menu

Bank Gospodarstwa Krajowego nabywa lub obejmuje akcje lub udziały w funduszach poręczeniowych, a także współtworzy fundusze poręczeniowe wypełniając zadania programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" (z poź. zm.), przyjętego przez Radę Ministrów dnia 19 maja 2009 r.

W powyższym przypadku bank pełni rolę instytucji wykonawczej na poziomie operacyjnym odpowiedzialnej za budowę systemu funduszy poręczeniowych w Polsce w celu ułatwienia MŚP dostępu do finansowania.

Wsparcie systemu regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych realizowane jest na następujących zasadach

Obejmowanie/nabywanie udziałów/akcji regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych przez BGK

O wejście kapitałowe BGK może ubiegać się fundusz poręczeniowy, funkcjonujący w oparciu o standardy funkcjonalne działalności poręczycielskiej oraz spełniający następujące warunki:

1. działa w formie spółki kapitałowej,

2. posiadana wysokość kapitału zakładowego pozwala w ocenie BGK na prowadzenie stabilnej działalności poręczeniowej,

3. zapewni BGK następujące uprawnienia:

 • delegowanie do rady nadzorczej swojego reprezentanta,
 • wprowadzenie do statutu/umowy spółki postanowień uzależniających od zgody BGK dokonanie zmian statutu/umowy spółki, podjęcia decyzji dotyczącej podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zmian regulaminów działalności poręczycielskiej oraz ewentualnych dopłat do kapitału,

4. znajduje się w dobrej sytuacji finansowej lub prognoza finansowa przewiduje, w ocenie BGK, osiągnięcie zysku najdalej w ciągu 3 lat,

5. nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

6. prowadzi działalność non for profit i zysk przeznaczany jest na działalność statutową.

Procedura obejmowania udziałów

Wniosek, wraz z załącznikami jest składany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Departamencie Gwarancji i Poręczeń .

Czas przeprowadzenia oceny nie przekracza 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. W trakcie oceny BGK może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.

Decyzję o objęciu lub nabyciu udziałów/akcji Funduszu podejmuje Zarząd lub Rada Nadzorcza BGK. Zarząd Banku może wyrazić warunkową zgodę na objęcie/nabycie udziałów/akcji.

BGK obejmuje lub nabywa udziały/akcje po cenie równej wartości nominalnej udziałów/akcji.

Zaangażowanie BGK

Po objęciu lub nabyciu udziałów/akcji funduszu, BGK reprezentowany będzie w Radzie Nadzorczej spółki przez co najmniej jednego swojego przedstawiciela. Powołanie reprezentanta BGK do Rady Nadzorczej spółki następuje po przekazaniu środków do spółki, nie później jednak niż dwa miesiące od tej daty.

Ponadto BGK sprawuje nadzór nad funduszem obejmujący:

 • monitoring realizacji standardów funkcjonalnych działalności poręczycielskiej,
 • kwartalną ocenę sprawozdań finansowych i merytorycznych funduszu, które są obligatoryjnie przekazywane do BGK,
 • ocenę procesów udzielania poręczeń, zgodności ich udzielania z regulaminem spółki, adekwatności do wielkości kapitałów funduszu,
 • monitoring lokowania środków,
 • monitoring wysokości tworzonych rezerw.

Dokumenty

Współtworzenie funduszy poręczeniowych

W trakcie procesu przygotowania dokumentacji związanej ze współtworzeniem funduszu poręczeniowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem Departamentu Gwarancji i Poręczeń (DGP), współpracuje z przyszłymi akcjonariuszami lub udziałowcami funduszu oraz kandydatami do objęcia funkcji w zarządzie spółki. W pracach tych BGK skupia się na pomocy w przygotowaniu:

 • planu rzeczowo - finansowego funduszu oraz
 • projektów dokumentów założycielskich spółki.

Dokumenty te tworzone są z uwzględnieniem:

1. realności zaplanowanych wyników, w szczególności w zakresie ilości i wartości udzielanych poręczeń, ich niespłacalności, wykorzystania kapitału poręczeniowego,

2. zgodności projektów dokumentów założycielskich spółki oraz projektów dokumentów - regulacji wewnętrznych spółki ze standardami funkcjonalnymi prowadzenia działalności poręczeniowej,

3. zgodności z dokumentem rządowym p.n. Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 - 2013 przyjęty przez Radę Ministrów dnia 3 lutego 2009 r. oraz Programem rządowym „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 maja 2009 r.,

4. przestrzegania wszystkich standardów funkcjonalnych prowadzenia działalności poręczeniowej.

W trakcie współtworzenia funduszu poręczeniowego BGK może podpisać z przyszłymi akcjonariuszami/udziałowcami tworzonego funduszu porozumienie w sprawie utworzenia spółki, które zawierać będzie uzgodnienia w przedmiocie:

1. wysokości i struktury kapitałów spółki i ewentualnych wkładów niepieniężnych,

2. treści dokumentów założycielskich,

3. planu rzeczowo – finansowego,

4. składu zarządu i rady nadzorczej,

5. harmonogramu prac przygotowawczych,

6. niezbędnego wsparcia logistycznego dla nowo tworzonej spółki,

7. innych zagadnień istotnych dla akcjonariuszy/udziałowców.

Sprawdź ofertę reporęczenia portfela transakcji udzielanego funduszom poręczeniowym w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK

Dokumenty

Krajowa Grupa Poręczeniowa

W celu zapewnienia sprawnego realizowania zadań fundusze poręczeniowe i BGK postanowiły powołać spółkę zadaniową pod nazwą Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. 31 marca 2009 r. została ona powołana aktem notarialnym, a 3 czerwca 2009 r. została zarejestrowana w KRS Celem jej działania są: 

 • stworzenie platformy realizacji wspólnych działań funduszy poręczeniowych i instytucji finansowych,
 • zapewnienie prowadzenia działalności poręczeniowej według najlepszych standardów i dobrych praktyk,
 • stałe podnoszenie jakości usług oferowanych przez fundusze poręczeniowe,
 • reprezentowanie i ochronę wspólnych interesów Udziałowców,
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz wzmocnienia funduszy poręczeniowych oraz zwiększenie ich znaczenia, jako szczególnego instrumentu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności Krajowej Grupy Poręczeniowej dostępne na stronie www.grupaporeczeniowa.pl 

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą BGK? Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK i porozmawiaj o możliwościach skorzystania z oferty banku: