menu

Dla kogo?

Podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, NGO’s

Na co?

Finansowanie rozpoczęcia działalności lub rozszerzenia prowadzonej działalności

O projekcie

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Projekt realizowany jest w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Projekt).  

Z projektu oferowane są podmiotom ekonomii społecznej (PES) preferencyjne pożyczki.

Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania, tj. np. pożyczek. MRPS przeznaczyło na ten cel łącznie ok. 143 mln zł. Dodatkowe blisko 16 mln zł pochodzi ze środków własnych instytucji finansujących, udzielających pożyczek.

Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:

 • rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
 • wzmocnienia ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwienia im działalności na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
 • poszerzenia oferty i lepszego dopasowania już oferowanych produktów/ usług do potrzeb klienta.

Dla kogo?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020 oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • przedsiębiorstwo społeczne,
 • spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 z późn. zm);
 • jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS;
 • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
 • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.);
 • koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich ((Dz. U. z 2021 poz. 165, z późn. zm.);
 • zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O wsparcie mogą ubiegać się PES spełniające następujące kryteria

 1. posiadające osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 2. spełniające kryterium mikro-, małego lub średniego  przedsiębiorcy („MŚP”), zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji;
 3. w przypadku podmiotów reintegracyjnych ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 4. potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Rozporządzenie ogólne Nr 1303/2013), tj. że przedsięwzięcia przeznaczone do wsparcia są finansowo wykonalne;
 5. wykazujące realne źródła spłaty zobowiązań;
 6. potwierdzające, że wartość otrzymanej pomocy publicznej nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z limitami wskazanymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Pożyczki

Pożyczka na start dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczka na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej

Instytucje finansujące

Znak jakości

Znaki Jakości dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

„Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” to certyfikat przyznawany najlepszym PES-om i jednostkom samorządu terytorialnego aktywnie wspierającym ekonomię społeczną w konkursie realizowanym ze środków unijnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacją „Nowy Staw” z Lublina.

Dzięki udziałowi w konkursie, podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, mają szansę na uzyskanie certyfikatów jakości, jak również bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, które pomogą w rozwoju ich działalności.

Certyfikaty przyczyniają się do budowy marki oraz promocji działalności zarówno konkretnych podmiotów, jak i całego sektora ekonomii społecznej. Certyfikatowi towarzyszą również i inne nagrody w postaci, m.in. zakupu wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością, akcji promocyjnej, w tym filmu promocyjnego, udziału w targach branżowych. W dotychczasowych edycjach konkursu najlepsi spośród laureatów (PES) otrzymywali dodatkowe nagrody pieniężne Fundacji BGK.

Dla kogo

Konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”, organizowany z projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, kierowany jest do:

 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstw społecznych,
 • jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego

Certyfikaty jakości przyznawane są w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca
 • Kategoria III. Sukces rynkowy
 • Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Szczegółowe informacje na temat wymogów, które spełniać muszą wnioskujący o przyznanie certyfikatu, zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Katalog usług doradczych i szkoleniowych

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano wsparcie w postaci usług doradczych i/lub szkoleniowych, dostosowanych do ich potrzeb. Katalog usług doradczych i szkoleniowych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że usługi na rzecz podmiotu certyfikowanego w Konkursie lub pracowników tego podmiotu, mogą być świadczone w dowolnym zakresie tematycznym standardowo dostępnym na rynku usług doradczych i szkoleniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ten podmiot.

Cel

Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie znaków jakości i innych programów promujących odpowiedzialne zachowania konsumentów oraz zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i wskazywanie korzyści wynikających z zakupów w tym sektorze. Działania te zmierzają do poprawy jakości usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz do stworzenia ogólnopolskiego znaku jakości dla podmiotów ekonomii społecznej na podstawie kryteriów wypracowanych przez władze publiczne i reprezentację sektora.

Korzyści:

 • Wyróżnienie podmiotów łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. 
 • Budowanie marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. 

Historie klientów

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE

woj. dolnośląskie

Prezes Fundacji Tryfologika - Łukasz Kozłowskiego w gabinecie

Fundacja Tyflologika. Łukasz Kozłowski

 

woj. pomorskie

Fundacja Pro Omnis. Agnieszka Lange-Olszewska

woj. kujawsko-pomorskie

Krzysztof i Aleksandra Rzońca

„Kampu” Spółdzielnia Socjalna

woj. małopolskie

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy pożyczkę może uzyskać podmiot, który nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej?
  Tak, zobowiązanie może zostać zaciągnięte przez podmiot, który ma osobowość prawną i wykaże realne źródła spłaty zobowiązania (np. może być to podmiot prowadzący nieodpłatną działalność statutową).
   
 2. Czy podmiot reintegracyjny może zostać pożyczkobiorcą?
  W przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny (organem tym nie może być jednostka samorządu terytorialnego).
   
 3. Na co można uzyskać wsparcie?
  Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:
  • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
  • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
  • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
  • poprawę płynności finansowej PES;
  • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.
  Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie/w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych. Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy.

 4. Jakie są maksymalne kwoty pożyczek?
  • Pożyczka na start - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. PLN. PES może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki , o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy. Z pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, PES założyć może także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy. 
    
  • Pożyczka na rozwój - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. PLN. PES może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania przekroczy 1 mln zł, a pożyczki zaciągane przez ten sam PES są przeznaczone na sfinansowanie odrębnych wydatków/przedsięwzięć. W przypadku finansowania uzupełniającego, w formie dodatkowej pożyczki dla tego samego przedsięwzięcia, PES zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności zwiększenia nakładów i uzyskania dodatkowego finansowania.
 5. Jak wyliczane jest oprocentowanie?
  1. Pożyczka na start - na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy
  2. Pożyczka na rozwój - oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne. Szczegółowych informacji udziela Instytucja finansująca. 
   • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.
   • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, możliwość obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy.
 6. Przykładowe wyliczenie oprocentowania pożyczki
  Utworzone/nowe miejsce pracy oznacza stanowisko pracy utworzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki na podstawie umowy o pracę w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu; miejsce pracy powinno być utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

  Przykładowe obniżenie oprocentowania z tytułu utworzenia miejsc/a pracy następuje zgodnie ze wzorem:

  Maksymalne oprocentowanie pożyczki = R - (100 000/P)*MP *(R-SRW)

  Gdzie:
  – rynkowe oprocentowanie pożyczki
  P – wartość pożyczki
  MP – liczba miejsc pracy
  SRW – stopa redyskonta weksli NBP
  np. przy pożyczce o wartości 300 tys. zł, gdy utworzone zostaną 2 miejsca pracy, a oprocentowanie rynkowe wynosi np. 8 proc., przykładowe obniżone oprocentowanie pożyczki wyniesie: 3,83 proc.
   
 7. Jak ubiegać się o wsparcie z Projektu?
  Aby skorzystać z pożyczki oferowanej z Projektu, należy zgłosić się do Instytucji finansującej i złożyć wniosek.
  Adresy i kontakty do Instytucji finansujących zamieszczone są na stronie w zakładce "Instytucje finansujące".

 8. Czy można łączyć pożyczkę z Projektu ze środkami z innych funduszy publicznych?
  Pożyczki z Projektu nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z innych funduszy publicznych, w tym funduszy unijnych.
   
 9. Czy pożyczkobiorca obciążany jest kosztem prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?
  Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.
   

Aktualności

13.06.2022

Ogłoszenie wyników konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 r. nastąpiło 10 czerwca br. W tym roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, Wiceminister Pani Anita Czerwińska oraz Członek Zarządu BGK Pan Dariusz Szwed wręczyli nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu. Łącznie nagrodzono 164 podmioty, w tym 15 laureatów oraz 149 podmiotów certyfikowanych, które aktywnie działają w sferze ekonomii społecznej i solidarnej. Dodatkowo, 4 najlepsze podmioty otrzymały specjalną nagrodę pieniężną Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego. Nagrodzone podmioty, oprócz prestiżowego certyfikatu, otrzymały pakiety wsparcia, na które składają się (w zależności od kategorii, rodzaju certyfikatu oraz aktualnej sytuacji pandemicznej): pakiety doradczo-szkoleniowe, zagraniczna wizyta studyjna lub wyposażenie związane z prowadzeniem działalności, produkcja filmów o działalności laureatów, udział w targach branżowych.

