menu
Gwarancja Czyste Powietrze

Dla kogo?

osoby prywatne

Na co?

zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na cel określony w programie priorytetowym Czyste Powietrze

O produkcie

Gwarancja zabezpiecza kredyt na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą na warunkach programu priorytetowego Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gwarancja umożliwia jego otrzymanie na korzystniejszych niż standardowe warunkach.

Dzięki współpracy BGK z bankami kredytującymi zabezpieczenie gwarancją kredytu odbywa się jednocześnie z jego uzyskaniem, jest wygodne, oszczędza czas i zmniejsza koszt jego otrzymania.

Parametry gwarancji:

Zakres gwarancjido 80 proc. kwoty kapitału kredytu
Maksymalne kwoty gwarancji120 tys. zł
 
Maksymalna kwota kredytu150 tys. zł
Maksymalny okres gwarancji147 miesięcy (12 lat+ 3 miesiące)
Maksymalny okres spłaty kredytu144 miesiące (12 lat)
Waluta kredytuzłoty
Zabezpieczenie gwarancjibrak
Prowizjabrak

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK.

Korzyści z gwarancji:

 • oszczędność środków – gwarancja udzielana bez prowizji. Objęcie kredytu gwarancją BGK nie zwiększa jego kosztu,
 • wygoda - wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym,
 • korzystniejsze od standardowych warunki umowy kredytu.

Chcesz wiedzieć więcej o programie „Czyste Powietrze”? Wejdź na stronę programu czystepowietrze.gov.pl 
 

 

Jak korzystać?

Gwarancja udzielana jest przez BGK na podstawie rządowego Programu gwarancyjnego „Czyste Powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w formie portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Gwarancja jest zabezpieczeniem dla kredytów udzielanych przez banki na realizację przedsięwzięcia zgodnego z programem priorytetowym Czyste Powietrze zarządzanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gwarancją może zostać objęty kredyt, który zgodnie z oświadczeniem Kredytobiorcy złożonym w umowie kredytu, będzie wykorzystany wyłącznie na:

1) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia określonych w programie  priorytetowym oraz podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów - w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu;

2) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu priorytetowego i niezbędne do jego realizacji oraz podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Warto wiedzieć!

Gwarancją może być objęty kredyt na sfinansowanie wydatków poniesionych w okresie kwalifikowalności kosztów wskazanym w programie priorytetowym.

Etapy udzielenia gwarancji:

 1. Złożenie w banku kredytującym wniosków o: dotację z programu priorytetowego Czyste Powietrze, kredytgwarancję wraz z oświadczeniem małżonka (jeśli jest wymagane) i udostępnienie Kredytobiorcy przez bank dokumentu pn. „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji”.
 2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji i kredytu bank kredytujący sporządza umowę kredytu, której warunki muszą uwzględniać przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji m.in. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na Kredytobiorcę. Umowa kredytu w odniesieniu do gwarancji powinna zawierać:
  • informacje o ostatecznych warunkach gwarancji dotyczących terminu ważności, wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz kwoty gwarancji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  • oświadczenia Kredytobiorcy o akceptacji ostatecznych warunków gwarancji,
  • informacje, że w przypadku zapłaty przez BGK kwoty z tytułu gwarancji spłaty kredytu, BGK wstępuje, z chwilą zapłaty, w prawa Banku Kredytującego do wysokości dokonanej zapłaty,  w tym w prawa do zabezpieczeń, zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, z późn. zm.) oraz art. 421l ust. 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
  • oświadczenia o wyrażeniu przez Kredytobiorcę zgody na przekazanie danych objętych tajemnicą bankową dotyczących gwarancji i kredytu do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, które biorą udział w realizacji programu gwarancyjnego.

Lista banków

Banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją z programu gwarancyjnego Czyste Powietrze*:

 1. Alior Bank S.A.
 2. BOŚ S.A.
 3. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 4. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 5. BPS S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 6. Santander Consumer Bank S.A. 
 7. SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 8. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

* termin udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od decyzji banku kredytującego.