menu

Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych.

Dla kogo?

Armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski

Na co?

Wspieranie śródlądowego transportu wodnego, które polega na dofinansowaniu modernizacji taboru żeglugowego i innych projektów związanych z restrukturyzacją sektora

O Funduszu

Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) jest ustawa z 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Fundusz Żeglugi Śródlądowej skierowany jest do armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na przewozie ładunków, wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych lub na przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

Zadania Funduszu Żeglugi Śródlądowej

Ustawa przewiduje następujące instrumenty finansowe udzielane ze środków FŻŚ na rzecz armatorów:

  • kredyty preferencyjne na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku
  • umorzenia części kredytów preferencyjnych
  • refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statków

Wypłaty na rzecz armatorów żeglugi śródlądowej realizowane są do wysokości środków ujętych w planie finansowym FŻŚ na dany rok oraz w kolejności złożenia wniosków dotyczących poszczególnych instrumentów.

Wsparcie finansowe ze środków FŻŚ stanowi pomoc de minimis. Udzielane jest w zakresie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących pomocy de minimis.

BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego FŻŚ, co oznacza:

  • udzielanie kredytów preferencyjnych na podstawie złożonych przez armatorów wniosków oraz dokonywanie ich częściowych umorzeń
  • refinansowanie zakupu składników wyposażenia statku
  • administrowanie udzielonymi kredytami
  • obsługę innych wypłat realizowanych ze środków FŻŚ
  • przygotowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego FŻŚ
  • sporządzanie okresowej sprawozdawczości z realizacji planu finansowego FŻŚ oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy de minimis
  • gospodarowanie środkami FŻŚ, w tym utrzymywanie płynności finansowej oraz lokowanie okresowo wolnych środków FŻŚ

Kontakt

Katarzyna Marczak,
DFTW
, tel. 22 475 57 41

Broszura

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych