menu

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ma na celu zapewnienie środków finansowych niezbędnych do wspierania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dla kogo?

Jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza tego sektora

Na co?

Wsparcie finansowe sektora publicznego i innych obszarów gospodarki przyczyniające się do przeciwdziałania COVID-19 oraz minimalizowania społeczno-gospodarczych skutków pandemii

O produkcie

Źródła finansowania

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzą z:

 • wpłat jednostek sektora finansów publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
 • środków, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich,
 • wpływów ze skarbowych papierów wartościowych,
 • środków z obligacji wyemitowanych przez BGK,
 • innych przychodów.

Przeznaczenie środków

 • finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rola BGK

BGK pełni rolę operatora Funduszu, co oznacza:

 • przygotowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego Funduszu,
 • administrowanie rachunkami Funduszu,
 • obsługę wpływów/wypłat realizowanych ze środków Funduszu,
 • obsługę zadłużenia zaciągniętego na rzecz Funduszu,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z realizacji planu finansowego Funduszu,
 • zapewnienie bieżącej płynności finansowej Funduszu w tym emisję obligacji na potrzeby Funduszu,
 • lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu.

Ustawa powołująca Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 nie określa ram czasowych jego funkcjonowania. Okres ten będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz jej wpływu na gospodarkę i sektor finansów publicznych.

Wypłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane są na podstawie planu finansowego, który podlega uzgodnieniu z Ministrem Finansów oraz zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów. Plan określa wpływy i wydatki Funduszu.

Kontakt

Infolinia: 801 598 888/ 22 475 88 88

(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)