menu

Fundusze

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. 

Fundusz Kolejowy

Środki na finansowanie budowy i przebudowy linii kolejowych. 

Fundusz Kredytów Studenckich

Wsparcie dla studentów i doktorantów w postaci preferencyjnych kredytów. 

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (FKSM)

Wsparcie dla studentów płatnych studiów na kierunkach lekarskich, prowadzonych w języku polskim.

Fundusz Polskiej Nauki

Finansowanie działalności naukowej oraz działań badawczo-rozwojowych. 

Fundusz Pomocy

Zapewnienie finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do wspierania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Fundusz Strefowy

Wsparcie nowych inwestycji ze środków z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Fundusz Trójmorza

Ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza, którego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Pomoc finansowa w spłacie kredytu mieszkaniowego. 

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Zapewnienie finansowania lub dofinansowania zadań wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Wsparcie dla armatorów żeglugi śródlądowej.

Krajowy Fundusz Drogowy

Środki na finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych. 

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu

Inwestycje w fundusze finansujące wzrost lub ekspansję przedsiębiorstw. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Celem Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Wsparcie z tarczy antykryzysowej dla branży turystycznej. 

Wsparcie funduszy poręczeniowych dla MŚP

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez wspieranie systemu regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych.

Programy

Sprawdź z jakich programów możesz skorzystać.