15.04.2022

Informujemy, że do 4 maja 2022 roku został wydłużony termin składania wniosków w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”. Przypominamy, że wnioski aplikacyjne składane są online za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie Ministerstwa.

18.03.2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

 Znak jakości ekonomii społecznej i solidarności 2022

Konkurs o przyznanie certyfikatuZnak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.
 1. Kategorie konkursowe

  W ramach tegorocznej – piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  a) Kategoria I. Debiut roku.
  b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  c) Kategoria III. Sukces rynkowy.
  d) Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
  e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

  Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:
   

  Kategoria

  I. Debiut roku

  II. Najlepszy pracodawca

  III. Sukces rynkowy

  IV. Pożyczka z korzyścią społeczną

  V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

  Uprawniony Podmiot

  PES

  PES

  PES

  PES

  JST

  Dodatkowe wymagania

  Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2021

  Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
  jednego roku obrotowego

  Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
  jednego roku obrotowego

  Posiadanie osobowości prawnej**, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
  jednego roku obrotowego, Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu

  Gmina lub powiat

  *W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

  ** W przypadku podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny),

 2. Pakiety wsparcia w ramach konkursu

  1. Laureaci Konkursu[1] otrzymają nagrody w postaci:

  a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV),

  b) zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej),

  c) produkcji filmów o działalności laureatów,

  d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I–IV).

  2. Podmioty Certyfikowane[2] otrzymają  nagrody w postaci:

  a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł (dla kategorii I–IV),

  b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

  W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I­–IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

  Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród,
  o których mowa powyżej, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości dla podmiotu dla którego pomoc państwa stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym.

 3. Zgłoszenia

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie Ministerstwa.

  Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.

 4. Infolinia

  Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:

  - pod numerem telefonu 538 117 142 (w godz. 11:00 - 14:00),

  - bądź adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl

 5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników z uwagi na pandemię COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej Ministerstwa oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


[1] Trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii.

[2] Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali rekomendację Kapituły do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

14.02.2022

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na webinar: Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 

 Kiedy? 1.03.2022 r. o godz. 10.00-12.00

 Dla kogo? Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej

 Gdzie? Spotkanie odbędzie się online

 Zgłoszenia? Zarejestruj się na szkolenie. 

Zapoznaj się ze szczegółową agendą spotkani (PDF, 703 KB)

 

28.10.2021

27 października 2021 roku w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się gala wręczenie nagród w konkursie pt. „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” realizowanym w ramach projektu pt. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”.

W gali uczestniczyli laureaci konkursu, Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Minister, Stanisław Szwed – Wiceminister, a także Paweł Chorąży – Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK i Renata Kościelniak – Prezes Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Celem konkursu Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 jest wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostały wybrane także samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

30.06.2021

Jak dobrze wykorzystać środki z pożyczki PO WER? Fundacja „Pro omnis” z Bydgoszczy ma na to ciekawy pomysł.

Przeczytaj artykuł

14.06.2021

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” 2021 informujemy, że termin składania wniosków aplikacyjnych został wydłużony do 30 czerwca 2021 roku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków dostępnego na stronie Ministerstwa.

18.05.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów podczas ogólnopolskiego wydarzenia prowadzonego w postaci on-line, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

Kategorie konkursowe
W ramach tegorocznej – czwartej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku.
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
 • Kategoria III. Sukces rynkowy.
 • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Gmina lub powiat

 

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

Pakiety wsparcia w ramach konkursu

Laureaci Konkursu[1] otrzymają nagrody w postaci:

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
 • produkcji filmów o działalności laureatów,
 • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

​​​​​Podmioty Certyfikowane[2] otrzymają o nagrody w postaci: 

 • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV), 
 • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród, o których mowa powyżej, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości dla którego pomoc państwa stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym.

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie Ministerstwa

Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2021 r.

Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00-14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników z uwagi na pandemię COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej Ministerstwa oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

[1] Trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii.

[2] Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali rekomendację Kapituły do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

07.12.2020

Ogłoszenie wyników konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Mamy zaszczyt powiadomić o rozstrzygnięciu konkursu o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez Panią Minister Marlenę Maląg oraz Pana Ministra Stanisława Szweda podczas gali, która odbyła się w formie wideokonferencji 2 grudnia 2020 r.

W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym chociażby liczba 150 certyfikowanych podmiotów w 5 kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku

Kategoria II. Najlepszy pracodawca

Kategoria III. Sukces rynkowy

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody specjalne Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Nagrody Fundacji BGK po 10 tys. zł każda otrzymały w tym roku:

 • Kategoria I Debiut roku - Spółdzielnia Socjalna Konwalia
 • Kategoria II NAJLEPSZY PRACODAWCA - Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE
 • Kategoria III SUKCES RYNKOWY - Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina
 • Kategoria IV Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS - Fundacja Tyflologika

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju, którego misją jest rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. W ramach wypełniania swojej misji od wielu lat aktywnie wspieramy rozwój podmiotów ekonomii społecznej poprzez finansowanie ich działalności. Nasze działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce opisujemy w corocznych raportach CSR.

Zarząd Banku podjął dwa lata temu decyzję o nawiązaniu partnerskiej współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w realizacji projektu mającego na celu m.in. uhonorowanie certyfikatem „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” podmiotów, które wyróżniają się w całym sektorze.

Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania podmiotów, które z sukcesem łączą efekty ekonomiczne ze społecznym zaangażowaniem. Jest również okazją do docenienia samorządów, które lokalnie wspierają rozwój ekonomii społecznej i solidarnej.

W ramach projektu, Bank odpowiedzialny jest za organizację usług szkoleniowo-doradczych, na realizację których laureaci i podmioty certyfikowane w kategoriach I-IV otrzymali vouchery. Usługi te pozwolą rozwinąć kompetencje ich pracowników oraz przyniosą korzyści samym przedsiębiorstwom.

Pełna lista tegorocznych laureatów i podmiotów certyfikowanych znajduje się na stronie.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Mamy nadzieję, że certyfikaty oraz nagrody, w tym nagroda specjalna Fundacji BGK, przyczynią się do rozwoju prowadzonej działalności.

 

 

 

Aktualizacja: W związku z panującą pandemią COVID-19 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków aplikacyjnych w Konkursie o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej". Termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 31 lipca 2020 r. Z uwagi na skutki pandemii, ogłoszenie wyników Konkursu w edycji 2020, wyjątkowo odbędzie się w postaci relacji on-line, m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój PES. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Transmisja wręczenia nagród oraz prezentacja laureatów i podmiotów certyfikowanych za  pośrednictwem strony internetowej Konkursu oraz forów społecznościowych, będzie doskonałą okazją dla nagrodzonych podmiotów do promowania ich działalności i uznaniem dla samorządów, które troszczą się o rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 2.9 PO WER, realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera. 

W ramach tegorocznej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

1.Kategoria I. Debiut roku.

2.Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

3.Kategoria III. Sukces rynkowy.

4.Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

5.Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd. 

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

1.  Za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

2.  Za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane);

3.  W ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii);

4.   Laureaci z kategorii I-IV (miejsca 1-3) otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

3.02.2020

Zaproszenie do udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Aktualizacja: W związku z panującą pandemią COVID-19 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło wczoraj decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków aplikacyjnych w Konkursie o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej". Termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 30 czerwca 2020 r. a wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się jesienią br.

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020".

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój PES. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, będzie stanowić doskonałą okazję dla nagrodzonych podmiotów do promowania ich działalności i uznaniem dla samorządów, które troszczą się o rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. "System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie przez:

•Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

•Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;

•Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

W ramach tegorocznej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

1.Kategoria I. Debiut roku.

2.Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

3.Kategoria III. Sukces rynkowy.

4.Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

5.Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

1.  Za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

2.  Za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane)

3.  W ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej (miejsca 1-3);

4.   W ramach kategorii I-IV przewidziano możliwość wzięcia udziału w targach branżowych dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r.

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

04.12.2019

Nowa pula kapitału na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

W październiku 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy współpracy z dwoma Pośrednikami Finansowymi – Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wdrażanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Podmioty te będą udzielać ze środków programu pożyczek na start oraz pożyczek na rozwój podmiotom ekonomii społecznej (PES). Łączna wartość środków przeznaczona na pożyczki w ramach powierzonych dodatkowo środków wyniesie ponad 32 mln zł. Dotychczas, ze środków udostępnionych BGK w ramach obecnej perspektywy finansowej UE, Pośrednikom powierzono kwotę 76 mln zł, dzięki czemu udzielili 702 pożyczek dla PES, a więc podmiotów takich jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale również spółki prawa handlowego, prowadzące działalność non-for-profit. Dzięki współpracy BGK i Pośredników Finansowych, kolejne PES będą mogły skorzystać z finansowania zewnętrznego, które często jest dla nich niedostępne bądź trudne do pozyskania w bankach komercyjnych.

Pożyczki są udzielane na terenie całego kraju, przez:

1)      Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S. A. udzielające pożyczek na terenie województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, kujawsko - pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Nabór wniosków na pożyczki został uruchomiony od dnia  6 listopada 2019 roku. Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdują się na stronie internetowej TISE S.A. pod adresem: https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power/

2)      Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udzielającą pożyczek na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego. Nabór wniosków pożyczkowych rozpoczął się od dnia 25 listopada 2019 roku. Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdują się na stronie internetowej FRP pod adresem: pozyczkipes.frp.pl

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o pożyczkę u Pośrednika Finansowego działającego na terenie danego województwa. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do składania wniosków !

23.07.2019

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne mają problem z pozyskaniem finansowania z banków komercyjnych. Wsparcie BGK pozwoliło im stworzyć już tysiąc miejsc pracy.

Blisko 900 beneficjentów, 1,1 tys. pożyczek o wartości ok. 100 mln zł, prawie tysiąc nowych i 1,5 tys. utrzymanych istniejących miejsc pracy – to dotychczasowy bilans realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu wsparcia Ekonomii Społecznej, dzięki któremu organizacje pozarządowe, spółdzielnie i spółki non profit mogą aplikować o tanie pożyczki i gwarancje do kredytów. Takie podmioty mają dużą potrzebę finansowania, ale mocno ograniczoną możliwość skorzystania z oferty banków komercyjnych. Dla wielu z nich program BGK to jedyna możliwość pozyskania finansowego wsparcia.

– Program Ekonomii Społecznej to bardzo atrakcyjne pożyczki i gwarancje dla przedsiębiorstw społecznych, które mają wzmocnić ich potencjał ekonomiczny. Do tej pory udzieliliśmy pożyczek na kwotę około 100 mln zł, a dzięki naszemu wsparciu zostało utworzonych ponad 1 tys. nowych miejsc pracy – mówi Aleksandra Kwiatkowska, dyrektor biura rozwoju instrumentów finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. – Pożyczki i gwarancje są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, czyli dla fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz centrów integracji społecznej. Wspieramy także spółki prawa handlowego, ale pod warunkiem, że nie działają one dla zysku.

Podmioty ekonomii społecznej (PES) zajmują się głównie integracją zawodową i społeczną osób zagrożonych marginalizacją oraz świadczeniem usług na rzecz interesu ogólnego i lokalnego rozwoju. Działają w różnych formach prawnych, ale mogą prowadzić działalność gospodarczą – a więc funkcjonować jako przedsiębiorstwa społeczne. Ze względu na specyfikę działalności, w której cele społeczne przeważają nad ekonomicznymi, mają one ograniczone możliwości korzystania z oferty banków komercyjnych.  Z drugiej strony mają też dużą potrzebę finansowania.

Zależy nam, żeby przedsiębiorstwa społeczne się rozwijały i wzmacniały swój potencjał ekonomiczny. Realizują ten cel na różne sposoby. Poszukują pożyczek np. na zakup sprzętu czy niezbędnego wyposażenia, ale bardzo ważne jest też finansowanie bieżącej działalności, czyli np. opłacanie czynszu czy remontu – mówi Aleksandra Kwiatkowska.

Badania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują dużą potrzebę pozyskania przez PES finansowania zewnętrznego, a jednocześnie wykazują istnienie luki finansowej, w której pozostaje co najmniej około 500 NGO-sów oraz ok. 60 spółdzielni socjalnych. Zarówno wielkość luki, jak i liczba przedsiębiorstw społecznych w niej pozostających, będzie sukcesywnie rosła. Dlatego BGK – we współpracy z obydwoma resortami i przy udziale środków unijnych – wdrożył program tanich pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Dla wielu z nich taka pożyczka stanowi jedyną możliwość pozyskania finansowego wsparcia.

– W Krajowym Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej oferujemy różne produkty. Są to m.in. pożyczki dla tych przedsiębiorstw, które działają na rynku krótko, bo do 12 miesięcy. Jest to tzw. pożyczka na start do 100 tys. zł z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem. Kolejnym produktem finansowym jest pożyczka dla podmiotów, które działają powyżej 12 miesięcy, której kwota może sięgnąć do 500 tys. zł. W swojej ofercie mamy również gwarancje dla takich podmiotów do wysokości 500 tys. zł i maksymalnie 80 proc. kredytu – mówi Aleksandra Kwiatkowska.

Do końca maja br. z programu skorzystało już prawie 900 podmiotów ekonomii społecznej, którym BGK udzielił 1,1 tys. pożyczek o wartości ok. 100 mln zł. Dzięki tym środkom zostało utworzonych prawie 1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanych 1,5 tys. dotychczasowych.

– Największą grupą naszych pożyczkobiorców są fundacje i stowarzyszenia, czyli organizacje pozarządowe. To ponad połowa naszych klientów. O wsparcie ubiegają się także spółdzielnie socjalne, ale można powiedzieć, że są to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób – mówi Aleksandra Kwiatkowska. – Do rozdysponowania zostało jeszcze ok. 70 mln zł. Pożyczki udzielane są poprzez pośredników finansowych, którzy działają na terenie całego kraju. Są to m.in. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W regionach czekają doradcy, którzy podpowiedzą, co trzeba zrobić, żeby uzyskać pożyczkę.

Ze środków pożyczek najczęściej finansowane są koszty remontów, modernizacji i adaptacji lokali na potrzeby prowadzonej działalności, zakupu maszyn i urządzeń umożliwiających rozszerzenie prowadzonej działalności, zakupu sprzętu i wyposażenia ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, wyposażenia żłobków i przedszkoli, w tym specjalistycznych, np. dla dzieci z autyzmem, wyposażenia nowych miejsc pracy i środków transportu. Statystyki BGK pokazują również, że pozyskane wsparcie PES-y często przeznaczają na pokrycie kosztów niezbędnych do zachowania płynności finansowej i operacyjnej.

- Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej to przede wszystkim preferencyjne oprocentowanie oraz proste zasady finansowania. Środki programu można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy - mówi Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, członek zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

- Większość naszych pożyczkobiorców – przedsiębiorców społecznych korzystających z Funduszu – już w pierwszych latach odnotowała wzrost dochodów, zyskała większą zdolność do zawierania nowych partnerstw, zwiększyła zakres działania organizacji i poszerzyła terytorium działalności.  Oczywiście nie gubiąc przy tym misyjności, bo trzeba pamiętać, że podstawą ich działalności jest łączenie działań biznesowych z działaniami społecznymi – dodaje Joanna Wardzińska, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. – Pożyczki w sposób znaczący pozwoliły wielu przedsiębiorcom społecznym na zbudowanie aktywów oraz utrzymanie ciągłości działania. Przedsiębiorcy społeczni finansują z pożyczek zarówno nowe przedsięwzięcia jak też rozwijają dotychczas prowadzone, niejednokrotnie tworząc nowe miejsca pracy. Ich obszar działalności to usługi, produkcja, ale też handel. Często ich aktywność to szansa na integrację osób podlegających wykluczeniu społecznemu.

