menu

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ma na celu zapewnienie finansowania lub dofinansowania zadań wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych, ustanawianego przez Ministra Obrony Narodowej.

Dla kogo?

Minister Obrony Narodowej

Na co?

Finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych

O Programie

Rola BGK

BGK pełni rolę operatora Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), co oznacza:

  • opracowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego FWSZ, administrowanie rachunkami Funduszu,
  • obsługę wpływów/wypłat realizowanych ze środków Funduszu,
  • zarządzanie płynnością finansową Funduszu,
  • obsługę zadłużenia zaciągniętego na rzecz Funduszu,
  • przygotowywanie sprawozdawczości z realizacji planu finansowego Funduszu.

Ustawa na podstawie, której utworzony został FWSZ, nie określa ram czasowych jego funkcjonowania.

Wypłaty z Funduszu realizowane są na podstawie planu finansowego, który podlega uzgodnieniu z Ministrem Finansów oraz zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej. Plan określa wpływy i wydatki Funduszu.