menu

Pomoc / Informacje o usłudze

bgk24

bgk24 to nowoczesny system bankowości internetowej. System ułatwia zarządzanie finansami, ma wpływ na przyspieszenie realizacji operacji bankowych i umożliwia korzystanie z produktów bankowych.

bgk24

Logowanie do systemu bankowości elektronicznej

Komunikaty bgk24

Sprawdź najnowsze komunikaty dotyczące bankowości elektronicznej

Wersja demo systemu

Sprawdź wersję demo i zobacz jak działa systemu bgk24

BGK Zlecenia / BGK Zlecenia 2

W przypadku pytań:

 • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt: tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
 • dotyczących zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzleceniakfd@bgk.pl,
 • dotyczących zasad dokonywania wypłat ze środków KFD prosimy o kontakt: tel. 22 596 57 47 lub 22 522 96 96.

Od 1 września 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia w ramach prowadzenia obsługi Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, umożliwiający Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad składanie wniosków o wypłatę ze środków KFD w formie elektronicznej. Stworzony w BGK portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA jest narzędziem informatycznym, służącym do szybkiego i jednocześnie bezpiecznego tworzenia oraz składania wniosków o wypłatę ze środków KFD na rzecz beneficjentów płatności zlecanych przez GDDKiA. Od listopada 2018 roku możliwość składania wniosków o wypłatę ze środków KFD za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA posiada również Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Z portalem komunikacyjnym BGK-ZLECENIA można połączyć się w dowolnym czasie i miejscu, co ułatwia składanie wniosków o płatność i przyspiesza ich realizację.

Portal BGK-ZLECENIA umożliwia za pośrednictwem internetu:

 • wypełnienie formularza wniosku o wypłatę,
 • autoryzację wniosku o wypłatę,
 • uzyskiwanie bieżących informacji o statusie wniosku,
 • drukowanie potwierdzeń realizacji wniosku.

 

Wymiana informacji związanych z obsługą i zarządzaniem produktami Portfelowych Linii Gwarancyjnych pomiędzy BGK a Bankami odbywa się za pośrednictwem dedykowanego portalu BGK ZLECENIA wykorzystującego dostępne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.

W ramach portalu przekazywane są do Banków również informacje zwrotne, zawierające podsumowanie z przetwarzania otrzymanych danych sprawozdawczych. Portal zapewnia również możliwość śledzenia kolejnych kroków przetwarzania danych poprzez oznaczenie konkretnych statusów dla poszczególnych spraw.

W przypadku pytań dotyczących:

 • problemów technicznych prosimy o kontakt tel. 22 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku;
 • problemów lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych, prosimy o ich zgłaszanie korespondencyjne na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88, lub nr BGK Linii 22 596 59 00.

Od 1 lipca 2015 roku BGK udostępnia dla Zakładów Karnych oraz Aresztów Śledczych nowy kanał komunikacji w celu zapewnienia obsługi sum depozytowych.

W przypadku pytań:

 • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
 • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88 lub nr BGK Linii 22 596 59 00.

Udostępniony przez BGK portal komunikacyjny BGK – Zlecenia w ramach prowadzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców służy realizacji wypłat wsparcia na zasadach ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

W przypadku pytań:

 • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 599 88 88,  pomoc dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00;
 • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK – Zlecenia prosimy o zgłoszenia korespondencyjnie na adres e-mail: bgkzlecenia@bgk.pl.

Portal BGK – Zlecenia umożliwia za pośrednictwem Internetu: 

 • rejestrowanie umów o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego;
 • rejestrowanie umów pożyczki na spłatę zadłużenia z możliwą opcją rejestracji promesy poprzedzającej umowę pożyczki;
 • przyjmowanie przez BGK danych dotyczących harmonogramu wypłat wsparcia kredytobiorcom oraz terminu przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia;
 • rejestrowania zmian w zakresie danych kredytobiorców;
 • rejestrowania wstrzymań wypłat wsparcia;
 • przekazywanie kredytodawcom informacji dotyczących zrealizowanych wypłat.

W przypadku pytań:

 • dotyczących trudności technicznych w obsłudze BGK-ZLECENIA prosimy o kontakt tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
 • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz zagadnień merytorycznych dotyczących programu „Mieszkanie dla młodych” prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie na nr tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888

Od 1 stycznia 2014 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia instytucjom kredytującym portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA w ramach prowadzenia obsługi rządowego programu Mieszkanie dla młodych w celu realizacji wypłat finansowego wsparcia na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1865).

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

Pozostałe druki zgodne ze wzorcem ogólnym dla portalu BGK-ZLECENIA.

W przypadku pytań:

 • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt: tel. 22 599 88 88 lub 801 598 888 w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
 • dotyczących zapytań związanych z funkcjonalnością Portalu komunikacyjnego prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej wnioskifwsz@bgk.pl,
 • dotyczących zasad dokonywania wypłat ze środków FWSZ prosimy o kontakt: tel. 22 596 57 47 lub 22 522 96 96.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia w ramach prowadzenia obsługi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) Portal komunikacyjny (BGK Zlecenia 2), umożliwiający składanie wniosków o wypłatę ze środków FWSZ w formie elektronicznej. Stworzony w BGK Portal komunikacyjny jest narzędziem informatycznym, służącym do szybkiego i jednocześnie bezpiecznego tworzenia oraz składania wniosków o wypłatę ze środków FWSZ.

Z Portalem komunikacyjnym można połączyć się w dowolnym czasie i miejscu, co ułatwia składanie wniosków o płatność i przyspiesza ich realizację.

Portal komunikacyjny umożliwia za pośrednictwem internetu:

 • wypełnienie formularza wniosku o wypłatę,
 • autoryzację wniosku o wypłatę,
 • uzyskiwanie bieżących informacji o statusie wniosku.

Wyciągi elektroniczne

Działając w myśl poszanowania środowiska naturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył bezpłatną usługę wyciągów elektronicznych dla klientów instytucjonalnych, której celem jest usprawnienie procedur związanych z obrotem dokumentami bankowymi, a tym samym zmniejszenie zużycia papieru.

Wyciągi w formie elektronicznej spełniają wymogi dla dowodu księgowego określone przepisami prawa (w tym przede wszystkim art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a tej ustawy), jak również dokumentu bankowego (art. 7 Prawa bankowego).

Jak uruchomić usługę

Aby skorzystać z oferty wyciągów elektronicznych należy wypełnić Dyspozycję przekazywania wyciągów i złożyć ją w oddziale BGK. W dyspozycji należy wskazać:

 • które rachunki mają być objęte usługą,
 • podać adresy e-mail, na które będą przesyłane wyciągi oraz
 • określić, kto będzie miał dostęp do serwisu https://bgk24.pl

Usługa zostanie uruchomiona maksymalnie w ciągu 2 dni od złożenia poprawnie wypełnionej i podpisanej dyspozycji.