menu

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze rolnym.

Na co?

Inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych

O produkcie

Podstawowe parametry gwarancji

 • Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty kredytu

 • Wysokość prowizji - 0 proc. kwoty gwarancji

 • Maksymalne okresy gwarancji: 

  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy*,

  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy,

  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

 • Maksymalna kwota gwarancji - 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca)

 • Rodzaje pomocy publicznej - pomoc de minimis albo pomoc publiczna

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt udzielony przedsiębiorcy, który jest:

 • rolnikiem albo
 • przetwórcą produktów rolnych, albo
 • przetwórcą produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:

 • udzielania nowego kredytu,
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 • podwyższenia limitu kredytu. 

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

 

Komunikat

 • 1,337 mld zł udzielonych gwarancji dla sektora rolnego
 • 1,718 mld zł kredytów zabezpieczonych gwarancją
 • 8 968 udzielonych gwarancji

Dane: 31 grudnia 2022 r.

Dopłata do oprocentowania kredytu

Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego*:

 • dotyczy tylko kredytów obrotowych niepowiązanych z inwestycją EFRROW udzielonych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2023 r.
 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku dla kredytów udzielonych do 30 czerwca 2022 r. i 5 punktów procentowych dla kredytów udzielonych po 1 lipca 2022 r. ; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
 • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych.

Wysokość kwoty dopłaty do oprocentowania kredytu odpowiada wartości pomocy publicznej albo pomocy de minimis.

W przypadku objęcia kredytu gwarancją z FGR i dopłatą stanowiącą pomoc de minimis bank kredytujący jest zobowiązany do wystawienia dla przedsiębiorcy zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, która wykazywana jest w złotych oraz w euro.

Jeżeli wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis z tytułu dopłaty do oprocentowania kredytu, będzie inna niż wartość pomocy wskazana w wystawionym zaświadczeniu, bank kredytujący wystawia przedsiębiorcy nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

Warunki otrzymania dopłaty

 • objęcie gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych kredytu obrotowego udzielonego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW*;
 • złożenie Wniosku o dopłatę razem z Wnioskiem o udzielenie gwarancji z FGR;
 • spełnienie warunków otrzymania odpowiednio pomocy de minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych);
 • spłacenie przez kredytobiorcę odsetek od kredytu, naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

 

O projekcie

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami*. Mityguje on skutki braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika.

Gwarancja dla sektora rolnego z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

 • 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Fundusz został zasilony kwotą 544,99 mln zł, z tego 53,5 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych.

W przypadku dużego zainteresowania tym programem, nie wykluczony jest wzrost alokacji i zwiększenie skali działania funduszu.

Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które posiadają podpisaną umowę z BGK.

Banki zainteresowane współpracą z BGK w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Rolnych zapraszamy do kontaktu z Departamentem Gwarancji i Poręczeń BGK:

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Lista banków

Banki, z którymi BGK zawarł umowy w zakresie obejmowania kredytów gwarancją dla sektora rolnego (z FGR)*:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

* Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od indywidualnej decyzji banku kredytującego.

Kontakt

Dla przedsiębiorców: infolinia BGK lub e-mail: bgk@bgk.pl

Dla banków: Departament Gwarancji i Poręczeń BGK: +48 22 475 91 91, e-mail: sekretariatDGP@bgk.pl

Otwórz i wylicz

Kalkulator

Wylicz szacunkową wartość pomocy. 

Zobacz webinar

Dowiedź się czym jest gwarancja i jakie kredyty zabezpiecza.