menu

Udzielamy pożyczek na zapewnienie dostępności architektonicznej budynków. Finansowanie z Funduszu Dostępności jest elementem rządowego Programu Dostępność Plus.

Dla kogo?

Sektor publiczny, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i Towarzystwa Budownictwa Społecznego, instytucje kultury, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz pozostałe podmioty uprawnione

Na co?

Na realizację inwestycji, która dostosowuje wielorodzinny budynek mieszkalny, budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób, które mają ograniczenia w mobilności lub percepcji

Pożyczki z Funduszu

Wspólnie z instytucjami finansującymi udzielamy preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych.

Pożyczkę z Funduszu Dostępności można przeznaczyć na:

 • likwidację barier zewnętrznych w budynkach, np. na:
  • budowę lub kompleksową modernizację dojścia do budynku,
  • kompleksową modernizację wejścia do budynku (np. montaż pochylni, platform pionowych),
  • budowę lub kompleksową modernizację dojścia do terenów zielonych, miejsc parkingowych oraz śmietników,
  • zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości;

 • likwidację barier wewnątrz budynków, np. na:
  • dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego,
  • wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach),
  • modernizację ciągów komunikacyjnych,
  • prace związane z likwidacją różnic wysokości podłoża, dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku.

Zakres prac budowalnych musi być zgodny ze Standardami Dostępności (rozdział: Standardy architektoniczne). Znajdziesz je w załączniku nr 1 do Zasad Naboru Wniosków w zakładce Dokumenty.

Ważne: Pożyczka na zapewnienie dostępności budynków nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku.

Dzięki finansowaniu z Funduszu:

 • budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.
 • osoby, które mają trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji zyskują swobodniejszy dostęp do dóbr i usług, mogą brać równy udział w życiu społecznym i publicznym.

Pożyczki mogą być częściowo umorzone oraz połączone z dotacją ze środków PFRON lub innym wsparciem ze środków publicznych,

Dla kogo

Z pożyczki mogą korzystać:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,
 • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego,
 • inne niewymienione wyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytucje kultury,
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego (dotyczy pożyczek do 2 mln zł),
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach – w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.

Zasady finansowania

Finansujemy przedsięwzięcia, których celem jest dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Mogą to być przedsięwzięcia polegające na przykład na instalacji wind (dźwigów osobowych), budowie podjazdu dla wózków lub podnośnika osobowego i innych udogodnień.
 

Warunki kwalifikowalności

 • Finansujemy inwestycje, które dostosowują budynki i ich otoczenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi lub osób starszych. Zakres prac musi być zgodny ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (rozdział: Standardy architektoniczne). Opis tych standardów znajdziesz w załączniku nr 1 do Zasad Naboru Wniosków w zakładce Dokumenty.
 • Do finansowania nie kwalifikują się inwestycje zakończone w momencie składania wniosku o udzielenie pożyczki.
 • W przypadku rozpoczętych inwestycji, do finansowania kwalifikują się udokumentowane wydatki nie starsze niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, z zastrzeżeniem ograniczeń, które wynikają z zasad udzielania pomocy publicznej (szczegółowe wyjaśnienie znajdziesz w zakładce Pytania i odpowiedzi, pytanie 15 w sekcji Warunki pożyczki). 
   

Pożyczkę z Funduszu Dostępności możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub zlecenie wykonania audytu dostępności (Wytyczne sporządzenia Audytu Dostępności znajdziesz w zakładce Dokumenty)
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • sfinansowanie podatku VAT (jeżeli nie ma prawnych możliwości jego odzyskania),
 • zakup, wytworzenie oraz koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
 • sfinansowanie nadzoru inwestorskiego,
 • sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), oceny i opinii konserwatorskich, koncepcji i projektów technicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
 • sfinansowanie kosztów opłat administracyjnych, notarialnych, sądowych itp.,
 • refinansowanie pożyczek/kredytów w innych bankach, jeśli wiążą się z realizowaną i niezakończoną inwestycją oraz dotyczą wydatków nie starszych niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku.
   

Warunki pożyczki

 • Nie wymagamy wkładu własnego.
 • Oferujemy preferencyjne oprocentowanie – od 0,15 proc. w skali roku w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe, jeśli wykorzystasz limity pomocy publicznej w tym de minimis).
 • Zapewniamy długi okres spłaty – do 20 lat.
 • Nie pobieramy opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.
 • Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Możesz umorzyć do 40 proc. kapitału pożyczki, jeśli spełnisz określone warunki (zobacz niżej).
 • W ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki możesz otrzymać maksymalnie 5 mln zł na wymianę/modernizację wind (wraz z przebudową szybu windowego). Limit 5 mln zł na pożyczkobiorcę obowiązuje odrębnie dla pożyczek, które udzielamy my, i odrębnie dla wszystkich pożyczek, których udzielają pośrednicy finansowi.
   

Częściowe umorzenie

Kapitał pożyczki możesz częściowo umorzyć, jeśli spełnisz następujące kryteria (gdy spełniasz więcej niż jedno kryterium, wartości procentowe będą się sumowały):

 • kryterium terytorialne (wg wskaźnika GUS – kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy): do 10 proc.,
 • kryterium przeznaczenia budynku: 
  • 30 proc. umorzenia dla budynków użyteczności publicznej,
  • 10 proc. umorzenia dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • kryterium społeczne (wg udziału osób z niżej wymienionych kategorii w ogólnej populacji osób zamieszkałych w budynku):
  • 20 proc. umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60 proc.,
  • 10 proc. umorzenia, gdy udział wynosi od 40 proc. do 60 proc.

Ogólną populację osób zamieszkałych w budynku wylicza się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli inwestycja dotyczy tylko części budynku (np. jednej klatki), należy odnosić się tylko do populacji osób, które zamieszkują tę część budynku. Gdy wniosek o pożyczkę obejmuje modernizację 5 lub więcej klatek schodowych (w jednym lub w kilku budynkach łącznie), możesz sporządzić oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium na podstawie oświadczeń mieszkańców z jednej – wybranej przez siebie – klatki schodowej (dane referencyjne).


Osoby, których udział w ogólnej populacji osób w budynku, uprawnia do skorzystania z kryterium społecznego to:

 • osoby powyżej 60 roku życia,
 • dzieci do 6 lat oraz ich prawni opiekunowie,
 • osoby niepełnosprawne (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Pożyczkobiorca nabywa uprawnienie do umorzenia pożyczkobiorca w chwili zawarcia umowy pożyczki.
Umorzenie pożyczki odbywa się po zakończeniu wypłat z pożyczki oraz po zakończeniu realizacji projektu.
 

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Standardowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco inwestora. Mogą to być też np.: przelew (cesja) praw z polisy ubezpieczeniowej, która jest przedmiotem projektu; przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy; pełnomocnictwo/upoważnienie do rachunku bankowego lub inne zabezpieczenie zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu / formy prawnej inwestora lub oceny wniosku o udzielenie pożyczki.


Uruchamianie pożyczek

Pożyczkę możemy uruchomić w formie:

 • bezpośrednich płatności dla wykonawców/dostawców na podstawie oryginałów faktur przedstawionych przez inwestora,
 • zaliczek,
 • refundacji opłaconych wcześniej faktur (wydatki nie starsze niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki).
   

Instytucje finansujace

Lista instytucji finansujących, które podpisały z nami umowę na udzielanie pożyczek z Funduszu Dostępności

Lista instytucji finansujących, które podpisały umowę z BGK na udzielanie pożyczek z Funduszu Dostępności

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – na terenie całego kraju.

Dariusz Mikołajczyk
Tel. 882 791 505
d.mikolajczyk@pfp.com.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – województwo: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

Dorota Wierzbicka
Tel.  12 617 99 21
dorota.wierzbicka@marr.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.  – województwo: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Bartosz Polaczek
Tel. 75 75 27 511
bartosz.polaczek@karr.pl

Sylwia Starostecka
Tel. 511 522 227
kamil.kot@dpin.pl; Sylwia.starostecka@dpin.pl

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – województwo: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

tarr@tarr.tarnow.pl
Jolanta Papuga
Tel. 14 623 55 08
Tel. 605 910 757
jpapuga@tarr.tarnow.pl

 

Zasady Naboru Wniosków, na podstawie których instytucje finansowe udzielają pożyczek i umorzeń znajdziesz w zakładce Pożyczka do 2 mln zł - zapoznaj się z nimi. Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki do 2 mln zł znajdziesz na stronie internetowej wybranej przez Ciebie instytucji finansującej.  


Jeśli masz pytania dotyczące naboru wniosków lub zasad ubiegania się o pożyczkę, skontaktuj się z nami:
 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

ul. Chmielna 73, budynek Varso 2

00-801 Warszawa

tel.: (+48 22) 475 88 88 lub 801 598 888

email: dostepnosc@bgk.pl

Wniosek o udzielenie pożyczki przygotuj zgodnie z określonym wzorem (DOCX, 75 KB) . Złóż go w formie papierowej w Regionie BGK właściwym terytorialnie dla Twojej siedziby. Wniosek możesz dostarczyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00) lub przesłać pocztą na adres Regionu. 

Jeśli masz pytania dotyczące naboru wniosków lub zasad ubiegania się o pożyczkę, skontaktuj się z nami:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

ul. Chmielna 73, budynek Varso 2

00-801 Warszawa

tel.: (+48 22) 475 88 88 lub 801 598 888

email: dostepnosc@bgk.pl

Dokumenty

Wytyczne sporządzania i wzór mają charakter informacyjny - uwzględniają zalecany zakres Audytu Dostępności (zawartość Audytu Dostępności powinna być dostosowana do konkretnej inwestycji).

Pozostałe wymagane dokumenty znajdziesz na stronie internetowej wybranej przez Ciebie instytucji finansującej.

Materiał pomocniczy, kiedy zamawiasz/kupujesz windy lub opisujesz zakres prac wykonawczych dotyczących ich instalacji i wyposażenia.

  Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej)

  Jeśli reprezentujesz podmiot inny niż wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub TBS, skontaktuj się z Regionem BGK. Otrzymasz listę pozostałych wymaganych dokumentów dostosowaną do Twojej formy prawnej.

  Jeśli masz pytania dotyczące naboru wniosków lub zasad ubiegania się o pożyczkę, skontaktuj się z nami:

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Departament Programów Europejskich

  ul. Chmielna 73, budynek Varso 2

  00-801 Warszawa

  tel.: (+48 22) 475 88 88 lub 801 598 888

  email: dostepnosc@bgk.pl

  Historie klientów

  Wspólnota mieszkaniowa ul. Kolberga 8, Warszawa

  Powiat Krasnystaw

  Wywiad ze Starostą Krasnostawskim - Andrzej Leńczukiem

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zatorze"

  Wywiad z prezesem Maciejem Ostrowskim

  Gmina Nowa Sarzyna

  Wywiad z Andrzejem Rychel, burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Domhut

  Wywiad z kierownikiem ds. techniczno - eksploatacyjnych i pełnomocnikiem zarządu Barbara Rosłon

  Pytania i odpowiedzi

  1. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku pożyczkowego powyżej 2 mln zł?

   Dokumentacja zależy od rodzaju podmiotu, który ubiega się o wsparcie. Spis wymaganych dokumentów znajdziesz w zakładce Dokumenty.
    

  2. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku pożyczkowego do 2 mln zł?

   Dokumentacja znajduje się na stronach internetowych pośredników finansowych. Listę pośredników finansowych znajdziesz w zakładce Instytucje finansujące.
    

  3. Jaki jest dopuszczalny minimalny koszt projektu?

   Nie ma minimalnego kosztu kwalifikowalnego projektu. Pamiętaj, że pożyczek do 2 mln złotych udzielają pośrednicy finansowi, a powyżej 2 mln zł – nasz bank.
    

  4. Czy wymaga się wkładu własnego? Jak traktować wkład własny w sytuacji montaży finansowych (ew. inne pożyczki, kredyty lub dotacje np. z NFOŚiGW)?

   Ani my, ani pośrednicy finansowi nie wymagają wkładu własnego. Ze środków Funduszu Dostępności można sfinansować nawet 100 proc. kosztów projektu. Możesz jednak skorzystać z pieniędzy z innych źródeł – ze środków własnych lub z finansowania zewnętrznego (pożyczek, kredytów czy dotacji np. z NFOŚiGW).
    

  5. Czym jest audyt dostępności i jakie elementy powinien zawierać?

   Audyt dostępności to analiza, która określa zakres inwestycji zwiększających dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Są to osoby, które – aby mogły uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami – muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki do przezwyciężenia bariery. Sytuacja ta wynika z ich cech zewnętrznych lub wewnętrznych albo okoliczności, w których się znajdują. Taką definicję znajdziemy w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, z późn. zm.).

   To oznacza, że kiedy przygotowujesz audyt dostępności, powinieneś przewidzieć rozwiązania, które zapewnią takim osobom dostęp do budynku.

   W efekcie audytu powinien powstać katalog działań, które zamierzasz wykonać w realizowanym projekcie. Działania te mają zapewniać osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność architektoniczną lub jej poprawę. Zakres działań, które wskazujesz do wprowadzenia, powinien być zgodny z częścią VII Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, czyli standardem architektonicznym. Inwestycje muszą więc spełniać podstawowe wymagania opisane w tej części Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, które stanowią Załącznik nr 1 do Zasad Naboru Wniosków właściwych dla kwoty pożyczki.

   Pamiętaj, że standard będzie odnosić się wyłącznie do tych inwestycji, które finansujesz ze środków pożyczki. Nie musisz więc spełniać wszystkich standardów, a jedynie te, które wskazałeś w audycie dostępności. Jeżeli w projekcie wystąpią koszty finansowane zarówno ze środków pożyczki, jak i z innych źródeł (środki własne, dotacja PFRON), zgodność ze standardami dostępności będziemy potwierdzać wyłącznie w odniesieniu do tej części, która ma zostać sfinansowana ze środków pożyczki.

   Dopuszczamy przypadki, kiedy z obiektywnych względów nie będzie można spełnić w inwestycji wszystkich zasad, które wynikają ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Takie sytuacje będą miały miejsce zwłaszcza przy starej zabudowie mieszkaniowej, kiedy ze względów architektonicznych, sposobu zaprojektowania i wykonania danego budynku, zastosowanej technologii itp. nie będzie można zrealizować inwestycji, która w pełni odwzorowuje wymogi określone w tym dokumencie. Takie przypadki wymagają dodatkowego uzasadnienia i podlegają indywidulanej ocenie.
    

  6. Czy audyt dostępności powinien wykonać wyspecjalizowany podmiot?

   Nie. Audyt dostępności może opracować wnioskodawca. Zaangażowanie podmiotów, które mają merytoryczną wiedzę dot. przedmiotu analizy, będzie jednak wartością dodaną.

   Kluczowe jest, aby zapewnić zgodność ze standardami dostępności określonymi w dokumencie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad Naboru Wniosków. Wynika to z Zasad Naboru Wniosków właściwych dla kwoty pożyczki.
    

  7. Co oznacza pojęcie „budynek użyteczności publicznej”?

   Jest to budynek przeznaczony na potrzeby:

   • administracji publicznej,
   • wymiaru sprawiedliwości,
   • kultury,
   • kultu religijnego,
   • oświaty,
   • szkolnictwa wyższego,
   • nauki,
   • wychowania,
   • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
   • obsługi bankowej,
   • handlu,
   • gastronomii,
   • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
   • turystyki,
   • sportu,
   • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
   • inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.

   Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

   Definicja ta wynika z Zasad Naboru Wniosków właściwych dla kwoty pożyczki, w których budynek użyteczności publicznej rozumie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
    

  8. Co w sytuacji, jeżeli część inwestycji znajduje się na terenie, który nie należy do wnioskodawcy?

   Dopuszczamy realizację prac, które są kosztami kwalifikowalnymi, na terenie nienależącym do wnioskodawcy, jeśli posiada on udokumentowane prawo do dysponowania daną nieruchomością.

   Wnioskodawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, które wynikają z tytułu: własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego bądź stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych.

   Potwierdza to w Oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu, które stanowi załącznik nr 2 do spisu wymaganych dokumentów do wniosku o udzielenie pożyczki składanego przez każdego Wnioskodawcę niezależnie od jego formy prawnej (stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki),
    

  9. Jeżeli ubiegam się o pożyczkę jako pomoc publiczną, to muszę dołączyć tylko formularz pomoc publiczna czy również formularz pomoc de minimis?

   Powinieneś załączyć wyłącznie taki formularz, który dotyczy wnioskowanego wsparcia. W opisanym przypadku nie musisz załączać formularza pomocy de minimis.
    

  10. Czy pozwolenie na budowę oraz projekt mogą być dostarczone na etapie podpisania umowy? Czy muszą być przedstawione przed bądź wraz ze złożeniem samego wniosku o pożyczkę z Funduszu Dostępności?

   Jeśli pożyczki udziela nasz bank, projekt i pozwolenie na budowę możesz dostarczyć później. Dokumenty te mogą być również warunkiem podpisania umowy lub uruchomienia środków. We wniosku powinny jednak zostać rzetelnie oszacowane koszty realizacji projektu. Warto, aby były one poparte kosztorysem inwestorskim załączonym do wniosku.

   W przypadku pożyczek do 2 mln zł skontaktuj się właściwą Instytucją Finansującą.
    

  11. Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych?

   Jeżeli pożyczkobiorca jest podmiotem zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych, wyłania wykonawców usług, dostaw lub robót zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wynika to z §8 ust. 2 Zasad Naboru Wniosków właściwych dla kwoty pożyczki.
    

  12. Czy mogę ubiegać się o dotację PFRON bez otrzymania pożyczki z Funduszu Dostępności?

   Nie, ponieważ jednym z warunków uzyskania dotacji PFRON jest udzielenie pożyczki przez nas lub pośredników finansowych.
    

  13. Jakie są warunki otrzymania dotacji PFRON?

   W tej sprawie zachęcamy do kontaktu z właściwym wojewódzkim oddziałem PFRON. Pamiętaj jednak, że dotacja PFRON dotyczy projektów odnoszących się wyłącznie do budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Warunkiem jej udzielenia jest zapewnienie przez inwestycję dostępności do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.
   Więcej informacji nt. dotacji PFRON znajduje się także na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON, Programy i zadania realizowane obecnie”.
    

  14. Czy istnieją jakieś ograniczenia dot. minimalnego okresu spłaty pożyczki / minimalnej liczby rat?

   Nie ma takich ograniczeń. We wniosku o pożyczkę wnioskodawca proponuje liczbę rat, która odpowiada jego zapotrzebowaniu.
    

  15. Zasady Naboru Wniosków przewidują możliwość finansowania wydatków inwestora do 12 miesięcy wstecz, jeśli spełni się wymogi związane z pomocą publiczną, w tym efekt zachęty. Proszę o wyjaśnienie zasad.

   Refundować możemy wyłącznie wydatki nie starsze niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku pod warunkiem, że projekt nie został fizycznie zakończony.

   Możesz skorzystać z refundacji, jeśli:

   • poniesione koszty dotyczą wydatków kwalifikowalnych,
   • koszty zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
   • projekt nie został fizycznie zakończony, czyli nie skończyły się roboty budowlane.

   Ze względu na publiczny charakter programu, wsparcia udzielamy zgodne z obowiązującymi zasadami UE. Jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, pożyczka będzie stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis. O formie wsparcia decyduje wnioskodawca. Decyzję tę określa we wniosku o pożyczkę oraz w składanych dokumentach. Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o wsparcie bez pomocy publicznej.

   W przypadku pomocy publicznej należy spełnić dodatkową przesłankę – warunek efektu zachęty. Jest to bodziec do realizacji działań, które wpisują się w politykę gospodarczą państwa. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien zostać złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem. Zgodnie z prawem:

   • rozpoczęcie prac to rozpoczęcie robót budowlanych lub pierwsze zobowiązanie, które sprawia, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne,
   • rozpoczęcie robót budowlanych to rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
   • za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się: prac przygotowawczych, takich jak przygotowanie audytu dostępności, uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, zakupu gruntu.

   Jeśli naruszysz wymóg efektu zachęty, nie będziesz mógł uzyskać pożyczki, która jest pomocą publiczną.

   Powyższe zasady nie mają znaczenia dla pożyczki, która nie stanowi pomocy publicznej oraz pożyczki udzielonej jako pomoc de minimis. W nich nie trzeba składać wniosku przed rozpoczęciem prac nad projektem.

   Podsumowując:

   • dla pomocy publicznej:
    • musisz spełnić warunek efektu zachęty,
    • refundować możemy jedynie koszty kwalifikowalne, które dotyczą prac przygotowawczych i nie są starsze niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku,
   • dla pomocy de minimis i wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej:
    • refundować możemy wszystkie koszty kwalifikowalne, które nie są starsze niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku.
  1. Czy szkoła może ubiegać się o pożyczkę z programu?

   Tak, pod warunkiem że wnioskodawcą jest podmiot uprawniony wskazany w §4 ust. 1 Zasad Naboru Wniosków właściwych dla kwoty pożyczki.


  2. Co rozumiane jest pod pojęciem instytucja kultury?

   Instytucjami kultury są podmioty państwowe i samorządowe, które działają na podstawie aktów o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Takie instytucje podlegają wpisowi do rejestru (art. 14, ust. 3 ustawy). Instytucje, które samodzielnie zidentyfikowały swój status, nie uznaje się za instytucje kultury.

   Definicja wynika to z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


  3. Czy szpital prowadzony w formie SP ZOZ może ubiegać się o wsparcie?

   Tak, jeśli utworzyła go i prowadzi jednostka samorządu terytorialnego bądź jest jej jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Ten sam warunek dotyczy także spółek akcyjnych i spółek z o.o.


  4. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może złożyć wniosek o pożyczkę bez uchwały walnego zgromadzenia, która określa najwyższą sumę zobowiązań? (dotyczy pożyczek powyżej 2 mln zł)

   Uchwała walnego zgromadzenia potwierdza uprawnienie spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązania w określonej wysokości. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów – konieczny, żeby przeprowadzić ocenę kredytową projektu. Bez formalnego potwierdzenia o udzieleniu wewnętrznych zgód spółdzielni mieszkaniowej nie możemy przeprowadzić oceny kredytowej. Dopiero jej efektem jest wydanie decyzji kredytowej, gdyż to w oparciu o nią zawierana jest umowa pożyczki.

   Jeśli przyjęlibyśmy wnioski bez dokumentów koniecznych do przeprowadzenia oceny (z perspektywą dostarczenia ich w odległym terminie) oraz zablokowali pod takie wnioski środki, mogłoby to negatywnie wpłynąć na proces wdrażania Funduszu Dostępności. Możliwa byłaby bowiem wtedy sytuacja, w której złożone i niekompletne wnioski zablokują na długi czas możliwość składania wniosków przez podmioty, które są zdecydowanie bardziej zaawansowane pod kątem przygotowania inwestycji. Dodatkowo mogą wtedy stracić ważność inne dokumenty, takie jak zaświadczenia ZUS i US czy sprawozdania finansowe.

   W związku z tym przyjęliśmy, że spółdzielnia mieszkaniowa może złożyć wniosek przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że:

   • nie rozpoczniemy oceny kredytowej do momentu uzupełnienia wniosku,
   • spółdzielnia dostarczy wszystkie wymagane dokumenty nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia niekompletnego wniosku.
  1. Czy remont dojścia do budynku może być finansowany z pożyczki?

   Tak, jeśli remont zapewni dostępność do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami lub ją poprawi.


  2. Czy można wymienić windę na nową?

   Tak, pod warunkiem, że obecna winda nie spełnia wymogów, które wynikają ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, a nowa je spełni.


  3. Czy można zamontować windę w budynku, w którym znajduje się nieużywany szyb windowy?

   Tak, jeśli szyb windowy w budynku jest nieużywany w dniu złożenia wniosku.


  4. Czy windy mogą zatrzymywać się na półpiętrze, jeśli budowa architektoniczna budynku uniemożliwia zatrzymanie się na piętrach (np. ze względu na brak miejsca)?

   Tak, jeżeli nie ma możliwości, by winda zatrzymywała się na piętrach (z zastrzeżeniem zasad opisanych w odpowiedzi na pytanie numer 5 w zakładce „Pytania i odpowiedzi / Warunki pożyczki”).


  5. Czy można dobudować kolejną windę, jeśli są już one w budynku?

   Tak, pod warunkiem, że nowa winda zapewni dostęp do tych części budynku, do których obecnie nie ma dostępu za pomocą istniejącego już dźwigu.


  6. Czy można sfinansować modernizację kabiny windy i dostosowanie jej wnętrza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. osób niewidomych)?

   Tak, pod warunkiem, że obecna kabina windy nie spełnia wymogów, które wynikają ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, a nowa je spełni.


  7. Czy można sfinansować instalację drugiej windy w budynku dojeżdżającej do poziomu, z którego osoba o ograniczeniami ruchowymi mogłaby przejść do windy głównej bez konieczności pokonywania schodów?

   Tak. Jednak dzięki Funduszowi Dostępności można zainstalować również inne rozwiązania, które w wydajniejszy sposób zapewnią dostęp do tych części budynku, do których obecnie nie ma dostępu.


