menu

Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dostępne formy wsparcia:

Źródłem finansowania funduszu są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Więcej informacji o premiach dla inwestorów dostępne są w Programie TERMO

Informacje o pomocy finansowej dla gmin (współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych) dostępne są w Programie STOP SMOG