menu

Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego

Strefa przedsiębiorcy

Informacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP dot. gwarancji de minimis

Strefa banku

Informacje dla banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis

O produkcie

KOMUNIKAT:

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 i agresji Rosji na Ukrainę z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują do 30 czerwca 2023 r. to:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r. Zmiany obowiązują do 30 czerwca 2023 r. 

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorcy, który:

 • jest rezydentem
 • należy do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.);

Korzyści dla przedsiębiorców

 • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

Lista banków kredytujących

Sprawdź ofertę gwarancji de minimis oraz jej dostępność w jednym z banków kredytujących, w tym dostępność warunków gwarancji wprowadzonych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19

Dostępność gwarancji de minimis w bankach do 30.06.2018 r.

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. 
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A
 • Idea Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Plus Bank S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Toyota Bank Polska S.A.

Komunikat

 • 162,122 mld zł udzielonych gwarancji de minimis,
 • 250,405 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis,
 • 241 299 przedsiębiorców skorzystało z programu gwarancji de minimis.

Dane: 31 grudnia 2022 r.

Kalkulator

Wylicz szacunkową wartość pomocy de minimis oraz prowizji od udzielonej gwarancji

Kontakt

Adres e-mail: kontakt@deminimis.gov.pl