menu

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Celem Funduszu jest zapewnienie finansowania i współfinansowania wsparcia dla Ukrainy, w szczególności obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Dla kogo?

Jednostki sektora finansów publicznych pośredniczące w dystrybucji pomocy

Na co?

Wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce

Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Obecnie najważniejsze działania koncentrują się na:

 • dostawach do punktów recepcyjnych
 • opiece psychologicznej i medycznej nad uchodźcami, w tym na zakupie wyrobów medycznych
 • wypłacie uchodźcom świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i społecznych
 • edukacji przedszkolnej i szkolnej ukraińskich dzieci

Źródło finansowania

Środki finansowe Funduszu Pomocy pochodzą z:

 • wpłat jednostek sektora finansów publicznych (z wyłączeniem samorządowych osób prawnych),
 • środków unijnych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą być przeznaczone na wsparcie realizacji zadań
 • wpłat z budżetu państwa
 • wpływów ze skarbowych papierów wartościowych przekazywanych do Funduszu przez Ministra Finansów
 • obligacji wyemitowanych przez BGK
 • innych przychodów, w tym darowizn

Darowizna na rzecz pomocy dla uchodźców w Polsce może być przekazana na specjalne konto w Banku Gospodarstwa Krajowego:

Tytuł przelewu: płatność na rzecz Funduszu Pomocy

SWIFT: GOSKPLPW

EUR: PL51 1130 0007 0000 0000 1390 2757

USD: PL94 1130 0007 0000 0000 1390 2759

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przekazania darowizny na rzecz Funduszu Pomocy, prosimy o kontakt: donations@bgk.pl

Rola BGK

BGK pełni funkcję operatora Funduszu, co oznacza:

 • opracowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego Funduszu Pomocy, który jest uzgadniany z Ministrem Finansów i zatwierdzany przez Prezesa Rady Ministrów oraz stanowi ramy realizacji płatności z Funduszu Pomocy
 • administrowanie rachunkami Funduszu, dystrybucja środków na rachunki dysponentów działów budżetowych upoważnionych przez Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Pomocy, które są przeznaczone do realizacji zadań określonych w planie finansowym Funduszu Pomocy
 • obsługa wpływów/wypłat ze środków Funduszu Pomocy
 • zarządzanie płynnością finansową Funduszu, emisja obligacji
 • obsługa zadłużenia zaciągniętego na rzecz Funduszu Pomocy
 • przygotowywanie sprawozdań dla Ministra Finansów i Prezesa Rady Ministrów z realizacji planu finansowego Funduszu Pomocy

Ustawa, na mocy której utworzono Fundusz Pomocy, nie określa ram czasowych jego funkcjonowania, jednak zapewne będzie to zależało od czasu trwającego kryzysu.

Kontakt

Infolinia: 801 598 888/ 22 475 88 88

(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)