menu

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowy o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, tj. podmiotu zarządzającego środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnego za wdrażanie instrumentów zwrotnych UE (instrumenty finansowe), dedykowanych rozwojowi infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Uprzejmie informujemy, że aktualnie środki na Pożyczki Szerokopasmowe o wartości powyżej 50 mln zł nie są już dostępne. W razie zainteresowania pozyskaniem finansowania w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z BGK, Departament Programów Europejskich. Pożyczki w kwocie od 20 tys. zł do 50 mln zł udzielane są w dalszym ciągu przez pośredników finansowych.

O produkcie

Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z pośrednikami finansowymi udzielają preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej.

 • Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu
 • Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
 • Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Całkowita wartość projektu: 756 432 075,41 zł
 • Wartość środków UE:  716 686 359,17 zł
 • Wartość środków prywatnych: 39 745 716,24 zł
 • Forma/typ wsparcia: Instrument finansowy „Pożyczka szerokopasmowa”.

Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu.

Dla kogo?

Pożyczka szerokopasmowa skierowana jest do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych wpisanych do Rejestru Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 • jednostek samorządu terytorialnego działających w obszarze telekomunikacji, wpisanych do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zakres finansowania

Parametry pożyczki

 • Okres kredytowania: do 15 lat
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 2,5 roku
 • Waluta pożyczki: złoty
 • Dla pożyczek do 50 mln złotych oprocentowanie w części wkładu Funduszu Funduszy: od 0,25 proc. w skali roku (oprocentowanie pożyczek ustalane jest indywidualnie, w odniesieniu do każdej jednostkowej pożyczki przez pośrednika finansowego, z zastrzeżeniem dopuszczalności limitów de minimis)
 • Dla pożyczek powyżej 50 mln złotych oprocentowanie Pożyczki ustalane jest na poziomie rynkowym i jest stałe przez cały okres kredytowania
 • Brak prowizji i opłat
 • Przeznaczenie: budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury dostępowej do Internetu o wysokich przepustowościach: min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek oświatowych
 • Możliwość finansowania wydatków brutto inwestycji, jak również finansowanie wydatków płynnościowych (na określonych zasadach)
 • Grupa docelowa: przedsiębiorcy telekomunikacyjni (rejestr dostępny jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej) oraz jednostki samorządu terytorialnego (dla pożyczek do 50 mln zł, aktualny rejestr dostępny jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej) wpisane na listę UKE 
 • Obszar inwestycji: terytorium RP.

Przeznaczenie pożyczki

Finansowanie ze środków pożyczki będzie obejmować znacznie szerszy katalog wydatków w porównaniu ze wsparciem oferowanym w Działaniu 1.1 POPC w projektach dotacyjnych. Istotną różnicą jest możliwość finasowania elementów aktywnej części infrastruktury telekomunikacyjnej  oraz objęcie działaniem wszystkich obszarów adresowych, tj. zarówno punktów, na których nie występuje infrastruktura szerokopasmowa, jak również punktów z już istniejącym dostępem NGA (o przepustowości 30 Mb/s i większej), świadczonym przez jednego lub więcej operatorów telekomunikacyjnych.

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych zgodnych z celem Działania 1.1 POPC, które jednocześnie nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku do Pośrednika bezpośrednio udzielającego wsparcia.

Co można sfinansować ze środków pożyczki

 • roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, w szczególności:
  • dokumentacja techniczna projektu, w tym projektowanie infrastruktury i sieci
  • pozyskanie i przygotowanie map lub szkiców sytuujących projekt, w tym zamówienie usług w zakresie obsługi geodezyjnej
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód i zezwoleń administracyjnych albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych
  • dokumentacja budowlana w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem związanych z jej prowadzeniem opłat o charakterze publicznoprawnym
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • przygotowanie innej dokumentacji w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • niezbędne nadzory (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.)
 • budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym roboty i materiały budowlane, nadzory oraz dostawy i instalacja elementów infrastruktury szerokopasmowej:
  • usługi związane z nadzorem technicznym realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, w tym związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi i nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi przez projektanta, a także nadzorem inwestorskim pod warunkiem pełnienia tych funkcji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie
  • roboty budowlane
  • materiały budowlane
  • dostawa i instalacja niezbędnych do realizacji projektów elementów pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, takich jak m.in. elementy instalacyjne, złącza, elementy kanalizacji kablowej, studnie, rury, mikrorury, złączki, mufy, kable telekomunikacyjne (wraz z niezbędnymi do pozostawienia w punktach zakończenia sieci zapasami), splittery, taśmy ostrzegawcze, znaczniki elektromagnetyczne, szafy i kontenery telekomunikacyjne, słupy, maszty i wieże radiowe, a także elementy pasywne niezbędne do ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej
 • nabycie prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu wraz z opłatami dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w zakresie, w jakim wynikają z art. 30 ust. 3b pkt 1) i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa)
 • dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej:
  • urządzenia telekomunikacyjne stanowiące infrastrukturę aktywną sieci NGA, tj. m.in.: OLT, CMTS, DSLAM,   ONU (wyłącznie z portami szerokopasmowymi wyposażone w co najmniej dwa takie porty, multipleksery, wzmacniacze, przełącznice, karty liniowe, urządzenia radiowe)
  • usługi związane z konfiguracją urządzeń w sieci telekomunikacyjnej oraz nadzorem technicznym
 • instalacja linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań
 • aktywne elementy sieci umieszczane lub instalowane w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich  (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu), takie jak: aktywne elementy stanowiące zakończenie sieci, modemy i routery wyposażone np. w porty, złącza, bramki VoIP czy interfejsy bezprzewodowe stanowiące dla użytkownika końcowego bezpośredni punkt służący do podłączenia wykorzystywanych w jego lokalizacji urządzeń
 • aktywne elementy sieci, w szczególności urządzenia telekomunikacyjne, w tym urządzenia radiowe instalowane w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
 • działania informacyjno-promocyjne (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym projektem – do wysokości 10 proc. wartości projektu ogółem), takie jak: plakaty, ulotki, filmy promocyjne, tablice informacyjne i pamiątkowe
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń:
  • opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
  • opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednak wydatki te są niekwalifikowalne, jeśli stanowią karę za naruszenie obowiązujących przepisów prawa
 • inne środki trwałe niezbędne do realizacji projektu.

Instytucje finansujące

Pożyczka do 50 mln zł

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postaci preferencyjnych pożyczek do 50 mln zł będzie udzielane przez wybrane instytucje finansowe (na podstawie wniosków).

Podmioty udzielające wsparcia: 

 1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
  TISE S.A. dysponuje wolnymi środkami i przyjmuje wnioski o pożyczkę.
  Kontakt oraz dodatkowe informacje:
  tel. 22 636 07 40
  mail: tise@tise.pl
   
 2. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
  Kontakt oraz dodatkowe informacje:
  Tel. 25 506 58 00
   
 3. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
  Kontakt oraz dodatkowe informacje:
  Tel. 17 788 18 50

Pożyczka powyżej 50 mln zł

Pożyczki powyżej 50 mln złotych udzielane są bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wnioski mogą być dostarczane osobiście w formie papierowej (w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia Banku), przesyłane pocztą na adres Departamentu Programów Europejskich w BGK (VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa), bądź przekazywane do BGK drogą elektroniczną (na adres sekretariatDPE@bgk.pl) z zastrzeżeniem, iż w takim wypadku dokumentacja opatrzona powinna być kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
ul. Chmielna 73, budynek Varso 2
00-801 Warszawa
tel.: 22 475 88 88 lub 801 598 888

Dokumenty

Dokumenty dla wniosków o pożyczkę do 50 mln zł znajdują się na stronie Pośredników Finansowych.

Historie firm

Judym internetu

Mały może więcej

Internet z nieba

Od gracza komputerowego do operatora telekomunikacyjnego