  8. Czy można sfinansować pogłębienie szybu windowego, które umożliwi wejście/wyjście na poziomie „0” lub likwidację wejść do windy na półpiętrach i ich przeniesienie na poziom, który pozwala na skorzystanie z windy bez konieczności pokonywania schodów?

   Tak, taka przebudowa może być sfinansowana z Funduszu Dostępności. Kosztem kwalifikowanym może być również wymiana lub dostosowanie windy, która jest już w budynku.


  9. Czy można sfinansować budowę drugiej windy, jeśli w budynku użyteczności publicznej (w szpitalu) jest już winda, ale nie zapewnia ona dostępu do całego budynku?

   Tak, jeśli nowa winda zapewniłaby dostęp do oddziałów, do których w tej chwili nie ma dostępu z powodu barier architektonicznych oddzielających daną część budynku od istniejącej windy.


  10. Czy każdy projekt musi zawierać zakup i montaż windy?

   Nie, zakup i montaż windy nie jest warunkiem koniecznym, żeby uzyskać wsparcie z Funduszu Dostępności.

   Fundusz stworzyliśmy po to, by zapewnić lub poprawić dostępność architektoniczną budynków. Wspieramy wszelkie działania ukierunkowane na likwidację barier zidentyfikowanych w audycie dostępności.

   Może to być np.: budowa lub modernizacja dojścia do budynku; kompleksowa modernizacja wejścia do budynku (np. montaż pochylni lub platform pionowych), dojścia do terenów zielonych czy też miejsc parkingowych; dobudowa szybu windowego; zakup i montaż dźwigu osobowego; modernizacja ciągów komunikacyjnych, prace likwidujące różnice wysokości podłoża czy odpowiednie oznakowanie budynku.


  11. Czy odbiór UDT jest kosztem kwalifikowalnym?

   Tak. Wydatki kwalifikowalne to m.in.: urządzenia, materiały budowlane, roboty czy wszystkie koszty związane z przygotowaniem projektu.


  12. Czy można sfinansować wykonanie platformy przyschodowej w budynku, w którym winda jest od wysokiego parteru?

   Tak.


  13. Czy można sfinansować budowę łącznika między budynkami szpitalnymi?

   Tak, jeśli łącznik poprawi dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i osób, które mają trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności. Warunkiem zakwalifikowania takiej inwestycji jest wykazanie, że obecnie brak tego łącznika stanowi barierę, która jest trudna do pokonania dla osób o szczególnych potrzebach.


  14. Czy można sfinansować przesunięcie/wybudowanie balkonów i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej?

   Nie. Takie koszty nie są kosztami kwalifikowalnymi programie.


  15. Czy można sfinansować budowę parkingu?

   Nie. Jednak kosztem kwalifikowalnym byłoby wytyczenie/budowa miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością oraz budowa bądź przebudowa dojścia do tych miejsc z budynku, którego dotyczy inwestycja, jeśli miejsca parkingowe będą związane z tym budynkiem.


  16. Czy obowiązują ścisłe parametry wind (140x110, 210x110), czy wielkości mogą być inne?

   Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków minimalne wymiary dźwigu osobowego wynoszą co najmniej 140 cm x 110 cm.

   Dopuszczamy jednak przypadki, kiedy z obiektywnych względów nie będzie można spełnić w inwestycji wszystkich zasad, które wynikają ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Takie sytuacje będą miały miejsce zwłaszcza przy starej zabudowie mieszkaniowej, kiedy ze względów architektonicznych, sposobu zaprojektowania i wykonania danego budynku, zastosowanej technologii itp. nie będzie można zrealizować inwestycji, która w pełni odwzorowuje wymogi określone w tym dokumencie. Takie przypadki wymagają dodatkowego uzasadnienia i podlegają indywidulanej ocenie.

  1. Jakie są warunki umorzenia?

   Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę powinien wskazać chęć skorzystania z umorzenia pożyczki. Wskazuje on łączną wysokość wnioskowanego umorzenia, które mu przysługuje. Powinien je wyliczyć na podstawie kryteriów wskazanych w pkt VII 3-5 poniżej:

   • II.3 Kryterium terytorialne: (wg wskaźnika GUS – kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy) jest weryfikowane zgodnie z dokumentami zamieszczonymi w sekcji „Kryterium terytorialne” w zakładce „Dokumenty”.
    Żeby poprawnie wyliczyć przysługujący poziom umorzenia, należy w oparciu o lokalizację budynku, który jest przedmiotem inwestycji, odczytać wartość wskaźnika przyporządkowanego do danej gminy.
   • VII.4 Kryterium przeznaczenia budynku: jeżeli inwestycja dotyczy budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego, wnioskodawcy przysługuje umorzenie w wysokości 10 proc.
   • VII.5 Kryterium społeczne (dotyczy wyłącznie inwestycji związanych z poprawą dostępności w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego): wnioskodawca powinien załączyć do wniosku Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium społecznego. Znajduje się ono w zakładce „Dokumenty”.

