menu

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Termin naboru

24.11.2022 r. - 31.01.2023 r.

Wypłaty środków

Wypłaty środków są realizowane w tzw. oknach płatniczych: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca

Nabory wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego/związków JST.

Aplikacja Polski Ład

Dokumenty

Regulamin, wzory dokumentów i instrukcje

Regulamin dla drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zawierający wzory następujących formularzy:

 • Wzór Wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji
 • Instrukcja wypełnienia i przekazania do BGK Wniosku o dostęp do Aplikacji
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Reprezentanta
 • Wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Skarbnika
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Instrukcja wypełnienia Wniosku o dofinansowanie z Programu
 • Wzór Wstępnej promesy
 • Wzór oświadczenia do Wstępnej promesy
 • Wzór Wniosku o Promesę
 • Wzór Promesy
 • Wzór oświadczenia do Promesy
 • Wzór wniosku o zmianę warunków Promesy
 • Wzór Wniosku o Wypłatę
 • Wzór Wniosku o przywrócenie terminu
 • Wzór Wniosek o wydanie Warunków zmiany Promesy
 • Wzór Warunków zmiany Promesy
 • Wzór Oświadczenia do zmiany warunków Promesy
 • Wzór Wniosku o zmianę Inwestycji

 

Pytania i odpowiedzi

Zasady, warunki i kryteria naboru wniosków

 1. Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?
  Dofinansowanie z Programu można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują: 
  • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych; 
  • udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.
 2. Co w rozumieniu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest inwestycją?
  W zależności od tego czy wniosek dotyczy prac przy zabytku należącym do JST czy udzielenia dotacji przez JST inwestycją są prace przy zabytku albo dotacja organu stanowiącego JST.
 3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?
  Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład.
 4. Co jest zabytkiem w rozumieniu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?
  Program posługuje się definicją zabytku, która wynika z art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w tym ruchomości i nieruchomości).
 5. Jakie obiekty mogą zostać objęte wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?
  Wniosek może dotyczyć obiektów wpisanych do rejestru albo ewidencji zabytków w zakresie w jakim podlegają ochronie na podstawie wpisu do tego rejestru albo ewidencji.
 6. Czy składając wniosek o dofinansowanie dotacji musimy wskazać konkretny zabytek, który zamierzamy objąć dotacją organu stanowiącego JST?
  Tak. Wstępna promesa wystawiona po przyznaniu dofinansowania jest podstawą do przyznania dotacji, ale również do ogłoszenia postępowania zakupowego przez beneficjanta dotacji JST. Natomiast promesa inwestycyjna jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji pomiędzy JST a beneficjentem dotacji.
 7. Kto powinien zapewnić udział własny wymagany w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków?
  Udział własny w inwestycji (w tym i dotacji) zapewnia zawsze wnioskodawca, czyli JST.
 8. Czy dotacja musi objąć 100 proc. kosztów prac przy zabytku?
  Nie. Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków dotacja samorządowa może wynosić do 100 proc. nakładów koniecznych. Może też wynosić mniej i tym samym zapewnić przeznaczenie na inwestycję również nakładów własnych beneficjenta dotacji.
 9. W jaki sposób JST powinna wyłonić zabytki, które zamierza objąć dotacją przy wsparciu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?
  Wybór powinien nastąpić w wyniku powszechnych i transparentnych działań. Powinien to być proces, który daje szansę zgłoszenia wszystkim potencjalnym zainteresowanym (uprawnionym do ubiegania się o dotację JST).
 10. Co może zrobić osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?
  Złożyć wniosek o dotację do właściwej miejscowo JST. Warto wcześniej zapytać tę jednostkę o przyjęte zasady składania wniosków o dotację jej organu stanowiącego.
 11. W jaki sposób można zapoznać się z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków?
  Dokumenty (akty prawne) dotyczące Programu znajdują się w zakładce Dokumenty.

Realizacja inwestycji

 1. Kto przeprowadza postępowanie zakupowe na wykonanie inwestycji objętej dofinansowaniem?
  Postępowanie zakupowe przeprowadza JST w przypadku zabytków własnych albo beneficjent dotacji.
 2. Czy wnioskodawca, który udzielił dotacji ma jakieś obowiązki związane z postępowaniem zakupowym, które przeprowadza beneficjent dotacji?
  Wnioskodawca zapewnia wsparcie beneficjentowi dotacji w zakresie zachowania transparentności i konkurencyjności takiego postępowania. Wnioskodawca musi zamieścić na swojej stronie internetowej ogłoszenie o przeprowadzanym postępowaniu zakupowym na realizację inwestycji objętej dotacją. 
 3. Jakie są obowiązki beneficjenta dotacji organu stanowiącego JST?
  Beneficjent dotacji musi ogłosić postępowanie zakupowe, które umożliwi składanie ofert na wykonanie prac przy zabytku jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych wykonawców. Oczywiście dodatkowe wymagania mogą wynikać z uchwały organu stanowiącego JST oraz umowy o udzielenie dotacji. 
 4. Kto decyduje o wyborze wykonawcy i podpisuje umowę na wykonanie prac objętych dotacją?
  Decyzję o wyborze wykonawcy podejmuje beneficjent dotacji, który również podpisuje umowę na wykonanie takich prac.
 5. Jakie prace przy zabytku mogą być objęte dofinansowaniem w przypadku dotacji?
  Są to nakłady konieczne wymienione wprost w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pod warunkiem zachowania wszystkich procedur przewidzianych dla prac przy zabytku.
 6. Jakie prace przy zabytku własnym JST mogą być objęte dofinansowaniem?
  Mogą to być prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane pod warunkiem zachowania wszystkich procedur przewidzianych dla prac przy zabytku.
 7. Kiedy organ stanowiący JST powinien podjąć uchwałę o udzieleniu dotacji beneficjentowi?Zawsze po udostępnieniu przez BGK wstępnej promesy. Istnieje również możliwość podjęcia takiej uchwały na podstawie promesy inwestycyjnej, jeśli wystąpi konieczność podjęcia kolejnej uchwały w sprawie dotacji objętej tą promesą.

Dostęp do Aplikacji Polski Ład

 1. W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?
  Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie poprzez Aplikację Polski ŁadZapoznaj się z instrukcją składania wniosku o dofinansowanie (plik .pdf, 100 KB) oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 2. Czy dostęp nadany do Aplikacji w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych zachowuje ważność?
  Tak. Niezależnie od Programu, dostępy użytkowników JST zachowują ważność, ponieważ każda JST może mieć jedynie dwóch użytkowników.
 3. Na co zwrócić uwagę składając wniosek o dostęp?
  W szczególności ważna jest zgodność danych użytkownika w Aplikacji z danymi zawartymi w podpisie elektronicznym, ponieważ dane te są porównywane przez Aplikację automatycznie w ramach procedur związanych z bezpieczeństwem użytkowania.
 4. Czy beneficjent dotacji może uzyskać dostęp do Aplikacji?
  Nie. Dostęp do Aplikacji przysługuje jedynie reprezentantowi i skarbnikowi JST (albo ich pełnomocnikom).
 5. Jak mogę uzyskać dostęp do aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie?
  Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Polski Ład, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST, składa z profilu JST poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Zapoznaj się także z instrukcją składania wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 103 KB)  oraz z filmem: Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  Warto wiedzieć: Wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP należącego do JST.
 6. Czy wniosek może być podpisany każdym kwalifikowanym podpisem? 
  Wniosek o nadanie dostępu może być podpisany każdym certyfikowanym kwalifikowanym podpisem, zgodnym z wymaganiami Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert).
 7. Dla ilu użytkowników JST może złożyć o wniosek dostęp do Aplikacji Polski Ład?
  JST składa dwa wnioski o dostęp do Aplikacji Polski Ład. Pierwszy wniosek dla osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST, drugi wniosek dla skarbnika lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo skarbnika do składania kontrasygnaty.
 8. Gdzie można znaleźć wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji?
  Wniosek o dostęp stanowi załącznik do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest w zakładce Dokumenty.
 9. Czy reprezentant i skarbnik mogą dać pełnomocnictwo tej samej osobie?
  Nie. Dostęp do aplikacji muszą mieć 2 osoby z każdej JST.
 10. W jaki sposób samorząd otrzyma informację o nadaniu dostępu oraz login i hasło do aplikacji?
  Informację o nadaniu dostępu do aplikacji oraz link do ekranu, w którym należy ustawić hasło samorząd otrzyma z adresu polskilad@bgk.pl
 11. Co w sytuacji kiedy samorząd zgłosi, że nie dostał loginu/hasła? W jaki sposób powinien zawnioskować o ponowne przesłanie loginu/hasła?
  W takiej sytuacji samorząd powinien skontaktować się z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Ponowny wniosek samorząd składa przez ePUAP. Adres skrzynki ePUAP: /BGK/polskilad 
 12. Gdzie można znaleźć informację o tym, jak powinno być skonstruowane hasło do Aplikacji Polski Ład (min. i max. liczba znaków, rodzaj znaków itp.)? 
  Na stronie internetowej BGK znajduje się polityka haseł dla Aplikacji Polski Ład (plik .pdf, 337KB).
 13. Czy dostęp do aplikacji może zostać zablokowany na skutek zbyt wielu prób wprowadzenia niepoprawnego hasła?  
  Tak. Zbyt wiele prób wprowadzenia nieprawidłowego hasła skutkuje stałą blokadą dostępu. Zalecamy skorzystać z procedury przypomnienia hasła, którą można wykonać samodzielnie. Jeśli hasło zostanie zablokowane na stałe należy skontaktować się z opiekunami programu w Regionie BGK, aby złożyć wniosek o odblokowanie hasła. 
 14. W jaki sposób samorząd będzie mógł odblokować dostęp do aplikacji? Czy jest możliwość samodzielnego odblokowania np. automatycznie resetując hasło?
  Tak, samorząd może samodzielnie zresetować hasło w aplikacji, jeśli nie zostało ono zablokowane (poprzez wprowadzenie nieprawidłowego hasła zbyt wiele razy). Instrukcja jak samodzielnie zresetować hasło (plik .pdf, 516KB) dostępna jest na stronie internetowej BGK. Jeśli dostęp został zablokowany na stałe, poprzez wpisanie błędnego hasła zbyt wiele razy, należy skontaktować się z opiekunem programu w Regionie BGK. Można też skontaktować się z Infolinią BGK: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30). Jeśli JST chce modyfikować/usunąć/odblokować konto założone w aplikacji musi złożyć wniosek i wysłać go przez platformę ePUAP. Formularz jest dostępny na stronie Programu. Jest to ten sam wniosek, który wypełniany jest przy nadaniu dostępu.

Kontakt

Pytania dotyczące Programu można kierować do opiekunów programu w Regionach BGK: 

 

RegionImię i nazwiskoTelefon kontaktowy
Region DolnośląskiGrzegorz Łyczko517 884 273
Region DolnośląskiPiotr Buzar517 884 272
Region Kujawsko-PomorskiMarzena Łukowska517 884 269
Region LubelskiMichał Mączka519 018 390
Region LubuskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ŁódzkiRemigiusz Ślipiec517 884 268
Region MałopolskiGrzegorz Kwiatkowski572 931 946
Region MazowieckiWiktor Wawreszuk517 884 037
Region MazowieckiRobert Książka517 884 277
Region MazowieckiPiotr Kujawa517 884 025
Region OpolskiMarek Wiza517 884 270
Region PodkarpackiPiotr Olszówka517 884 022
Region PodlaskiJacek Chańko517 884 267
Region PodlaskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiMichał Maliński517 884 274
Region PomorskiAnna Krzeszewska512 762 440
Region ŚląskiMariusz Pakuza505 577 565
Region ŚląskiMarek Wiza517 884 270
Region ŚwiętokrzyskiRobert Książka517 884 277
Region Warmińsko-MazurskiPiotr Kujawa517 884 025
Region WielkopolskiPaweł Polikowski519 018 354
Region WielkopolskiMichał Motowidełko519 018 348
Region ZachodniopomorskiAnna Pawlak797 020 672

Infolinia 801 598 888 / 22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30)

Pytania dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych można także kierować na adres e-mail: polskilad@bgk.pl oraz tel: 517 884 300 (kwestie merytoryczne). 

Wniosek o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Pobierz formularz wniosku o nadanie uprawnień, wypełnij i wyślij do nas przez ePUAP na skrzynkę /BGK/polskilad

Instrukcja do wniosku o nadanie uprawnień do Aplikacji Polski Ład

Złóż wniosek o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie składanego w Aplikacji Polski Ład