menu
zdjęcie przedstawia las

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Cele zrównoważonego rozwoju

BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.


Zrównoważony rozwój, to taki który zaspokaja potrzeby współczesnego społeczeństwa i jednocześnie dba o możliwości rozwoju dla przyszłych pokoleń. To rozwój, w którym gospodarka, społeczeństwo i środowisko naturalne są tak samo ważne.


Co robimy? 
Wspieramy realizację wielu inwestycji potrzebnych polskim regionom. Z naszym finansowaniem rewitalizowane są centra miast i miasteczek, budowane są drogi i towarzysząca im infrastruktura. Powstają lub modernizowane są szkoły, systemy kanalizacji, a autobusy wymieniane są na bardziej ekologiczne.
Poprawiamy też warunki mieszkaniowe Polaków – finansujemy budowę mieszkań na wynajem i budownictwa czynszowego, wypłacamy premie termomodernizacyjne. Dzięki naszym pożyczkom bloki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej stają się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Odgrywamy także kluczową rolę w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w zarządzaniu środkami unijnymi. Poszerzyliśmy swoją ofertę finansowania dłużnego oraz poręczeniowo-gwarancyjnego inwestując w fundusze, które wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz infrastruktury.
Nasza działalność wpływa na rozwój rynku pracy, zmniejszenie stopy bezrobocia czy zwiększenie przychodów budżetu państwa. Projekty infrastrukturalne realizowane przez BGK poprawiają jakość i dostępność usług publicznych, stan środowiska i pozytywnie wpływają na gospodarkę.
Działamy w sposób odpowiedzialny, przy zachowaniu racjonalnego poziomu apetytu na ryzyko. Projekty, w które chcemy się zaangażować, oceniamy pod kątem ryzyka oraz ich wpływu na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Obszary szczególnego zaangażowania BGK: 
 

  • Inicjujemy oraz realizujemy działania, których celem jest wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw – finansujemy projekty infrastrukturalne i samorządowe oraz współfinansujemy eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Oferujemy systemy poręczeń i gwarancji, aby pobudzić przedsiębiorczość i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Obsługujemy również programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym. 
     
  • Mobilizujemy kapitał dla gospodarki – uczestniczymy w konsorcjach oraz strukturyzujemy transakcje na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Współpracujemy z instytucjami rozwoju oraz mobilizujemy kapitał prywatny poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych.
     
  • Uzupełniamy system bankowy poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych obszarach gospodarki – działamy antycykliczne i realizujemy programy pobudzające branże objęte zastojem. Wspieramy rozwój gospodarki tam, gdzie rynek nie działa efektywnie, np. poprzez finansowanie ważnych projektów o wysokim poziomie ryzyka. Współpracujemy z innymi instytucjami finansowymi na partnerskich zasadach, jednocześnie uzupełniając ich ofertę.