menu
Powrót

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi

Rządowy program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów.

Dla kogo?

Samorządy i osoby prywatne

Na co?

Na usuwanie klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, osuwiska ziemne i huragany.

O programie

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela dopłat ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów udzielonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 • powodzi
 • osuwisk ziemnych
 • huraganów

Program skierowany jest do właścicieli i zarządców lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Z kredytu z dopłatą do oprocentowania można skorzystać nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Oprocentowanie kredytu nie przekracza 1,1 stopy redyskonta weksli w NBP, natomiast dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi odpowiadającą różnicy pomiędzy odsetkami wynikającymi z oprocentowania, a odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę w wysokości 2 proc. w stosunku rocznym.

Dowiedz się więcej o warunkach udzielania kredytów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Szczegóły oferty

Na jaki cel mogą być przeznaczone kredyty z dopłatą do oprocentowania?

Kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą być przeznaczone na:

 • remont lokalu mieszkalnego
 • remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego
 • remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku
 • remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej
 • odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właściciela uszkodzonego lub zniszczonego budynku lub obiektu, w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią 
 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli remont lub odtworzenie lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku powodzi jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią lub osuwiskiem ziemnym 
 • spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych, o których mowa w art. 16 Ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw
 • spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych zaciągniętych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy na budowę, odtworzenie lub remont zniszczonego budynku lub lokalu mieszkalnego (na warunkach określonych w art. 25 Ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.)
 • spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych, zaciągniętych przed wystąpieniem powodzi lub w jej trakcie na budowę, odtworzenie lub remont zniszczonego budynku lub lokalu mieszkalnego (na warunkach określonych w art. 25 Ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi)
 • zakup gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi w innym, niż dotychczasowe miejscu na warunkach określonych w art. 4 Ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw.

Warto wiedzieć! Banki udzielają kredytu na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Wysokość kredytu nie może przekroczyć ceny nabycia albo wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej o warunkach udzielania kredytów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Jak korzystać

Kredytów z dopłatami do oprocentowania udzielają

1. Bank Gospodarstwa Krajowego

2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

3. SGB-Bank S.A.

 

Skontaktuj się!

Kontakt

Jeśli chcesz skorzystać z kredytów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dopłatą do oprocentowania, skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK lub mejlowo na adres: program_powodz@bgk.pl