menu
Powrót

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego, którego celem jest poprawa dostępności mieszkań.

Dla kogo?

Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego (w tym: towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne)

Na co?

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

O produkcie

Czym jest społeczne budownictwo czynszowe (SBC)?

Społeczne budownictwo czynszowe to jeden z sektorów publicznego mieszkalnictwa wyróżniający się tym, że:

 • dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez władze publiczne
 • na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące inwestycję korzystają ze wsparcia środkami publicznymi
 • jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiąganie zysku

Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego –  informacje podstawowe

Od lat wspieramy budownictwo czynszowe w Polsce. Do 2009 r. istniał Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, ze środków którego udzielaliśmy preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, w których powstawały mieszkania o limitowanej stawce czynszu lub spółdzielcze lokatorskie.

Dziś kontynuujemy wspieranie tego sektora. Jesteśmy współinicjatorem programu rządowego, który od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne. Realizujemy go poprzez udzielanie kredytów preferencyjnych SBC, które przyczyniają się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach, a także spółdzielczego lokatorskiego. Program pomaga w realizacji polityki miejskiej i rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przyczynia się do stopniowego zaspokojenia popytu na mieszkania w tym segmencie rynku.

Warto wiedzieć!  Rocznie do dyspozycji kredytobiorców w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego jest 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji naboru wniosków o kredyt preferencyjny SBC. Pieniądze, które pozostaną niewykorzystane w danej edycji, powiększają pulę w kolejnej edycji naboru wniosków. 

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), natomiast preferencję w oprocentowaniu zapewnia wsparcie budżetu państwa.

Dotychczas, przy udziale finansowania udzielonego przez BGK (kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, SBC, budowalne), powstało blisko 110 tys. mieszkań czynszowych.  

Na co można przeznaczyć finansowanie z programu?

Preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie:

 • mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu
 • mieszkań spółdzielczych lokatorskich

poprzez budowę nowych budynków lub rewitalizację/remont budynku z jego adaptacją na cele mieszkaniowe.

Kto jest adresatem programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego?

Z kredytów preferencyjnych SBC mogą korzystać:

 • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne) / społeczne inicjatywy mieszkaniowe (gminne i prywatne)
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółki gminne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego ani społecznych inicjatyw mieszkaniowych)

Finansowane kredytem mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

Warto wiedzieć!  Własność lokali mieszkalnych, garaży indywidualnych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, wybudowanych z udziałem kredytu preferencyjnego SBC, będzie mogła zostać przeniesiona na najemcę po spełnieniu warunków określonych ustawowo i wskazanych przez bank.

Warto wiedzieć!  Uzupełnieniem oferty kredytów preferencyjnych SBC są udzielane przez bank kredyty budowalne, które umożliwiają finansowanie m.in. tworzenia lokali mieszkalnych (w tym mieszkań z dojściem do własności), lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych.

Warto wiedzieć!  Gmina może łączyć finansowanie inwestora preferencyjnym kredytem SBC z bezzwrotnym grantem z Funduszu Dopłat na mieszkania na wynajem.

Jak korzystać?

Wnioski o kredyt preferencyjny SBC można składać każdego roku:

 • od 1 do 31 marca (edycja wiosenna)
 • od 1 lipca do 30 września (edycja jesienna)

Wypełniony wniosek złóż do banku w formie papierowej oraz dodatkowo prześlij dokument drogą elektroniczną na adres wnioski.sbc@bgk.pl.

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego kredytu SBC wysyłamy indywidualnie po uprzednim kontakcie na adres mail: sekretariatDKPM@bgk.pl

Dowiedz się więcej o warunkach udzielania kredytów preferencyjnych SBC.

Dokumenty

Akty prawne

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego finansowania zwrotnego z programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą wysyłane indywidualnie po uprzednim kontakcie na skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl

Wakacje kredytowe

Na wniosek Kredytobiorcy możemy zawiesić spłatę kredytu udzielonego:

 1. w formie finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807, 1561),
 2. ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (w brzmieniu z dnia 30 maja 2009 r., Dz. U. z 2004 r. poz. 2157)

– na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, które mają na celu:

 • budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
 • budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Podstawą prawną zawieszenia spłaty kredytu jest ustawa z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Na jaki okres można zwiesić spłatę kredytu?

Zgodnie z art. 76 w/w Ustawy można zawiesić spłatę kredytu na okres nie dłuższy niż:

 1. cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,
 2. trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,
 3. dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.

– jednak łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy.

Spłatę raty kapitałowo-odsetkowej wymagalnej w danym miesiącu i roku można zawiesić pod warunkiem, że wniosek o jej zawieszenie zostanie złożony przed upływem terminu wymagalności tej raty. Zawieszenie spłaty kredytu stanowi zmianę warunków spłaty kredytu, która nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

 • w formie elektronicznej - prosimy wysyłać na adres wakacje-kredytowe@bgk.pl.
  W tytule maila prosimy wpisać „Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu”. 
 • w formie papierowej - na adres:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych
  ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2) 
  00-801 Warszawa

Prosimy o składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu co najmniej 3 dni robocze przed terminem zapadalności raty kredytowej.

Jednocześnie informujemy, że obsługa wniosków złożonych po godzinie 14:00 lub w dni wolne od pracy (weekendy, święta państwowe), rozpocznie się w kolejny dzień roboczy.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu prosimy składać z wykorzystaniem formularza.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu będziemy realizować począwszy od dnia wejścia w życie Ustawy tj. 29 lipca 2022 r.

Kontakt

Kredyt z grantami Komisji Europejskiej

Poznaj ofertę wsparcia dla samorządów ubiegających się o kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Informator programu SBC

Informator o programie wsparcia budownictwa czynszowego (SBC).

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą funduszy i programów? Wypełnij formularz lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK: