwestycyjne o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

O produkcie

O gwarancji

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki.

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym.

W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19, a także agresją Rosji na Ukrainę, gwarancja może również objąć kredyt płynnościowy tj. obrotowy odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją udzielony do 31 grudnia 2023 r. Taka gwarancja stanowi pomoc de minimis.

Podstawowe parametry gwarancji

 • Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty kredytu
 • Brak prowizji za udzielenie gwarancji
 • Maksymalna kwota gwarancji - 2,5 mln euro
 • Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK - weksel in blanco
 • Okres gwarancji: do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu obrotowego w rachunku bieżącym): do 39 miesięcy
 • Forma pomocy publicznej - pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji? 

 • bezpłatne korzystanie z gwarancji;
 • finansowanie kosztów w kwotach brutto (VAT);
 • finansowanie bieżącej działalności oraz płynności finansowej jako odpowiedź na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19;
 • obniżenie kosztu kredytu i zwiększenie zdolności kredytowej na skutek zwrotu części zapłaconych odsetek;
 • ułatwienie w dostępie do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
 • możliwe jest finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20 proc. wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od Kredytobiorcy) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej lub zakończonej inwestycji (do 50 proc. wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od Kredytobiorcy);
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10 proc. wartości inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od Kredytobiorcy);
 • możliwość finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym;
 • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:
  - niższa marża,
  - niższa prowizja za udzielenie kredytu,
  - rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,
  - karencja w spłacie zadłużenia,
  - udostępnienie większej kwoty kredytu;
 • korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji;
 • łatwiejszy sposób otrzymania pomocy w porównaniu do pomocy publicznej udzielanej w formie dotacji - szybka ścieżka decyzyjna (wniosek o gwarancję oceniany jednocześnie z wnioskiem o kredyt), nabór wniosków w trybie ciągłym (tj. bez wyznaczenia określonych terminów i stosowania trybu konkursowego typowego dla projektów unijnych), prosta ocena merytoryczna projektu - brak paneli ekspertów);

Procedura udzielenia gwarancji

Kto może skorzystać z gwarancji?

Przedsiębiorca składający wniosek o gwarancję to:

 • rezydent,
 • należący do sektora MŚP zgodnie z definicją UE (opis definicji znajduje się w zał. I do Rozporządzenia UE nr 651/2014),
 • uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej;
 • spełniający kryteria dostępu według wariantu 1 - firma realizująca projekt spełnia przynajmniej 1 z 17 kryteriów innowacyjnego przedsiębiorcy albo wariantu 2 – firma realizuje projektu o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (szczegółowy opis poniżej).

Wybór wariantu gwarancji

O wyborze wariantu otrzymania gwarancji oraz rodzaju pomocy publicznej decyduje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o gwarancję wraz z wnioskiem kredytowym.

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych* projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 17 kryteriów podmiotowych.

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z planem inwestycyjnym projektu**, w którym potwierdza spełnienie przynajmniej 1 z 17 kryteriów dostępu:

Kryteria przedsiębiorcy innowacyjnego:

 1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji.
 2. Będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną.
 3. Posiada status centrum badawczo-rozwojowego.
 4. Posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu.
 5. Jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego.
 6. Jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego.
 7. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30 proc.
 8. W ciągu ostatnich 7 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną.
 9. W ciągu ostatnich 5 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 10. W ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30 proc.
 11. W ciągu ostatnich 5 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym.
 12. W ciągu ostatnich 7 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakresie prac  B+R lub innowacji.
 13. W ciągu ostatnich 7 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej.
 14. W ciągu ostatnich 7 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności.
 15. W ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.
 16. W ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.
 17. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.


* W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych - środki z kredytu mogą finansować wydatki zgodne z celem określonym w umowie kredytu.
**Dotyczy gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną. W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis kredytobiorca wraz z wnioskiem składa Informację potwierdzającą spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury Banku Kredytującego i wykorzystywany na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie: kosztów kwalifikowalnych* projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

Wniosek wraz z planem inwestycyjnym projektu** składany jest przez przedsiębiorcę, który planuje realizację własnego lub zleconego przez podmiot trzeci (zlecający) projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii:

1. Gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:

 • zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
 • technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
 • technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
 • infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
 • instalacje do recyklingu odpadów.

2. Elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej   oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych).

3. Odnawialne źródła energii.

4. Magazynowanie energii.

5. Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.

6. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych.

7. Technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu).

8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych.

9. Inwestycje w kogeneracje.

10. Rozwój sieci ciepłowniczych.

Katalog przykładowych dokumentów źródłowych wraz z opisem kryteriów znajduje się w Przewodniku po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR w sekcji: Dokumenty.
 

* W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych - środki z kredytu mogą finansować wydatki zgodne z celem określonym w umowie kredytu.
**Dotyczy gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną. W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis kredytobiorca wraz z wnioskiem składa Informację potwierdzającą spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury Banku Kredytującego i wykorzystywany na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredy

I. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji spłaty kredytu

Przedsiębiorca w Banku Kredytującym razem z wnioskiem o kredyt składa:

 1. Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis –  wraz z załącznikiem albo wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna wraz z załącznikiem.
 2. Plan projektu inwestycyjnego (w przypadku wnioskowania o gwarancję stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną), który ma być objęty finansowaniem ze środków kredytu z gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.
 3. Informację potwierdzającą spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis - przypadku wnioskowania o gwarancję stanowiącą pomoc de minimis.

Wzory powyższych dokumentów znajdują się w zakładce: Dokumenty.

II. Ocena wniosku przez Bank Kredytujący

Na etapie oceny wniosku i zgodnie ze swoimi przepisami Bank Kredytujący:

 1. Dokonuje oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy.
 2. Dokumentuje wynik sprawdzenia spełnienia warunków objęcia kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.

III. Podpisanie umowy kredytu

Bank Kredytujący, udzielając kredytu, który ma być objęty gwarancją, określa warunki tego kredytu z uwzględnieniem przyjęcia zabezpieczenia w formie gwarancji, tj. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na przedsiębiorcę.

Umowa kredytu, który ma być objęty gwarancją  w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR (Biznesmax) powinna zawierać:

 1. Informacje o ostatecznych warunkach gwarancji dotyczących terminu ważności, wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji oraz kwoty gwarancji.
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o akceptacji ostatecznych warunków gwarancji, zawierające stwierdzenie, że akceptacja ta stanowi zarazem zgodę na zmianę wniosku o udzielenie gwarancji (w zakresie w jakim ostateczne warunki gwarancji różnią się od warunków wynikających z tego wniosku).
 3. Informację o tym, że wniosek o udzielenie gwarancji stanowi załącznik do umowy kredytu.
 4. Oświadczenie przedsiębiorcy, z którego wynika że kwota zaangażowania z tytułu gwarancji udzielonych w ramach umów portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR zawartych przez BGK z Bankami Kredytującymi, dotyczących kredytów udzielonych przez Banki Kredytujące, przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji nie przekracza równowartości w złotych 2,5 mln euro.
 5. Oświadczenia dotyczące obowiązków kontrolnych i przechowywania dokumentacji.
 6. Informację, że w przypadku zapłaty przez BGK kwoty z tytułu gwarancji spłaty kredytu, BGK wstępuje, z chwilą zapłaty, w prawa Banku Kredytującego do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do zabezpieczeń zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, z późn. zm.).

W przypadku obejmowania gwarancją kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19, gdy jest to kredyt odnawialny i udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia kwoty limitu kredytu, warunkiem niezbędnym jest zmiana warunków umowy kredytu na korzystniejsze niż warunki kredytu w standardowej ofercie Banku Kredytującego.

Oznacza to, że od momentu odnowienia lub podwyższenia limitu kredytu, warunki kredytu będą korzystniejsze od tych, które Przedsiębiorca otrzymałby gdyby kredyt nie był zabezpieczony gwarancją Biznesmax.

Jako zabezpieczenie spłaty udzielanej gwarancji Bank Kredytujący przyjmuje od przedsiębiorcy:

 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zawartym w niej oświadczeniem małżonka wystawcy weksla, jako zabezpieczenie na rzecz BGK. Przy czym oświadczeniem małżonka wystawcy weksla jest uzupełniane, jeżeli kredytobiorcą jest osobą fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. W przypadku spółki cywilnej weksel wraz z deklaracją wekslową przyjmowane są odrębnie od każdego ze wspólników albo od wszystkich wspólników łącznie (z podpisami wszystkich wspólników na jednym wekslu oraz deklaracji wekslowej).

IV. Wypłata środków z kredytu

W przypadku gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną wypłata środków z kredytu następuje na podstawie przekazywanych do Banku Kredytującego dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających, że kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis  na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredytowej. 

W przypadku kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19 wykorzystanie kredytu następuje w ramach przyznanego limitu kredytowego/wypłaconej kwoty kapitału kredytu i dokumentowane jest na poziomie Kredytobiorcy na podstawie posiadanych dokumentów finansowo-księgowych bez wymogu przedkładania ich w banku kredytującym.

Dokumenty finansowo-księgowe to faktury w kwotach brutto lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, opłacone lub nieopłacone, z wyłączeniem dokumentów przeterminowanych oraz faktur pro-forma.

Środki z rachunku kredytu mogą bezpośrednio regulować zobowiązania przedsiębiorcy (w przypadku dokumentów nieopłaconych) lub mogą być przekazane na inny rachunek przedsiębiorcy.

Bank Kredytujący dokonując wypłaty środków z kredytu weryfikuje, w przypadku gwarancji w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, czy przedłożone dokumenty finansowo-księgowe dotyczą realizowanego projektu i są zgodne z kosztami kwalifikowalnymi wykazanymi w planie projektu inwestycyjnego, a w przypadku gwarancji w formie pomocy de minimis, czy przedłożone dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

W przypadku, gdy gwarancja zabezpiecza kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 wykorzystanie kredytu dokumentowane jest na poziomie Przedsiębiorcy na podstawie dokumentów finansowo-księgowych np. wyciągu z rachunku, historii operacji itp., które potwierdzą, że kredyt został przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

V. Po podpisaniu umowy kredytu

Bank Kredytujący wydaje przedsiębiorcy:

 1. Zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis – dokument wystawiany w dniu udzielenia gwarancji stanowiącej pomoc de minimis. Zaświadczenie zawiera informacje o wartości udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w euro. Wartość w euro wyliczana jest według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.

  albo
   
 2. Informację o wielkości uzyskanej pomocy publicznej z tytułu udzielonej gwarancji dokument w formie pisemnej przekazywany przez bank kredytujący w dniu udzielenia gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną.

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z posiadania gwarancji.

Przedsiębiorca korzystający z gwarancji Biznesmax zobowiązany jest do:

 • Poddania się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne w zakresie spełnienia kryteriów FG POIR, w tym w zakresie uzyskania pomocy.
 • Udostępnienia lub przekazywania na wniosek banku kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu na koszty kwalifikowalne, w tym dowodów poniesienia kosztów, zestawień dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych we wniosku o udzielenie gwarancji.
 • Przechowywanie dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu objętego gwarancją przez okres 10 lat od dnia udzielenia gwarancji.

Kontrola może obejmować dokumentację pozostającą w posiadaniu banku kredytującego, jak również pozyskaną przez bank od przedsiębiorcy – bez konieczności wizyty kontrolnej u przedsiębiorcy.

Dotacja na spłatę odsetek

Warunki otrzymania dopłaty do oprocentowania

 • udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu następuje na wniosek przedsiębiorcy składany w banku kredytującym;
 • dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją może być udzielona przedsiębiorcy, jeśli kredyt został objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2023 r.;

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dotację w formie dopłaty na spłatę odsetek od kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego,
 • kredyt objęty gwarancją Biznesmax  został wykorzystany na:
  • sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego  - dotyczy kredytu z gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną,
  • finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu - dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego z gwarancją stanowiącą pomoc de minimis,
  • finansowanie bieżącej działalności - dotyczy kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19,
 • nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień złożenia wniosku o dopłatę był w sytuacji regularnej.

Zasady funkcjonowania

 • dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata liczony od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją Biznesmax. W przypadku gdy okres od daty uruchomienia kredytu do dnia jego spłaty jest krótszy niż 3 lata, dopłata do oprocentowania tego kredytu obejmuje maksymalnie ten okres;
 • dopłata wyliczana jest od:
  • wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu -  dotyczy kredytu z gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną, 
  • wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu - dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego z gwarancją stanowiącą pomoc de minimis, 
  • limitu kredytu przyznanego na finansowanie bieżącej działalności – dotyczy kredytu odnawialnego obrotowego albo od wypłaconej kwoty kapitału kredytu – dotyczy kredytu nieodnawialnego obrotowego;
 • dla potrzeb dopłaty do oprocentowania kredytu kosztem kwalifikowalnym, objętym dofinansowaniem, są odsetki zapłacone przez Przedsiębiorcę za okres objęty dopłatą;
 • Bank Kredytujący, udzielając kredytu, który może być objęty dopłatą, określa warunki tego kredytu w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyznania dopłaty została na przedsiębiorcę przez Bank Kredytujący, w tym aby warunki tego kredytu nie były dla przedsiębiorcy mniej korzystne od warunków dostępnych bez wykorzystania dopłaty do oprocentowania kredytu;
 • kwota dopłaty nie może być wyższa niż kwota odsetek zapłaconych przez przedsiębiorcę za okres objęty wnioskowaną dopłatą;
 • w celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, koszty objęte dopłatą do oprocentowania kredytu nie mogą być dofinansowane poprzez inne wsparcie pochodzące ze środków UE;
 • w przypadku stwierdzenia przez BGK lub uprawnione organy kontrolne, że oświadczenie złożone we wniosku o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do otrzymania dopłaty jest niezgodne ze stanem faktycznym, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu BGK nienależnej kwoty dopłaty wraz z odsetkami naliczonymi od dnia wypłaty środków do dnia zwrotu w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Stawki dopłaty

 1. Dla kredytu objętego gwarancją udzieloną do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 5 proc.
 2. Dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu w pierwszym roku kredytowania objętym dopłatą wynosi 8 proc. W kolejnych dwóch latach kredytowania stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 4 proc.

Jak otrzymać dopłatę do oprocentowania?

Wnioski o dopłatę będą przyjmowane do 31 grudnia 2027 r. lub do wyczerpania środków (w zależności, który z tych warunki spełni się wcześniej).
BGK rozpatruje wnioski o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu według kolejności ich przekazywania przez wszystkie banki współpracujące z BGK.
Wnioski o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu złożone po upływie terminu ich przyjmowania przez Bank Kredytujący, nie są przekazywane do BGK, a w przypadku ich przekazania, pozostają bez rozpatrzenia.

Udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax następuje po uprzednim spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • przyjęciu przez Bank Kredytujący wniosku przedsiębiorcy według wzoru określonego przez BGK;
 • dokonaniu przez Bank Kredytujący weryfikacji wniosku oraz potwierdzeniu spełnienia kryteriów uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu;
 • przekazaniu do BGK wniosku wraz z informacją o kredycie, którego dotyczy dopłata do oprocentowania według wzoru określonego przez BGK;
 • dokonaniu przez BGK pozytywnej oceny wniosku o udzielenie dopłaty.

Wypłata całej kwoty dopłaty

W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu składany jest w dniu spłaty/po spłacie kredytu lub, w przypadku kredytów nie spłaconych, dla których okres od uruchomienia do terminu spłaty jest dłuższy niż 3 lata, przedsiębiorcy przysługuje prawo do otrzymania całej kwoty dopłaty. Wypłata całej kwoty dofinansowania jest przekazywana na rachunek bankowy przedsiębiorcy. 

Udostępnienie dopłaty w transzach

Przedsiębiorca może złożyć wniosek  o dopłatę do odsetek przed zakończeniem okresu objętego dopłatą jeżeli zrealizował  projekt inwestycyjny określony w Planie projektu / Informacji potwierdzającej spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis.

W tym przypadku dopłata do odsetek przekazywana jest przedsiębiorcy na nieoprocentowany rachunek pomocniczy otwarty w banku kredytującym i wypłacana w dwóch transzach:

 • pierwsza transza po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku proporcjonalnie do upływu 3-letniego okresu kredytowania na dzień wnioskowania;
 • druga transza proporcjonalnie do pozostałego czasu spłaty, jednakże w przypadku kredytów dłuższych niż 3 lata, nie przekraczającego okresu 3 lat kredytowania.

Druga transza zostanie udostępniona po zakończeniu okresu kredytowania, przy czym dla kredytów dłuższych niż 3 lata po zakończeniu okresu pierwszych 3 lat spłaty, pod warunkiem, że kredyt objęty dopłatą do oprocentowania nie jest klasyfikowany w sytuacji nieregularnej.

O Funduszu

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje instrument finansowy w formule projektu pozakonkursowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” dofinansowanego z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie.

Wartość projektu to 3 139 218 623 zł, w tym 2 486 114 159 zł stanowią środki Unii Europejskiej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 453 104 464 zł to krajowy wkład prywatny.

W efekcie środki z Funduszu Gwarancyjnego umożliwiają udzielenie ok. 5,43 mld zł gwarancji, które mogą zabezpieczyć innowacyjnym przedsiębiorcom z sektora MŚP spłatę kredytów o wartości ok. 6,79 mld zł. Dodatkowa kwota środków o wartości 796 mln zł pozwala na przyznanie przedsiębiorcom uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat do zapłaconych odsetek tzw. dopłat do oprocentowania kredytu

Banki krajowe udzielające kredytów dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane współpracą w zakresie udzielania gwarancji Biznesmax, mogą składać do BGK wnioski o limit gwarancyjny z Funduszu Gwarancyjnego POIR w każdym czasie.

Pomoc publiczna

A. Pomoc publiczna z tytułu gwarancji

Gwarancja Biznesmax może stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną (w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z gwarancji stanowiącej pomoc de minimis).

Określenie wysokości pomocy publicznej dla gwarancji: Gwarancja ta jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dlatego wartość pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto i obliczana na dzień udzielenia gwarancji z wykorzystaniem jednej z poniższych formuł:

1. Wzór na ekwiwalent dotacji brutto - EDB: kwota gwarancji pomnożona przez 200000 podzielone przez 1500000 i pomnożone przez okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat podzielony przez 60

gdzie:

EDB - ekwiwalent dotacji brutto

z - Kwota gwarancji

y- okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat.

lub

2. EDB = S(KRt - PPt)(1+i)-t

gdzie:

KRt – kwota opłaty prowizyjnej w roku t wyliczana na podstawie rocznej teoretycznej stawki rynkowej z wykorzystaniem poniższej formuły:

KRt = WG x PZ x SR

gdzie:

WG – kwota udzielonego kredytu;

PZ – wskaźnik procentowy gwarancji;

SR – roczna teoretyczna stawka rynkowa, publikowana na stronie internetowej BGK;

PPt – kwota opłaty prowizyjnej faktycznie wpłaconej przez przedsiębiorcę za włączenie do programu gwarancji w roku t;

i – stopa referencyjna przewidziana w aktualnym komunikacie Komisji Europejskiej  w sprawie stóp referencyjnych.

Roczna teoretyczna stawka rynkowa, która służy do wyliczania ekwiwalentu pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej dla gwarancji Biznesmax, wynosi 3,07 proc. (obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.).

Informacja dotycząca pomocy de minimis:

 1. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji stanowiącej pomoc de minimis zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega. 
 2. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis.

Informacja dotycząca regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 1. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną zależna jest od dopuszczalnej intensywności pomocy dostępnej dla przedsiębiorcy w ramach mapy pomocy regionalnej określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878). Wartość pomocy wyliczona jako ekwiwalent dotacji brutto, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej obowiązującej na danym obszarze w dniu przyznania pomocy. 
 2. Regionalna pomoc inwestycyjna podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę, źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy. Regionalna pomoc inwestycyjna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana Kredytobiorcy pod warunkiem złożenia do Banku Kredytującego Wniosku przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Ograniczenia wynikające z udzielenia pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu. Wykluczenia związane z udzieleniem kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax. 

Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony przedsiębiorcy, który:

 1. Na etapie udzielania kredytu był wpisany w systemie Bankowy Rejestr.
 2. Na etapie udzielania kredytu był wpisany w każdym innym systemie, w którym przedsiębiorca podlegał weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami banku kredytującego i który to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości uzyskania kredytu w banku kredytującym.
 3. Podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541).
 4. W okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do objęcia gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR:
  • miał wypowiedzianą przez bank kredytujący jakąkolwiek ekspozycję kredytową,
  • posiadał zadłużenie przeterminowane w banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł,
  • posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do kategorii „zagrożone” zgodnie z RMF lub w przypadku której, według oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 5. Jeśli łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach umów portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR zawartych przez BGK z Bankami Kredytującymi, dotyczących kredytów udzielonych przedsiębiorcy przez Banki Kredytujące przekroczy równowartość w złotych 2,5 mln euro przeliczoną według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9 i 13.

Wykluczenia związane z udzieleniem pomocy w formie gwarancji ze względu na cel.

Pomoc nie może być udzielona na działalność w zakresie:

 1. Wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 2. Produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych.
 3. Produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych.
 4. Obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją.
 5. Gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.
 6. Produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
 7. Likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych.
 8. Inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25 października 2003 r., z późn. zm.).
 9. Inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych.

Wykluczenia związane z udzieleniem pomocy w formie gwarancji ze względu na rodzaj pomocy:

 1. Gwarancja spłaty kredytu z wykorzystaniem pomocy de minimis w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być przyznawana kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:
  1. Pomocy przyznawanej kredytobiorcom w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.
  2. Pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych.
  3. Pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
   • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą,
   • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym.
  4. Pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
  5. Pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
  6. Pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.
 2. Gwarancja spłaty kredytu z wykorzystaniem regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być przyznawana kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem:
  1. Pomocy przyznawanej kredytobiorcom w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.
  2. Pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych.
  3. Pomocy przyznawanej kredytobiorcom w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
   • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą, lub
   • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.
  4. Pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
  5. Pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
  6. Pomocy wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.
  7. Pomocy przyznawanej przedsiębiorcy na działalność w sektorze finansowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.).
  8. Indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na rzecz przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który — w momencie składania wniosku o pomoc — ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym obszarze.

B. Pomoc de minimis z tytułu dopłaty do odsetek:

 • Dopłata stanowi pomoc de minimis.
 • Maksymalna wartość pomocy de minimis, odpowiadająca wyliczonej kwocie dopłaty do oprocentowania kredytu (DO), obliczana jest na dzień udzielenia tej dopłaty z wykorzystaniem poniższej formuły:

Wzór na kwotę dopłaty do oprocentowania kredytu (DO): t- okres objęty dopłatą do oprocentowania kredytu (w dniach) pomnożony przez SR - stawkę roczną dopłaty do oprocentowania kredytu, podzielone przez 365, pomnożone przez KW - wypłaconą kwotę kapitału kredytu wykorzystaną na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych.

gdzie:

 • t – okres objęty dopłatą do oprocentowania kredytu (w dniach),
  SR – stawka roczna dopłaty do oprocentowania kredytu,
  KW – wypłacona kwota kapitału kredytu wykorzystana na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych*; wypłacona kwota kapitału kredytu wykorzystana zgodnie z celem kredytu określonym w umowie kredyty**/przyznana kwota limitu kredytowego albo przyznana kwota kapitału kredytu***
 • maksymalna wysokość dopłaty do oprocentowania kredytu zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z wyliczoną kwotą dopłaty, o którą się ubiega;
 • wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis;
 • pomoc de minimis w formie dopłaty do oprocentowania kredytu kumuluje się z inną pomocą publiczną przyznaną na te same koszty kwalifikowalne (tj. na odsetki zapłacone przez przedsiębiorcę za okres objęty dopłatą);
 • w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis lub przeznaczenia kwoty pomocy na działalność wykluczoną, pomoc traktowana jest jako pomoc nielegalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  *Dotyczy kredytu zabezpieczonego gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną.
  **Dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego zabezpieczonego gwarancją stanowiącą pomoc de minimis.
  ***Dotyczy kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19 zabezpieczonego gwarancją stanowiącą pomoc de minimis.

W sprawie szczegółów nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 475 91 91

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych* projektu ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 17 kryteriów podmiotowych.

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie: kosztów kwalifikowalnych* projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

* w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych - środki z kredytu mogą finansować wydatki zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

 

Koszty kwalifikowalne

Ze środków kredytu, zabezpieczonego gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną, mogą być finansowane koszty kwalifikowalne wykazane w planie projektu inwestycyjnego, które zostaną poniesione i udokumentowane przez przedsiębiorcę.

W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych i kredytobiorca nie ma obowiązku przedkładania planu projektu inwestycyjnego. Kredyt będzie udzielany na podstawie procedury banku kredytującego i wykorzystywany na finansowanie zgodne z celem określonym w umowie kredytu.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty w kwotach brutto, ponoszone przez przedsiębiorcę na podstawie dokumentów finansowo-księgowych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego zgodnie z wykazem zawartym w planie projektu inwestycyjnego.

Projekt, którego koszty miałyby być finansowane kredytem objętym gwarancją Biznesmax, może być uzupełnieniem lub kontynuacją przedsięwzięcia, które otrzymało wsparcie dla sfinansowania odrębnych kosztów kwalifikowalnych, w stosunku do kosztów planowanych do sfinansowania kredytem zabezpieczonym gwarancją Biznesmax.

Zakaz podwójnego finansowania tych samych kosztów

W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które przedsiębiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Kategorie kosztów możliwe do sfinansowania środkami z kredytu objętego gwarancją Biznesmax

Do kosztów kwalifikowalnych projektu, które mogą być finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją zalicza się koszty dotyczące następujących kategorii:

 1. Koszty inwestycyjne - roboty i materiały budowlane, zakup nieruchomości lub gruntów (do 10 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych)*, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, leasing;
 2. Koszty towarzyszące (do 20 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych)** – usługi doradcze, uzyskanie zdolności patentowej, uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, internacjonalizacja wdrożeń wyników prac B+R;
 3. Koszty finansujące kapitał obrotowy (do 50 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych)** – wynagrodzenia, pozapłacowe koszty zatrudnienia, materiały, produkty i towary, usługi obce, podatki i opłaty, amortyzacja, reprezentacja i reklama.

* w przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych istnieje możliwość przekroczenia 10 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem wskazania uzasadnienia dla finansowania tego typu wydatku powyżej progu 10 proc., z którego będzie wynikać, że przedmiotowy wydatek ma bezpośredni związek z realizowanym projektem i dotyczy działalności produkcyjnej kredytobiorcy.

** dotyczy wyłącznie kredytów zabezpieczonych gwarancją w formule pomocy de minimis.

Dokumenty

Akty prawne

Lista banków kredytujących

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie gwarancji spłaty kredytu Biznesmax w następujących bankach*:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Pekao S.A.
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 6. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 7. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 8. ING Bank Śląski S.A
 9. mBank S.A
 10. PKO Bank Polski S.A.
 11. Santander Bank Polska S.A.
 12. SGB-Bank S.A. 

* Termin udostępnienia gwarancji dla klientów, w tym gwarancji na zmienionych warunkach w związku z pandemią COVID-19, zależy od decyzji banku kredytującego. 

W sprawie szczegółów nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu:

Komunikat

 • 3,762 mld zł udzielonych gwarancji
 • 6,118 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją Biznesmax
 • 1 903 udzielone gwarancje

Dane: 31 grudnia 2022 r.

Kalkulator - pomoc

Wylicz szacunkową wartość pomocy

Kalkulator - dopłaty

Kalkulator dopłaty na spłatę odsetek

Najczęściej zadawane pytania o nowe warunki gwarancji Biznesmax

Zobacz także inne produkty z kategorii zabezpieczenie finansowania