menu

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju - jedyną taką instytucją w Polsce. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Nasza rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Filary strategii

Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego opiera się na pięciu filarach:

Zrównoważony rozwój

Naszym celem jest tworzenie rozwiązań zrównoważonego finansowania oraz rozwijanie ekosystemu instytucji współpracujących przy tworzeniu rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki. Chcemy budować świadomość czym jest zrównoważony rozwój, kształtować odpowiedzialne postawy i zachowania wśród naszych pracowników, klientów i partnerów.

Naszą odpowiedzialnością jest takie wykorzystywanie dostępnych zasobów, które zapewni dalszy rozwój i lepsze warunki do życia dla przyszłych pokoleń.

Zaangażowanie społeczne

Od niemal 100 lat budujemy kapitał społeczny. Zależy nam na tym, by Polacy byli dobrze wyedukowanym, silnym i świadomym ekologicznie społeczeństwem. Kształtowanie i rozwijanie nowoczesnej polskiej państwowości będziemy realizować poprzez działania w czterech kluczowych obszarach: edukacji, kulturze, sporcie i ekologii.

Chcemy aktywizować różne grupy społeczne i lokalne społeczności. Temu celowi ma służyć między innymi działalność naszych fundacji, współpraca z organizacjami społecznym, pozarządowymi i ministerstwami oraz nasza codzienna działalność biznesowa i wolontariacka.

Współpraca i biznes międzynarodowy

Poprzez nasze działania chcemy zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki, a także podnosić poziom umiędzynarodowienia polskich firm. Chcemy być silnym partnerem współtworzącym rozwiązania wspierające ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw i rekomendującym strategiczne kierunki rozwoju.

Naszą rolą jest także rozwijanie współpracy z instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla strategicznych dla Polski inwestycji i gospodarczych przedsięwzięć.

Będziemy budować atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych jako miejsca o wysokim kapitale intelektualnym. Chcemy przyciągać kapitał zewnętrzny do Polski i tworzyć centra wiedzy, tak by zatrzymywać w kraju własność intelektualną.

Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego to nie tylko filary biznesowe, ale też równie ważne filary wewnętrzne. Umożliwiają one doskonalenie naszej organizacji zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych pracowników, partnerów i interesariuszy.

Transformacja cyfrowa i procesowa

Tworzymy optymalne warunki dla dynamicznego rozwoju wyznaczonego przez naszą strategię biznesową.  Składają się na to system ciągłego doskonalenia procesów biznesowych, rozwój cyfryzacji oraz automatyzacja i robotyzacja. Dzięki temu będziemy mogli szybko adaptować się do nowych potrzeb rynkowych i gospodarczych oraz tworzyć produkty i usługi dostosowane do potrzeb naszych partnerów i klientów.

Efektywny model zarządzania

Chcemy w pełni wykorzystywać potencjał i kompetencje wszystkich pracowników banku. Kładziemy duży nacisk na pracę w modelu zespołowym i interdyscyplinarnym. Naszym celem jest efektywne działanie w zgodzie z zasadami kultury organizacyjnej oraz przyjętymi przez nas wartościami – otwartością, zespołowością i odpowiedzialnością.

Model biznesowy

Model biznesowy jest fundamentem działania Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzez programy modelu biznesowego odpowiadamy na potrzeby i wyzwania gospodarcze i rynkowe, a dzięki temu skutecznie wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski:

Rozwój przemysłu

Wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu

Infrastruktura, transport i logistyka

Rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego w Polsce

Rozwój przedsiębiorczości

Finansowanie potrzeb rozwojowych i płynnościowych przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo strategiczne

Zrównoważony rozwój w energetyce oraz zwiększenie bezpieczeństwa obronnego

Ochrona zdrowia

Podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej

Finanse publiczne

Zrównoważone finansowanie państwa, jakość i efektywność obsługi

Spójność społeczna i terytorialna

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz kreowanie wsparcia finansowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Mieszkalnictwo

Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach

Wartości

Wartości są podstawą naszej kultury organizacyjnej. Otwartość, zespołowość i odpowiedzialność widoczne są w naszych postawach i zachowaniu oraz zapewniają realizację strategii BGK.

Otwartość

Otwartość to szczera, pełna szacunku komunikacja, gotowość na zmiany oraz odwaga, by poszukiwać nowych rozwiązań. Jest dla nas ważna zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi.

Zespołowość

Zespołowość to nastawienie na osiągnięcie wspólnego celu, dzięki współdziałaniu osób o różnorodnych i wzajemnie się uzupełniających kompetencjach. Dzięki pracy dobrze dobranych zespołów projektowych realizujemy cele biznesowe.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to działanie z pełną świadomością konsekwencji swoich decyzji i ich wpływu na organizację. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby naszą pracą wspierać rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

Strategia BGK na lata 2021-2025

Prezentacja: Strategia BGK na lata 2021-2025

Z prezentacji dowiesz się:

  • jak zrealizowaliśmy strategię na lata 2017-2020,
  • jak wspieraliśmy gospodarkę podczas pandemii COVID-19
  • jak wygląda nasza strategia na kolejne lata.
  • jak działają programy naszego modelu biznesowego.