menu

Fundusz

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu (Polish Growth Fund of Funds, PGFF) to wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

EFI jest instytucją, która specjalizuje się w inwestycjach na niepublicznym rynku kapitałowym oraz udzielaniu gwarancji i mikrofinansowania, zwłaszcza na rzecz MŚP, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych. Jedną z form wsparcia, realizowaną przez EFI, jest tworzenie i zarządzanie funduszami kapitałowymi. EFI zrealizowało dotychczas ponad 500 takich projektów utworzonych we współpracy z regionalnymi i krajowymi instytucjami rozwoju.

PGFF działa w formule funduszu funduszy, a jego celem jest pobudzenie inwestycji kapitałowych w rozwijające się firmy, głównie na terenie Polski. Środki do funduszu wpłacone zostały przez BGK oraz EFI, a dodatkowo EFI pełni również rolę zarządzającego.

Szczegóły

PGFF został utworzony na okres 10 lat, z pięcioletnim okresem inwestycyjnym, który zakończył się w 2018 roku, co oznacza, że zakończył się okres alokowania dostępnej kwoty w poszczególne fundusze inwestycyjne. W kolejnej fazie fundusze inwestują pozyskane od inwestorów środki w spółki portfelowe.

Zarządzający PGFF zbudował zrównoważony portfel inwestycji w fundusze koncentrujące działalność na inwestycjach w Polsce (ponad 80% zrealizowanych inwestycji). Zasięg terytorialny inwestycji nie jest jednak ograniczony tylko do Polski i brane są również pod uwagę kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Poza Polską fundusze zrealizowały inwestycje w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, na Litwie i Węgrzech.

Środki będące w dyspozycji PGFF zostały zainwestowane w fundusze Venture Capital, Private Equity i Mezzanine, które inwestują głównie w przedsiębiorstwa będące w fazie wzrostu i ekspansji. Kwota zainwestowana w każdy z funduszy wynosi od 10 do 15 mln EUR. Zespoły zarządzające posiadają potwierdzone doświadczenie i wiedzę na temat polskiego rynku.

Strategia inwestycyjna funduszy portfelowych PGFF jest skoncentrowana na wyszukiwaniu podmiotów z potencjałem wzrostu, bez ukierunkowania na konkretne branże. Sektorami, w które głównie inwestują są: elektronika komputerowa i użytkowa, produkty biznesowe i przemysłowe, towary konsumpcyjne i handel detaliczny.