menu
Powrót

Poręczenia i gwarancje z rządowego programu wsparcia prywatyzacji

O programie

Celem programu jest wspieranie inicjatywy pracowniczej, a w szczególności:

 • udziału w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych,
 • upowszechnianie własności obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w życiu gospodarczym,
 • przeciwdziałanie pogarszaniu się warunków prowadzenia projektów prywatyzacyjnych oraz
 • zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w odniesieniu do podmiotów w upadłości lub takich, w których prywatyzacja mogłaby się opóźnić z uwagi na zmniejszone zainteresowanie inwestorów.

Przeznaczenie poręczenia/gwarancji

Poręczenia/gwarancje mogą zabezpieczać kredyty finansujące:

 • leasing pracowniczy - spółce pracowniczej na spłatę kredytu na pokrycie kosztów opłacenia zobowiązania wobec Skarbu Państwa, stanowiącego równowartość rat leasingowych za korzystanie z przedsiębiorstwa,
 • pozostałe formy prywatyzacji - spółce aktywności obywatelskiej, na spłatę kredytu na zapłatę ceny za akcje/udziały prywatyzowanej spółki lub za przedsiębiorstwo,
 • nabycie od syndyka przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części, wystawionej na sprzedaż w ramach postępowania upadłościowego - spółce aktywności obywatelskiej z udziałem pracowników podmiotu w upadłości,
 • wzmocnienie kapitałowe spółek aktywności obywatelskiej - spółce aktywności obywatelskiej na spłatę kredytu na nabycie akcji tejże spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.

Beneficjenci programu

Odbiorcami programu mogą być spółki pracownicze (zgodnie z art. 51 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397, z późn. zm.) oraz spółki aktywności obywatelskiej (spółka z o.o. lub spółka akcyjna), w których:

w przypadku prywatyzacji:

 1. co najmniej 33 proc. akcji lub udziałów należy do pracowników prywatyzowanej spółki albo prywatyzowanego przedsiębiorstwa, przy czym akcje te lub udziały zostały objęte przez co najmniej 30 proc. osób będących w dniu podjęcia decyzji o prywatyzacji albo wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami odpowiednio prywatyzowanej spółki albo prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego,
 2. pozostałe akcje lub udziały mogą naleć wyłącznie do:
  1. rolników lub rybaków w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
  2. jednostek samorządu terytorialnego,
  3. kooperantów: osób fizycznych, które przez 2 lata poprzedzające dzień podjęcia decyzji albo wydania zarządzenia, o którym mowa w pkt a, świadczyły i nadal świadczą na rzecz prywatyzowanej spółki lub przedsiębiorstwa państwowego usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

w przypadku upadłości:

 1. co najmniej 33 proc. akcji lub udziałów należy do pracowników upadłego przedsiębiorstwa lub spółki jeżeli zamierza ona nabyć przedsiębiorstwo upadłe lub jego zorganizowaną część nadającą się do prowadzenia działalności gospodarczej; przy czym te akcje lub udziały zostały objęte przez co najmniej 30 proc. osób będących w dniu ogłoszenia upadłości pracownikami upadłej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego,
 2. pozostałe akcje lub udziały mogą należeć wyłącznie do:
  1. rolników lub rybaków w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
  2. jednostek samorządu terytorialnego,
  3. kooperantów: osób fizycznych, które przez 2 lata poprzedzające dzień podjęcia decyzji albo wydania  zarządzenia, o którym mowa pkt a, świadczyły na rzecz upadłej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Szczegóły oferty

Opłata prowizyjna

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi:

 • z tytułu udzielenia poręczenia spłaty kredytu od 2,0 proc. do 3,8 proc.
 • z tytułu udzielenia gwarancji spłaty kredytu od 2,5 proc. do 4,0 proc.

Opłata prowizyjna jest stała w całym okresie obowiązywania poręczenia/gwarancji i określana przez BGK po przeprowadzeniu oceny ryzyka wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia/gwarancji. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek*, które świadczą o istotnym wzroście ryzyka, za kolejny okres roczny obowiązywania poręczenia/gwarancji opłata pobierana jest według stawki maksymalnej określonej w Taryfie opłat i prowizji, obowiązującej w dniu udzielenia poręczenia/gwarancji.

* Określonych w § 9 ust. 3 w „Warunkach udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów spółkom z udziałem pracowników lub spółkom aktywności obywatelskiej w ramach rządowego programu wsparcia prywatyzacji".

Opłata pobierana jest z góry za okresy roczne obowiązywania poręczenia/gwarancji. Jeżeli okres poręczenia/gwarancji dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania poręczenia/gwarancji w wysokości 1/12 opłaty rocznej.

Opłata naliczana jest od kwoty poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu aktualnej na początek roku poręczenia /gwarancji, za który jest należna opłata.

Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji oraz za rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany w umowie poręczenia lub w treści gwarancji, pobierana jest opłata prowizyjna zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu".

Dodatkowo Wnioskodawca składa:

 • oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu hipoteki w księdze wieczystej (jeśli stanowi ona zabezpieczenie kredytu, ustanowione na rzecz banku kredytującego) oraz
 • oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów (jeśli stanowi on zabezpieczenie kredytu ustanowione na rzecz banku kredytującego).

BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie. Dodatkowym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji może być w szczególności zastaw rejestrowy na akcjach/udziałach nabytych przez spółkę.

Warunki współpracy

Warunki udzielenia poręczenia/gwarancji

Uzyskanie poręczenia/gwarancji związane jest z koniecznością spełnienia przez spółkę następujących warunków:

 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • uzyskanie pozytywnej oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma być finansowane kredytem.

Poręczenia/gwarancje przyznawane są na następujących zasadach:

 • poręczenia/gwarancje spłaty kredytu są udzielane w złotych,
 • poręczeniem/gwarancją mogą być objęte kredyty udzielane przez bank kredytujący w złotych lub w walucie obcej,
 • poręczenia/gwarancje nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z powstaniem zobowiązania,
 • wysokość poręczenia/gwarancji nie może przekroczyć 80 proc. wartości kwoty kredytu,
 • kwota poręczenia/gwarancji nie może przekroczyć wartości 30 mln EUR.

Procedura

Wniosek o poręczenie/gwarancję spłaty kredytu Wnioskodawca składa do BGK po uzyskaniu przez spółkę pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu inwestycyjnego w banku kredytującym. Do wniosku dołączone zostają następujące dokumenty:

 • umowa kredytu lub promesa udzielenia kredytu,
 • dokumenty rejestrowe,
 • dokumenty statutowe,
 • dokumenty potwierdzające, że spółka jest spółką pracowniczą/spółką aktywności obywatelskiej,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec SP, ZUS;
 • dokumenty finansowe sporządzane zgodnie z zasadami prowadzonej rachunkowości, za ostatnie 2 lata obrotowe lub cały okres działalności (jeżeli spółka prowadzi działalność krócej niż 2 lata) i okres bieżący (tj. sprawozdania kwartalne od początku roku do kwartału poprzedzającego złożenie wniosku),
 • opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdań finansowych, o ile przepisy dotyczące rachunkowości nakładają na Wnioskodawcę obowiązek poddania sprawozdania badaniu,
 • zestawienie należności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych z podziałem na bieżące i przeterminowane wraz z określeniem terminów przeterminowań,
 • roczne sprawozdanie Zarządu z działalności za ostatnie 2 lata lub cały okres działalności (jeżeli spółka prowadzi działalność krócej niż 2 lata),
 • biznesplan,
 • opinie wszystkich instytucji finansowych, z którymi współpracuje Wnioskodawca,
 • informacje o zawartych transakcjach pochodnych wraz z ich aktualną wyceną (jeśli dotyczy),
 • wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie (jeśli dotyczy).

Na podstawie kompletnego wniosku, BGK przeprowadza ocenę ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia/gwarancji i informuje Wnioskodawcę oraz bank kredytujący o podjętej decyzji. Informacja o decyzji wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów.

BGK ma prawo żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, które będą stanowiły podstawę do dokonania oceny ryzyka wypłaty zobowiązania.

Klienci ubiegający się o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu powinni uwzględnić czas niezbędny na:

 • utworzenie spółki pracowniczej lub spółki aktywności obywatelskiej,
 • opracowanie biznesplanu wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w okresie spłaty kredytu w tym:
  • prognozy bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • rachunku przepływów pieniężnych,
  • nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia i źródeł ich finansowania,
 • przedstawienie źródeł spłaty kredytu z odsetkami,
 • uzyskanie w banku kredytującym pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu,
 • podjęcie przez BGK decyzji o udzieleniu poręczenia lub gwarancji (do 30 dni roboczych).

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą gwarancji, wypełnij poniższy wniosek elektroniczny lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK.