menu
Logo Funduszu Trójmorza

Fundusz Trójmorza jest narzędziem inwestycyjnym służącym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Potrzebne finansowanie w trzech obszarach, na których skupia się fundusz – transporcie, energetyce i infrastrukturze cyfrowej - do 2030 r. sięga 600 mld euro, wg szacunków ośrodka analitycznego SpotData. Środki publiczne i unijne nie pozwolą pokryć tych wydatków, uzupełnieniem dla nich będą środki prywatne. To właśnie zwiększenie udziału inwestorów prywatnych w inwestycjach infrastrukturalnych jest jednym z założeń utworzenia Funduszu Trójmorza.

Fundusz Trójmorza jest projektem komercyjnym - oprócz zacieśnienia współpracy między krajami oraz poprawy infrastruktury w regionie, celem Funduszu jest przyniesienie inwestorom zwrotu z inwestycji.

Inwestorami w Funduszu mogą być instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy z całego świata. Docelowo Fundusz będzie dysponować od 3 do 5 mld euro, które zainwestuje w projekty o łącznej wartości do 100 mld euro.

Fundusz inwestuje w projekty komercyjne, zlokalizowane w Trójmorzu i mające charakter transgraniczny, tzn. wpływ na co najmniej dwa kraje. Projekty powinny być na etapie greenfield lub mieć perspektywy wzrostu skali działalności, a także wykorzystywać najnowsze dostępne technologie dla danego sektora. Fundusz ma już inwestycje w każdym z trzech strategicznych obszarów – transporcie, energetyce i infrastrukturze cyfrowej. Za inwestycje Funduszu odpowiadają profesjonalne i niezależne podmioty.

Więcej informacji: Three Seas Initiative Investment Fund