menu
Powrót

Obsługa płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że rachunki bankowe Ministra Finansów dedykowane obsłudze zleceń płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywaniu zwrotów środków mają następujące numery:

 • 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 - Perspektywa Finansowa 2007-2013,
 • 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 - Perspektywa Finansowa 2014-2020.

W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków europejskich na rachunki bankowe Ministra Finansów wskazane powyżej oraz w zakładce Rachunki Bankowe, uprzejmie prosimy o podawanie w tytule przelewu następujących informacji: nr projektu; w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 uofp- numer decyzji; kwota otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot i data otrzymania z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia płatności; informacja czy zwrot stanowi: należność główna, odsetki, inne (np. przychody, kary umowne, itp.); klasyfikacja budżetowa zwracanej kwoty (rozdział, paragraf) - (TYLKO W PRZYPADKU JEŻELI JEST ZNANA).

Jeżeli zwrot środków dotyczy zleceń płatności, wystawionych w ramach różnych Dysponentów części budżetowych, konieczne jest wykonanie takiego zwrotu w oddzielnych kwotach, przyporządkowanych do właściwego Dysponenta części budżetowej.

9.01.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do 5 stycznia 2023 r. (włącznie) w ramach środków europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił:

 • PLN 274 577 627 320,91 w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013;
 • PLN 312 520 743 011,19 w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

5.01.2023 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 29 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ww. rozporządzeniem, zaktualizowaliśmy Instrukcję Użytkownika Portalu komunikacyjnego (BGK Zlecenia).

Aktualizacja obejmuje:

 1. Rozdział XI. Korekta zlecenia płatności – do danych, które nie podlegają korekcie w zleceniu zrealizowanym, dodano nazwę programu,
 2. Rozdział XII. Korekta zwrotów – dodano uwagę dotyczącą zakazu wykonywania przez Instytucje korekty zwrotu w zakresie kwoty należności głównej, kwoty odsetek oraz innych kwot, w odniesieniu do przekazanej/zrealizowanej nadpłaty.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. rozporządzenia oraz instrukcji.

14.02.2022 r.

NOWY REGULAMIN PORTALU KOMUNIKACYJNEGO BGK ZLECENIA ORAZ NOWA TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 

Szanowni Państwo,

1 marca 2022 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie1 portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia. Dotyczą one:

 1. Nowych metod autoryzacji – kodu SMS i tokena sprzętowego, o czym informowaliśmy Państwa 15 grudnia 2021 roku. W odrębnym komunikacie wskażemy termin, w którym wyłączymy możliwość podpisu kartą mikroprocesorową (identyfikacyjną);
 2. Przetwarzania danych osobowych – usunęliśmy zapisy z regulaminu, gdyż teraz zawieramy je w umowach;
 3. Redakcji definicji(w tym dodanie nowych), poprawek stylistycznych oraz organizacji w banku.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian zawartych w regulaminie, prosimy złożyć pisemny sprzeciw wraz z wypowiedzeniem umowy, na podstawie której korzystają Państwo z portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia. Brak sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, będzie oznaczać zgodę na zmiany w regulaminie.

01.03.2022 r. wchodzą w życie zmiany w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych. Zmiany dotyczą kanałów elektronicznych i wynikają z nowych metod autoryzacji.

Nową Taryfę opłat i prowizji znajdą Państwo na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/dla-klienta/taryfa-oplat-i-prowizji/

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami przypominamy, że nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 pod numerem telefonu: 801 598 888 lub 22 475 88 88.

Poniżej udostępniamy nowy regulamin:

 

1 "Usługi Portalu komunikacyjnego dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego".

27.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

W celu umożliwienia instytucjom będącym państwowymi jednostkami budżetowymi, dokonywanie zapłaty faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności poprzez portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, proponuje się możliwość realizacji tych czynności z wykorzystaniem rachunków pomocniczych, o których mowa w §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2021 r,. poz. 259).

Informacje o systemie

Stworzony w BGK Portal komunikacyjny BGK Zlecenia jest narzędziem informatycznym służącym do szybkiego i jednocześnie bezpiecznego tworzenia oraz przekazywania zleceń płatności. System nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków po stronie beneficjenta, nie musi on np. otwierać nowego rachunku bankowego, dostarczać dodatkowych dokumentów, ani ponosić dodatkowych kosztów.

Płatności dokonywane są na podstawie zleceń przesyłanych do Banku w formie elektronicznej przez instytucje, które zawarły umowy z beneficjentami oraz, w niektórych przypadkach, bezpośrednio przez uprawnionych beneficjentów (państwowe jednostki budżetowe). Jest to łącznie ponad 400 instytucji z całego kraju.

Składanie zleceń płatności w formie elektronicznej ma przyspieszyć otrzymywanie środków przez beneficjentów. Płatności na rzecz beneficjentów od początku 2010 r. dokonywane są cyklicznie - zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów terminarzem. Środki przelewane są na konta beneficjentów średnio 4 razy w ciągu miesiąca, zatem już w kilka lub maksymalnie kilkanaście dni po pozytywnym zweryfikowaniu przez wspomniane instytucje wniosku beneficjenta o płatność lub zaliczkę, beneficjent / podmiot upoważniony przez beneficjenta lub wykonawca otrzyma środki UE (a w odpowiednich przypadkach również środki współfinansowania krajowego) na swój rachunek.

BGK prowadzi także obsługę wypłat na współfinansowanie w części krajowej, w ramach umów zawartych z niektórymi dysponentami części budżetowych.

Od lutego 2015 r. Bank udostępnił odrębne środowisko w systemie do obsługi płatności w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020. Zasady składania zleceń płatności w Portalu komunikacyjnym BGK Zlecenia nie uległy zmianie.

Terminy płatności

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe Ministra Finansów do obsługi płatności i przekazywania zwrotów środków europejskich

Uprzejmie informujemy, że rachunki bankowe Ministra Finansów dedykowane obsłudze zleceń płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywaniu zwrotów środków mają następujące numery:

 • 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 - Perspektywa Finansowa 2007-2013,
 • 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 - Perspektywa Finansowa 2014-2020.

Przekazywanie odsetek, kar umownych oraz innych przychodów

W związku ze zdarzającymi się przypadkami zwrotu odsetek i kar umownych na ww. rachunki płatności prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego, przypominamy o konieczności przestrzegania następujących postanowień*:  

 • odsetki beneficjent jest obowiązany przekazywać na rachunek instytucji, z którą podpisał umowę o dofinansowanie projektu, która wydała decyzję o jego dofinansowaniu lub która jest upoważniona do wystawiania na jego rzecz zleceń płatności, a następnie instytucja ta na rachunek właściwego dla tej instytucji dysponenta części budżetowej, który przekaże je dalej na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;  
 • w przypadku, gdy instytucja jest państwową jednostką budżetową nie przekazuje przekazanych odsetek na rachunek dysponenta, lecz bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;
 • wyżej wskazane zasady stosuje się również do zwrotu środków z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu, z tym że w przypadku, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową, przekazuje je bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;
 • odstępstwo od poprzedniej zasady zachodzi, gdy zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego kary umowne i inne tego typu należności pomniejszają kwotę wydatków kwalifikowanych; wówczas środki te w części dotyczącej finansowania z budżetu środków europejskich są przekazywane na rachunek płatności.

Środki te należy umieszczać po stronie dochodowej z czwartą cyfrą paragrafu „9"** i analogicznie po stronie wydatkowej.


* Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1768),

** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 296, poz. 1758)

Informacje techniczne

Z Portalem komunikacyjnym BGK Zlecenia można połączyć się za pośrednictwem internetu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Bezpieczeństwo

 • Upewnij się że adres strony zaczyna się od https://, a w oknie przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka, symbolizująca szyfrowane połączenie chronione ważnym certyfikatem
 • Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie. Sprawdź czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wydany dla zleceniaplatnosci.bgk.pl
 • Chroń z należytą starannością dane do logowania oraz Urządzenia do autoryzacji
 • Hasło musi zawierać: od 10 do 15 znaków, co najmniej jedną dużą i jedną małą literę, cyfry, znak specjalny: !@#$%^&*()?/\-+=_ < > ,.
 • Jeżeli coś Cię zaniepokoi lub potrzebujesz wsparcia w zakresie obsługi BGK Zlecenia, zadzwoń pod numer telefonu: 801 598 888, (22) 475 8888
   

Przeczytaj więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa
 

Wymagania techniczne

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia  konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

 1. Przeglądarka internetowa: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (wersja najnowsza rekomendowana przez producenta lub maksymalnie dwie wersje wstecz).
 2. Zalecane jest stosowanie wskazanych czcionek  (Arial, Tahoma, Times New Roman, Garamond, Myriad, Calibri) oraz wyłącznie dużych liter do prawidłowego kopiowania danych z innych systemów/dokumentów do formatek BGK Zlecenia.
 3. Ustawienie protokołu szyfrowania w przeglądarce internetowej na TLS (Transport Layer Security).

 

Dokumentacja

Regulaminy i wzory dokumentów

Metody autoryzacji

Autoryzacja zlecenia (operacja aktywna powodująca przekazanie zlecenia do Banku) wykonywana jest wybranym Urządzeniem autoryzacyjnym.

W Banku autoryzacja odbywa się z wykorzystaniem urządzeń:

 • token sprzętowy;
 • SMS kod.


Użytkownik, który dotychczas nie korzystał z bankowości elektronicznej, a będzie chciał używać tokena sprzętowego, powinien w kolejnym etapie wykonać następujące czynności: 

 1. W ciągu 24 godzin od otrzymania na adres e-mail hasła startowego, należy zalogować się na stronie www.bgk24.pl przy użyciu Loginu Użytkownika oraz otrzymanego hasła, a następnie zmienić hasło na Hasło własne.
 2. Login do systemu bgk24 składa się z 8 ostatnich znaków Identyfikatora Użytkownika Portalu komunikacyjnym BGK Zlecenia.
 3. Po otrzymaniu tokena sprzętowego (wyśle go BGK) należy ponownie zalogować się do systemu bgk24 przy użyciu Hasła własnego oraz wykonać synchronizację tokena w celu użycia Urządzenia do autoryzacji w Portalu komunikacyjnym BGK Zlecenia. Instrukcja dotycząca procesu synchronizacji tokena sprzętowego dostępna jest poniżej.  

W celu skorzystania z nowych metod autoryzacji prosimy o zapoznanie się z pełną treścią komunikatu:
Dla użytkowników korzystających z portali Unia (PDF 390 KB)

 

 

Jak działa token sprzętowy? Jak po raz pierwszy zalogować się do bgk24.pl?  Sprawdź w instrukcji poniżej.

Skontaktuj się

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy region BGK.