menu

Program STOP SMOG jest obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów współfinansowane są przedsięwzięcia niskoemisyjne z Programu STOP SMOG. Przedsięwzięcia są realizowane na podstawie porozumienia zawieranego z gminą przez NFOŚiGW na rzecz i w imieniu ministra właściwego do spraw klimatu.

Cel programu:

Celem programu jest likwidacja lub wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawca:

Wnioskodawcą może być gmina/powiat, związek międzygminny, związek metropolitalny (w województwie śląskim).

Wysokość współfinansowania:

Współfinansowanie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów wynosi nie więcej niż 70 proc. kosztów realizacji porozumienia, jednocześnie wymagane jest:

  • zabezpieczenie przez gminę środków finansowych w wysokości 30 proc. kosztów realizacji porozumienia,
  • zabezpieczenie przez gminę środków finansowych o większych niż 30 proc. kosztów - dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł (wkład własny beneficjenta nie może przekroczyć 10 proc. kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego).

Okres realizacji przedsięwzięcia:

Porozumienie z gminą zawierane jest na okres nie dłuższy niż:

  • 3 lata - w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2 proc. łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy,
  • 4 lata - w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2 proc.  łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.

Szczegółowe informacje:

Więcej na temat programu i wnioskowania na stronie internetowej STOP SMOG

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.