menu
Powrót

Program CEF Transport - Alternative Fuel Infrastructure Facility

Instrument The Connecting Europe Facility, Alternative Fuel Infrastructure Facility (CEF 2 AFIF), który jest następcą CEF Transport Blending Facility (CEF TBF), jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Rozwiązanie ma na celu wspieranie rozwoju infrastruktury dostaw paliw alternatywnych, przyczyniając się do dekarbonizacji transportu wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

O programie

CEF 2 AFIF finansuje rozwój infrastruktury paliw alternatywnych poprzez połączenie dotacji CEF ze środków UE ze wsparciem finansowym (zwrotnym) instytucji finansowych takich jak BGK. O bezzwrotne wsparcie UE można się ubiegać w latach 2021-2023, a pula dostępnych środków wynosi 1,2 mld euro z puli „ogólnej” oraz 375 mln euro z puli „kohezyjnej” (przeznaczona dla państw UE słabiej rozwiniętych tzw. „państw kohezyjnych”).

BGK jako Partner Wdrażający wspiera wnioskodawców i ocenia projekty oraz udziela finansowania zwrotnego (kredyt ze środków własnych BGK, minimum 10 proc. wartości projektu).

Obszary kwalifikowalne do wsparcia

Wsparcie CEF 2 AFIF koncentruje się na czterech obszarach infrastruktury zlokalizowanej na sieci TEN-T:

 1. Ogólnodostępne stacje ładowania EV:
  • o mocy min. 150 kW dla lekkich pojazdów;
  • o mocy min. 350 kW dla ciężkich pojazdów;
  • oraz przyłącza sieciowe o mocy min. 600kVA;
    
 2. Stacje ładowania energii elektrycznej zasilające:
  • transport publiczny w węzłach miejskich TEN-T;
  • transport na sieci dróg śródlądowych oraz statki morskie;
  • pojazdy i sprzęt portowy na sieci śródlądowych dróg wodnych oraz obszarze portów morskich;
  • operacje naziemne w portach lotniczych;
    
 3. Stacje tankowania wodoru:
  • dla pojazdów lekkich i/lub dalekobieżnych pojazdów ciężkich;
  • do transportu publicznego;
  • do transportu wodnego na sieci dróg śródlądowych oraz statków morskich;
  • pojazdy i sprzęt portowy na sieci śródlądowych dróg wodnych oraz obszarze portów morskich;
  • wybrane obszary transportu kolejowego;
    
 4. Stacje tankowania LNG zaopatrujące statki żeglugi śródlądowej i morskiej.

Orientacyjny harmonogram wdrażania / terminy

Wnioski o wsparcie dla CEF 2 AFIF można składać w latach 2021-2023 w pięciu terminach:

 1. 19.01.2022 r.
 2. 7.06.2022 r.
 3. 10.11.2022 r.
 4. 13.04.2023 r.
 5. 19.09.2023 r.

Dla kogo?

Kto może skorzystać ze wsparcia CEF?

 • Firmy zależne od Skarbu Państwa 
 • Duże firmy prywatne i spółdzielnie 
 • Małe i średnie firmy prywatne i spółdzielnie 
 • Mikroprzedsiębiorstwa 
 • Spółki komunalne (sektor publiczny i prywatny) 
 • Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki podporządkowane
 • Wojewodowie 
 • Samorząd województwa 
 • Gminy i powiaty oraz związek międzygminne 

Wysokość wsparcia CEF 2 AFIF

Wsparcie finansowe w odniesieniu do dotacji UE ma postać:

 • wkładów jednostkowych (ryczałtu) wynikających z kosztów jednostkowych, w przypadku wspierania infrastruktury drogowej do ładowania energii elektrycznej (obszary kwalifikowalne wymienione w pkt. I w zakładce O programie):
  • 1 punkt ładowania pojazdów EV do 60 tys. EUR;
  • 1 przyłącze do sieci energetycznej do 30 tys. EUR;
 • stałego procentu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych (obszary kwalifikowalne w pkt. 2-3 w zakładce O programie):
  • do 30 proc. kosztów kwalifikowalnych dla puli „ogólnej”;
  • do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych dla puli „kohezyjnej”.

Pytania dotyczące konkursu CEF 2 AFIF oraz zasad ubiegania się o kredyt prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
VARSO II
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
tel. 22 475 95 05

CEF@bgk.pl

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą funduszy i programów? Skontaktuj się z Centralą BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.