menu

Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania średnio i długoterminowych kredytów eksportowych o stałej stopie procentowej.

Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które zajmują się eksportem towarów i/lub usług inwestycyjnych

Na co?

Transakcje eksportowe

O programie

Program DOKE – co to jest?

Program DOKE – Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych – zapewnia kredytobiorcy stałą stopę procentową, która obowiązuje przez cały czas spłaty kredytu.

Program DOKE polega na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu - dopłat lub nadwyżek - pomiędzy nami, a bankiem, który udziela kredytu eksportowego, i z którym została podpisana umowa DOKE.

Wsparcie, które udziela państwo, daje polskim eksporterom możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych. Uczestnicy programu mogą skorzystać z warunków podobnych do tych, jakie mają firmy z innych państw będących członkami OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych.

Jakie kredyty mogą zostać objęte wsparciem z programu DOKE?

Wsparciem mogą zostać objęte kredyty na finansowaniezakupu polskich towarów i/lub usługi o charakterze inwestycyjnym, które mają przynajmniej dwuletni okres spłaty (liczony od zakończenia dostaw lub zakończenia realizacji umowy eksportowej), w tym:

 • kredyty udzielone bezpośrednio zagranicznym nabywcom lub ich bankom na finansowanie zakupu towarów i usług;
 • kredyty udzielone polskim eksporterom na refinansowanie kredytów kupieckich udzielonych przez nich zagranicznym nabywcom;
 • kredyty na pokrycie kosztów lokalnych związanych bezpośrednio z realizacją kontraktów eksportowych (niezbędne wydatki na towary i usługi w kraju nabywcy).

Zarówno kredyty dla nabywcy, jak i kredyty kupieckie, muszą być ubezpieczone od ryzyka handlowego i politycznego przez KUKE S.A. (Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych).

Finansowanie może być udzielane tylko po stałych stopach CIRR (Commercial Interest Reference Rates), które są publikowane co miesiąc przez Sekretariat OECD. Są to minimalne stopy procentowe, jakie mogą być stosowane w umowach kredytów eksportowych, po to, aby mogły one uzyskać oficjalne wsparcie.

 

Korzyści dla eksportera

 • możliwość rozszerzenia działalności eksportowej na nowe rynki
 • zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty eksportowej
 • ograniczenie poziomu zobowiązań kredytowych
 • darmowa procedura - nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosków

Korzyści dla nabywcy

 • wyeliminowanie ryzyka stopy procentowej bez dodatkowych opłat -  gwarantujemy stałe stopy CIRR  
 • długie okresy spłat kredytów zależnie od branży i kraju przeznaczenia eksportowanych towarów
 • okres spłaty kredytu liczy się dopiero od daty dostawy (zakończenia realizacji przez eksportera zobowiązań wynikających z umowy eksportowej)
 • łatwiejsze i długookresowe planowanie kosztów związanych z daną transakcją dzięki stałemu oprocentowaniu CIRR
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosków przez BGK
 • łatwa procedura – wszystkie formalności mogą być załatwione pomiędzy nami a bankiem kredytującym

Korzyści dla banku kredytującego

 • umowa DOKE gwarantuje bankowi kredytującemu wynagrodzenie w formie stałej marży
 • mniejsze ryzyko związane z kredytem dzięki ubezpieczeniu KUKE
 • łatwa procedura i proste formularze
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosków przez BGK

Na jakiej podstawie prawnej działa Program DOKE?

Zasady funkcjonowania Programu DOKE wynikają z Porozumienia OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. Program DOKE to wsparcie stóp procentowych wymienionych w porozumieniu jako jedna z dozwolonych form udzielania oficjalnego wsparcia finansowego dla kredytów eksportowych.

Zasady funkcjonowania Programu DOKE określają:

Jak korzystać?

Działania, których celem jest uzyskanie wsparcia z Programu DOKE może rozpocząć bank kredytujący, eksporter lub nabywca. Niezależnie od tego, która ze stron inicjuje udział w programie, zalecamy aktywny udział banku kredytującego od samego początku tego procesu.  

Transakcje, które spełniają warunki programu, mogą być zgłaszane do nas jeszcze na etapie negocjacji. Wystarczy przesłać wniosek o przyrzeczenie podpisania umowy DOKE, w którym będą zawarte podstawowe informacje o planowanej transakcji – wstępne dane na temat umowy eksportowej, kredytu i jego ubezpieczenia.

Warunki

 • przedmiotem kredytowania musi być eksport polskich dóbr lub usług inwestycyjnych, w których udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza 60 proc. przychodu netto z realizacji umowy eksportowej;
 • kredyt eksportowy może finansować do 85 proc. wartości umowy;
 • składka ubezpieczeniowa KUKE może być wliczona do kwoty kredytu. Jeśli umowa eksportowa przewiduje płatności zaliczkowe w okresie produkcji, to odsetki od takich wypłat z kredytu można kapitalizować do ustalonego w umowie dnia dostawy (Starting Point of Credit -SPoC) i tym samym zwiększyć sumę kredytu;
 • zaliczka w wysokości co najmniej 15 proc. wartości umowy musi być wpłacona eksporterowi przez nabywcę do kontraktowej daty dostawy (SPoC) z innych środków niż kredyt eksportowy;
 • spłaty kredytu zaczynają się po dacie dostawy ustalonej w umowie (SPoC);
 • kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej CIRR;
 • okres spłaty kredytu nie może być krótszy niż 2 lata od dostawy;
 • odsetki po dostawie nie mogą być kapitalizowane;
 • kwota kapitału kredytu powinna być spłacana w równych ratach, w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy;
 • kredyty, które są przedmiotem wsparcia, muszą być ubezpieczone przez KUKE (dotyczy to kredytu dla nabywcy lub kredytu kupieckiego - zależnie od sytuacji);
 • brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości transakcji;
 • brak ograniczeń dotyczących kraju nabywcy.

Warto wiedzieć!

Dla branż:

 • statki morskie
 • elektrownie jądrowe
 • samoloty cywilne
 • energie odnawialne i projekty wodne
 • infrastruktura kolejowa
 • elektrownie węglowe

warunki wsparcia finansowego w przypadku kilku kryteriów zostały określone w inny sposób.

Szczegółowe warunki opisują Porozumienia Sektorowe, które są uzupełnieniem porozumienia OECD.

Dla nabywców

Nabywcy polskich towarów i/lub usług o charakterze inwestycyjnym mogą skorzystać z Programu DOKE i uzyskać wsparcie dla kredytów, którymi finansują zakupy.

Transakcje, które spełniają warunki programu, mogą być zgłaszane do nas jeszcze na etapie negocjacji. Wystarczy przesłać wniosek o przyrzeczenie podpisania umowy DOKE, w którym będą zawarte podstawowe informacje o planowanej transakcji – wstępne dane na temat umowy eksportowej, kredytu i jego ubezpieczenia.

Kiedy nabywca nie podjął jeszcze decyzji o walucie kredytu, może złożyć wniosek o ustalenie stóp CIRR dla więcej niż jednej waluty. W takiej sytuacji wystawimy wielowalutowe przyrzeczenie, które będzie zawierało warunek, że jedna z tych walut będzie wybrana na potrzeby umowy kredytowej.

Umowa DOKE zapewnia oficjalne wsparcie dla konkretnego kredytu eksportowego i przewiduje wzajemne rozliczenia różnic w oprocentowaniu pomiędzy kredytodawcą a nami do końca okresu spłaty.

Zależnie od wysokości kosztów finansowania kredytu eksportowego w porównaniu do stopy procentowej CIRR tego kredytu, dokonywane są następujące rozliczenia:

 • jeśli koszt finansowania jest wyższy niż stopa CIRR, przekazujemy różnicę w oprocentowaniu (dopłatę) do banku kredytującego lub
 • jeśli koszt finansowania jest niższy niż stopa CIRR, bank kredytujący przekazuje różnicę w oprocentowaniu (nadwyżkę) do nas.

Dla celów tych rozliczeń koszt finansowania ustalony zostaje jako suma:

 • marży DOKE (marży bankowej) oraz
 • krótkoterminowej rynkowej stopy procentowej dla waluty kredytu eksportowego, jaka obowiązuje w danym okresie odsetkowym.

Marża jest przyjmowana oddzielnie dla każdej umowy DOKE i pozostaje niezmienna przez cały czas jej obowiązywania. Zależy ona od wartości wspieranego kredytu eksportowego i długości okresu spłaty.

Warto wiedzieć!

 • Umowa DOKE to umowa zawarta pomiędzy nami i bankiem kredytującym, która reguluje sposób rozliczania dopłat i nadwyżek oprocentowania.
 • Zalecamy, aby bank kredytujący brał aktywny udział w procesie uzyskania wsparcia od samego początku.
 • Każdy bank zainteresowany finansowaniem transakcji eksportowej, niezależnie od miejsca rejestracji banku, może zawrzeć z nami umowę DOKE.

Dla banków

Procedura objęcia kredytu Programem DOKE

Przyrzeczenie podpisania umowy DOKE zawiera:

 • wskazanie wnioskodawcy
 • nasze zobowiązanie do zawarcia z bankiem kredytującym umowy DOKE
 • termin obowiązywania przyrzeczenia
 • wysokość stałej stopy procentowej kredytu eksportowego
 • zaakceptowane przez nas warunki umowy eksportowej, umowy kredytu eksportowego, umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego

Wniosek o podpisanie umowy DOKE musi wpłynąć do nas w terminie ważności przyrzeczenia.

Warto wiedzieć! 

 • Każdy bank zainteresowany finansowaniem transakcji eksportowej, niezależnie od miejsca rejestracji banku, może zawrzeć z nami umowę DOKE.
 • Termin obowiązywania przyrzeczenia wynosi 120 dni. Jeżeli w tym czasie nie zostanie podpisana którakolwiek z umów (kontrakt eksportowy, kredyt, ubezpieczenie kredytu) to wnioskodawca może wystąpić do nas o przedłużenie tego terminu. Przedłużenie terminu nie może być dłuższe, niż 60 dni. W takim wypadku ustalana jest nowa stopa CIRR dla kredytu eksportowego.

Do wniosku bank kredytujący załącza kopie wszystkich trzech umów:

 • umowy eksportowej
 • umowy kredytowej
 • umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego

Umowa DOKE określa:

 • strony umowy
 • zasady prowadzenia okresowych rozliczeń między nami a bankiem kredytującym
 • wysokość marży bankowej
 • wysokość stałej stopy procentowej kredytu eksportowego
 • dane dotyczące umowy eksportowej, umowy kredytu eksportowego, umowy ubezpieczenia
 • opłaty i prowizje nam należne
 • warunki rozwiązania umowy DOKE

Lista banków kredytujących

Lista banków, które dotychczas zawarły umowy DOKE:

 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ABN AMRO | Global Export Finance
 • Citibank International Limited
 • DNB Bank ASA
 • KfW IPEX-Bank GmbH

Pytania i odpowiedzi

 1. Czym jest Program DOKE?
  Program DOKE to forma wspierania eksportu, która jest skierowana do przedsiębiorstw eksportujących dobra o charakterze inwestycyjnym – zwłaszcza w wypadku transakcji długoterminowych.
   
 2. Czy kredyt objęty Programem DOKE może finansować wszystkie rodzaje produktów czy usług?
  Przedmiotem kredytowania musi być eksport polskich dóbr lub usług o charakterze inwestycyjnym, w których udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza 60 proc. przychodu netto z realizacji kontraktu eksportowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki).
   
 3. Jaką część kontraktu może sfinansować kredyt eksportowy?
  Kredytem eksportowym można sfinansować nie więcej niż 85 proc. wartości umowy eksportowej.
   
 4. Czy spłata kredytu zaczyna się od momentu podpisania umowy?
  Nie. Spłata kredytu wraz z odsetkami zaczyna się po dacie dostawy, która została określona w umowie, jednak nie później niż 6 miesięcy po tej dacie.
   
 5. Jaka jest minimalna wartość transakcji?
  Nie ma ograniczeń minimalnej wartości transakcji.
   
 6. Czy wniosek o wsparcie z Programu DOKE może złożyć tylko firma – eksporter?
  Działania, które służą do uzyskania wsparcia z Programu DOKE, mogą być rozpoczęte przez bank, eksportera lub nabywcę. Zalecamy udział banku od samego początku tego procesu.
   
 7. Co to jest umowa DOKE?
  Jest to umowa zawarta pomiędzy nami i bankiem kredytującym, która reguluje sposób rozliczania dopłat i nadwyżek oprocentowania.
   
 8. Czy są jakieś ograniczenia lokalizacyjne jeśli chodzi o banki, które mogą zawierać umowy DOKE?
  Nie. Każdy bank zainteresowany udzieleniem kredytu eksportowego, niezależnie od miejsca rejestracji, może podpisać z nami umowę DOKE.

Stopy procentowe CIRR

Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie stałych stóp procentowych.

Skontaktuj się

Kontakt

W sprawie szczegółów współpracy skontaktuj się z Departamentem Ekspansji Zagranicznej:

e-mail: doke@bgk.pl