   Żeby obliczyć kryterium społeczne, należy określić stosunek liczby osób uprawnionych do ogólnej liczby osób zamieszkałych w budynku.

   Osoby uprawnione to:

   • osoby od 60 roku życia,
   • dzieci do 6 lat oraz ich prawni opiekunowie,
   • osoby niepełnosprawne (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

   Ogólną liczbę osób zamieszkałych w budynku oblicza się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli inwestycja dotyczy tylko części budynku (np. jednej klatki), zarówno liczbę osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego, jak i ogólną liczbę osób zamieszkujących dany budynek, należy odnosić tylko do części budynku, która jest przedmiotem inwestycji. Jeżeli zaś inwestycja ma być realizowana w kilku budynkach, te wartości powinny uwzględniać wszystkie budynki.

   Poziom umorzenia ustalamy w następujący sposób:

   • 20 proc. umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60 proc.,
   • 10 proc. umorzenia, gdy udział wynosi od 40 proc. do 60 proc.
     

  2. W jaki sposób będzie ustalony poziom wskaźnika umorzenia, jeśli jeden projekt obejmuje zasięgiem kilka gmin?

   W tym przypadku należy zastosować proporcjonalne wyliczenie poziomu wskaźnika umorzenia. W oparciu o lokalizację budynków, które są przedmiotem inwestycji, należy odczytać wartość wskaźnika przyporządkowanego do danej gminy.


  3. Z tytułu jakich kryteriów przysługuje umorzenie pożyczki i w jakiej maksymalnej wysokości?

   Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę wskazuje wartość wnioskowanego umorzenia zgodnie ze spełnianiem warunków poszczególnych kryteriów. W zależności od rodzaju budynku, którego będzie dotyczyć inwestycja, może on skorzystać z następujących kryteriów:

   • budynek mieszkalny wielorodzinny – kryterium terytorialne, kryterium przeznaczenia budynku, kryterium społeczne (łączna wysokość umorzenia to maks. 40 proc.),
   • budynek użyteczności publicznej – kryterium terytorialne (10 proc.),
   • budynek zamieszkania zbiorowego – kryterium terytorialne (10 proc.).

  4. Jeśli realizuję przedsięwzięcie, które polega na budowie szybów windowych w kilku budynkach wielorodzinnych, to kryterium społeczne będzie liczone jednostkowo dla każdego budynku, czy sumarycznie dla całego przedsięwzięcia?

   Kryterium będzie liczone sumarycznie dla całego przedsięwzięcia, które jest objęte finansowaniem z pożyczki. Umorzenie jest bowiem przeznaczone dla całej pożyczki, nie dla części.


  5. Co jeśli w budynku mieszkają osoby kwalifikujące się jednocześnie jako osoby powyżej 60 roku życia oraz osoby niepełnosprawne? Czy w takim przypadku kryterium społeczne dla poszczególnej osoby zostanie podwójnie policzone?

   Nie. Kryterium społeczne jest obliczane według udziału osób uprawnionych do skorzystania z niego w ogólnej liczbie osób zamieszkałych w budynku – bez względu na to, ile warunków dana osoba spełnia.


  6. Obliczam wysokość umorzenia z tytułu kryterium społecznego dla rodziny składającej się z dziecka do 6 lat i rodziców. Łączna liczba osób, jaką mogę zakwalifikować, to 3 osoby czy samo dziecko?

   Łączna liczba to 3 osoby. Zgodnie bowiem z Zasadami Naboru Wniosków właściwymi dla kwoty pożyczki osoby uprawnione to m.in. dzieci do 6 lat i ich opiekunowie.

  Kontakt

  Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Departament Programów Europejskich

  ul. Chmielna 73, budynek Varso 2
  00-801 Warszawa

  tel.: 22 475 88 88
  tel.: 801 598 888

  email: dostepnosc@bgk.pl