Za pośrednictwem BGK i pośredników finansowych do PES-ów trafiają znaczące sumy, które pomagają nie tylko w bieżącej działalności ale również w rozwijaniu nowych aktywności.

– Środki, które udało nam się pozyskać w kwocie 700 tys. zł, pozwoliły nam zrobić krok naprzód. Zainwestowaliśmy je w działania infrastrukturalne, konkretnie w remont budynku na warszawskiej Ochocie, który był w katastrofalnym stanie. Po remoncie mogliśmy tutaj otworzyć Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, w którym przyjmujemy naprawdę małe dzieci z autyzmem i prowadzimy dla nich przedszkole – mówi Aleksandra Zając, specjalista ds. projektów w Fundacji SYNAPSIS.

– Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci powstało, ponieważ potrzeby diagnostyczne dotyczą coraz młodszych dzieci i ta grupa się poszerza. Nasza działalność już nie mieściła się w poprzedniej siedzibie – dodaje Michał Wroniszewski, prezes zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Fundację do skorzystania z oferty BGK skłoniła prosta procedura aplikowania o wsparcie. Dzięki pożyczce powstało pięć nowych miejsc pracy, w tym stanowisko instruktora wspomagającego osoby z autyzmem, oraz serwerownia IT, która znacznie ułatwi fundacji bieżące funkcjonowanie.

Środki z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej umożliwiły też założenie w 2018 roku Restauracji Different, która jest przedsiębiorstwem społecznym, utworzonym przez Fundację Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie”.

– Była to pożyczka o wartości 200 tys. zł na preferencyjnych warunkach, dzięki czemu mogliśmy zainwestować w remont lokalu i stworzyć kilkanaście miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Fundacje takie jak nasza nie są partnerem, z którym banki mogłyby podjąć rozmowy na temat pożyczek. Wnioski od organizacji pozarządowych non profit są z góry odrzucane ze względu na brak zdolności kredytowych, więc mieliśmy duże szczęście – mówi Anna Bocheńska, prezes Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie”.

Different to jedyna w Polsce restauracja w ciemności obsługiwana przez niewidomych kelnerów. Jest atrakcją, która zyskuje coraz większą popularność, a przy tym realizuje misję integracji społecznej i zawodowej. Całość wygenerowanych przez nią zysków jest przeznaczana na realizację celów statutowych fundacji, głównie na wsparcie osób w potrzebie.

– Bardzo lubię klimat, jaki tu panuje, ponieważ wszyscy mamy równe szanse. Wprowadzamy gości w ciemność, w której nic nie widzą, tak jak my, osoby niewidome i niedowidzące – mówi Wioletta Borowska, pracownik Restauracji Different. – Praca daje mi dużo satysfakcji, bardzo lubię bezpośredni kontakt z ludźmi, lubię rozmowę. Klienci pytają, jak sobie radzimy w życiu codziennym, z dojazdem do pracy, czy mamy rodziny, więc bardzo chętnie wprowadzamy gości w świat osób niewidomych.

24.04.2019

Lokalny biznes kultywuje tradycję produkcji regionalnych serów. Jak to się udało?

VIDEO

Serowa Kraina w Rajczy, to mały lokalny biznes, który powstał, aby kultywować tradycję produkcji lokalnych serów, tak charakterystycznych dla tego regionu. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pozyskanie finansowania ze środków programu na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś pożyczek na terenie całego kraju udzielają Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Webinary

Obejrzyj webinar: Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Webinar: Wsparcie finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Inne produkty dla podmiotów ekonomii społecznej

Sprawdź pożyczki płynnościowe finansowane ze środków krajowych: