menu

Programy

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych

Program pomocy dla przedsiębiorców na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności.

Rządowy Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości - nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  

Program TERMO

Premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia MZG, premia kompensacyjna

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Produkty realizowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla małych i średnich firm.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

Blisko 700 mln zł może być wykorzystane na niskooprocentowane pożyczki skierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Jessica2 / pożyczka rewitalizacyjna

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim i śląskim.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to wsparcie dla firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce Wschodniej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 finansowane są pożyczki dla samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania oraz gwarancje dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP).

Program STOP SMOG

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów współfinansowane są przedsięwzięcia niskoemisyjne z Programu STOP SMOG. Przedsięwzięcia są realizowane na podstawie porozumienia zawieranego z gminą przez NFOŚiGW na rzecz i w imieniu ministra właściwego do spraw klimatu.

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Wsparcie zagranicznych nabywców w zakupie polskich towarów i usług. 

Program DOKE

Program dopłat do oprocentowania kredytów na finansowanie eksportu

Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK

Rządowy program gwarancji i poręczeń wspierający przedsiębiorczość. 

Poręczenia i gwarancje z rządowego programu wsparcia prywatyzacji

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej. 

Program CEF Transport - Alternative Fuel Infrastructure Facility

Program zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Sprawdź rozwiązanie, które ma na celu wspieranie rozwoju infrastruktury dostaw paliw alternatywnych.

Program Mieszkanie na start

Rządowy program dopłat do czynszu.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” umożliwi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego z gwarancją wkładu własnego oraz skorzystanie ze spłaty rodzinnej.

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie udzielane towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym w rozwoju budownictwa mieszkalnego. 

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej.

Program Mieszkanie dla Młodych

Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie mieszkania (zakończony, pozostający w obsłudze). 

Program Rodzina na swoim

Program udzielający wsparcia na zakup własnego mieszkania (zakończony, pozostający w obsłudze). 

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi

Program wsparcia poszkodowanych na skutek powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. 

Obsługa płatności ze środków europejskich

Obsługa wypłat większości przyznanych Polsce środków europejskich. 

Fundusze

Sprawdź z jakich funduszy możesz skorzystać.