menu

Dla kogo?

Osoby prywatne

Na co?

Spłata zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu mieszkaniowego. Pokrycie zobowiązania kredytowego przy sprzedaży nieruchomości

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

O produkcie

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać:

 • osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet
 • osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Więcej informacji w zakładce „Jak korzystać”. 

Jakiego rodzaju wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu?

Z Funduszu możesz uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu (przez maksymalnie 36 miesięcy) lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tys. zł).

Wsparcie:

 • wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

Jeżeli sprzedałeś zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś kredytu w całości, możesz wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Warto wiedzieć: Pamiętaj, aby dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym masz kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Promesa:

Możesz wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. promesę. Musisz jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia lub pożyczki, powinieneś złożyć wniosek bezpośrednio do banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy.

Wsparcie można uzyskać po spełnieniu określonych w Ustawie warunków. Szczegółowe informacje o tym, kto i na jakich warunkach może otrzymać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.
Informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekaże Ci bank, który udzielił kredytu.
 

Ekspertka BGK, Elwira MroczkowskaEkspertka BGK, Elwira Mroczkowska

O funduszu wsparcia kredytobiorców - ekspertka BGK, Elwira Mroczkowska.

Jak korzystać?

Ogólne zasady i warunki przyznawania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składasz bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. 

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Przyznane wsparcie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek banku, w którym masz kredyt.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach.

Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia 

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 5. jeżeli w dniu złożenia wniosku:
 • jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

 *Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Obowiązki kredytobiorcy 

Musisz niezwłocznie powiadomić bank, który udzielił Ci kredytu o:

 1. sprzedaży przedmiotu kredytowania
 2. zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 50 proc. - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 3. podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 4. utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

Podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Pytania i odpowiedzi

 1. Gdzie  należy złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?
  Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia należy złożyć bezpośrednio w banku, w którym wziąłeś/aś kredyt.

 2. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać wsparcie?
  Należy spełnić jeden z 3 warunków:
  • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
  • miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
   • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, od 1 stycznia 2022: 1552 zł, (dwukrotność kwoty 776 zł, czyli dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy)
   • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, od 1 stycznia 2022: 1200 zł na osobę (iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego)
 3. Ile wynosi wsparcie z Funduszu?
  Maksymalne wsparcie z Funduszu wynosi miesięcznie 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł.

 4. Czy muszę zwrócić uzyskane wsparcie?
  Tak. Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty 100 rat bez opóźnienia, pozostała część spłaty zostanie umorzona.

 5. Jestem właścicielem dwóch mieszkań w Warszawie. Czy na jedno z mieszkań mogę otrzymać wsparcie z Funduszu?
  Nie. Wsparcie można uzyskać będąc właścicielem jednego mieszkania.

 6. Czy muszę powiadomić bank kredytujący, który udzielił mi wsparcia, że dostałem podwyżkę i zmieniła się moja sytuacja materialna?
  Tak, jeżeli to był to powód udzielania wsparcia z Funduszu, w takiej w sytuacji kolejne raty wsparcia nie powinny być wypłacane.  

 7. Czy muszę powiadomić bank kredytujący, który udzielił mi wsparcia, że znalazłam pracę?
  Tak, jeżeli to był to powód udzielania wsparcia z Funduszu, w takiej w sytuacji kolejne raty wsparcia nie powinny być wypłacane.

 8. W jakim terminie od uzyskania pozytywnej decyzji otrzymam wsparcie?
  Termin wypłaty pierwszej raty wsparcia zostanie określony w harmonogramie wypłat w umowie o udzieleniu wsparcia, którą podpiszesz ze swoim bankiem, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

 9. Czy można umorzyć spłatę zobowiązania?
  Spłata udzielonego wsparcia może być umorzona częściowo. Spłata dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty 100 rat bez opóźnienia, pozostała część spłaty może zostać umorzona.

 10. Na jakie konto otrzymam wsparcie?
  Przyznane wsparcie wypłacane jest bezpośrednio na rachunek banku, w którym masz kredyt.

 11. Sprzedaje mieszkanie w dużym mieście, ale uzyskana kwota nie pozwala na spłatę kredytu. Czy mogę skorzystać z Funduszu?
  Tak. Aby skorzystać ze pożyczki na spłatę zadłużenia należy złożyć wniosek w banku, który udzielił kredytu. Po rozpatrzeniu wniosku możesz otrzymać zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tys. zł).

 12. Na jaki okres otrzymuje wsparcie?
  Okres wsparcia może wynieść nawet 36 miesięcy. Kwota wsparcia ustala jest indywidualnie, w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie.

 13. Czy jak jestem bezrobotny musze mieć zaświadczenie z urzędu, aby skorzystać ze wsparcia?
  Szczegółowych informacji, jakie dokumenty należy złożyć udzieli Ci bank, w którym masz kredyt.

 14. Jak wyliczyć dochód na gospodarstwo domowe?
  Skontaktuj się bankiem, który udzielił Ci kredytu. Dostaniesz kompleksowe informacje, jak wyliczyć dochód, co wlicza się w dochód i za jaki okres należy go wyliczyć.
   
 15. Co w sytuacji jeśli wsparcie zostanie przerwane, a złożę ponownie wniosek o wsparcie?

  Jeśli istnieją przesłanki do ponownego udzielenia wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, to wówczas należy wystąpić z wnioskiem do banku kredytującego o udzielenie wsparcia. Liczba rat wsparcia dla nowej umowy będzie pomniejszona o liczbę rat, która została wypłacona dla pierwszej umowy. Liczba wniosków i zawieranych umów jest w ten sposób ograniczona, że łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

  Jeśli jeden kredytobiorca zawrze dwie umowy o udzielenie wsparcia, to każda z tych umów będzie rozliczana odrębnie, ponieważ dla każdej z tych umów data wypłaty ostatniej raty była wypłacona w innym terminie. Pamiętać należy, iż data wypłaty ostatniej raty wsparcia ma wpływy na rozpoczęcie spłaty przez kredytobiorcę udzielonego wsparcia. Również umorzenie ustawowe w przypadku dokonania spłaty 100 rat bez opóźnienia będzie rozpatrywane dla każdej umowy indywidualnie. Zatem środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będą rozliczane w ramach odrębnie zawieranych umów.

 16. Czy można łączyć wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców z wakacjami kredytowymi?
  Tak. Możliwe jest korzystanie z obu form pomocy, ponieważ oba programy pomocowe nie wykluczają się wzajemnie.
   
 17. Żona jest na urlopie wychowawczym. Chcielibyśmy skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Czy korzystanie z tego urlopu ma jakiś wpływ na otrzymanie pomocy z Funduszu?
  Korzystanie z urlopu wychowawczego nie jest przeciwwskazaniem do skorzystania z pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jeśli przesłanką do udzielenia wsparcia była przesłanka dochodowa, to po powrocie żony do pracy, należy zweryfikować czy uzyskiwany dochód pozwala wciąż na korzystanie z pomocy. Jeśli nie, to wypłata wsparcia ulega wstrzymaniu.

   
 18. Jak wygląda forma spłacania otrzymanej pomocy, jeżeli w trakcie jej otrzymywania nie będziemy się już kwalifikować do jej otrzymywania ? Przykład: Dochód w rodzinie wzrasta.. Pomoc zostaje wstrzymana. Czy wówczas również po 2 latach od ostatniej pomocy z FWK rozpoczyna się spłacanie otrzymanej kwoty rozbitej 144 raty.
  Spłata wsparcia rozpoczyna się po dwuletniej karencji liczonej od dnia wypłaty ostatniej raty wsparcia. Harmonogram zwrotu udzielonego wsparcia opiewa na 144 raty w kwocie, która została faktycznie przekazana na poczet spłat.

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z bankiem, który udzielał Ci kredytu.

Kontakt

Jesteś zainteresowany produktem? Skontaktuj się z bankiem, który udzielił Ci kredytu.

Informacje dla kredytobiorców BGK