menu

Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) jest jedną z form pomocy dla branży turystycznej z tarczy antykryzysowej. 

O funduszu

Cel działania funduszu

W BGK został utworzony Turystyczny Fundusz Zwrotów, z którego będą realizowane, do wyczerpania zgromadzonych na nim środków, wypłaty na rzecz podróżnych. Wypłaty będą realizowane, gdy podróżny nie otrzymał zwrotu wniesionej zaliczki lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera, za podróż, która została odwołana z powodu pandemii. Przyjmowanie wniosków oraz wypłaty środków podróżnym będą realizowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wypłaty będą dokonywane na rzecz podróżnego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 14 dni od pozytywnie zweryfikowanych wniosków o wypłatę złożonych przez organizatora turystyki i podróżnego.

Pomoc jest instrumentem zwrotnym. Zwrot wypłaconych środków dokonywany będzie przez organizatorów turystyki w 72 ratach.

Podstawa prawna

Turystyczny Fundusz Zwrotów został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na  mocy art. 15 ka i 15 kb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Szczegóły

Źródła Finansowania Funduszu

Środki finansowe zasilające Fundusz mogą pochodzić z następujących źródeł:

 • wpłat z budżetu państwa
 • wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w depozyt
 • odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu Zwrotów zdeponowanych w bankach
 • zwrotów wypłat dokonanych przez organizatorów turystyki
 • wpłat z innych tytułów

Wydatkowanie środków

Podstawą gospodarowania środkami Funduszu są roczne plany finansowe opracowywane przez BGK w porozumieniu z ministrem ds. turystyki  oraz ministrem właściwym ds. finansów publicznych, które obejmują harmonogram wypłat oraz planowanych wpływów. 

BGK realizuje wypłaty z Funduszu na podstawie dyspozycji składanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaty dokonywane są na rzecz podróżnych.

 

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz i do jego zadań należy:

 • wyodrębnianie w planie finansowym Banku planu finansowego Funduszu
 • realizacja planu finansowego Funduszu
 • przekazywanie środków na wypłaty na rzecz podróżnych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • lokowanie wolnych środków Funduszu
 • sporządzanie projektu planu finansowego Funduszu wraz z odrębnym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dany rok
 • składanie  ministrowi ds. turystyki oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu