menu

Outsourcing

W związku z art. 111b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o następujących przedsiębiorcach, którzy w wyniku realizacji podpisanych z Bankiem umów, na realizację czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

z siedzibą w Warszawie, 03-301 ul. Jagiellońska 78 zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000025138 posługująca się numerem NIP: 5272329716 oraz REGON: 017207713.

z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON 141387142, NIP 1070010731.

z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, , NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

z siedzibą w Warszawie, 04-186 ul. Grochowska 21A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000034947, NIP: 1130059989, REGON: 012677986.

z siedzibą w Opolu przy ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064312, NIP 7540339496, REGON 530600238.

z siedzibą w Warszawie ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000536413, REGON: 360090346.

z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001538, REGON 000013037, NIP 5260300291.

z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010186, REGON 001379728, NIP 5260212931.

z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525, REGON 006239498 NIP 5270203313.

z siedzibą w Warszawie, 00-844, ul. Grzybowska 53/57, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 526-000-68-41, który na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy o z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842, z późn. zm.) wstąpił w miejsce Idea Bank S.A., w odniesieniu do umowy portfelowej linii gwarancyjnej, wskazanej poniżej, w związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 2020 r. o przejęciu praw i obowiązków Idea Bank S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000010821, NIP 5540314271, REGON 002482470.

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr: KRS 0000069229, REGON 930603359, NIP 8960001959.

z siedzibą: ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000051818, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 874-000-33-01.

ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, wpisanym do krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000096040, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 675-000-60-62

z siedzibą w Rabie Wyżnej 30, 34-721 Raba Wyżna, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000118753, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7351008189.

z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, REGON 017509621, NIP 9512044933, o kapitale zakładowym 11 700 000 PLN w pełni opłaconym, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000105848

z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000011571, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 526-10-08-546, REGON: 010778878.

z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Suwak 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225155, posiadającą NIP 966-17-67-430.

z siedzibą w Warszawie (01-207), ul. Karolkowa 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000264919, NIP 9512197737, REGON 140727010.

z siedzibą w Warszawie przy Al..Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000255669, REGON 356846563, NIP 6782924039.

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000151832, posiadającym NIP: 5260152821, REGON 012598755

z siedzibą Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000266510, NIP 7010041346

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568681.

ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, REGON 290513140, NIP 657-008-22-74.

z siedzibą ul. Jaśminowa 25c, 25-223 Kielce, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9591678039, REGON 260426447.

z siedzibą w Poznaniu pod adresem: Aleje Solidarności 46, 61-696 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000266405, NIP 7811791536, REGON 300376799

ul. Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000545379, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7252083093, REGON 360868745.

z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000044577, NIP: 527-010-45-68, REGON: 011986640

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS 0000061293, NIP 5260210429, REGON 012873434.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4A, 00-444 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112576.

z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000304735, REGON 141334039, NIP 1080004850

Oddział w Polsce, utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (Polska), zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302998, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 5262965103, będący oddziałem Haitong Bank Sociedade Anonima portugalskiej spółki akcyjnej, którego kapitał zakładowy w pełni opłacony wynosi 844.769.000,00 EURO, z siedzibą przy R. Alexandre Herculano nr 38, 1200 Lizbona, Portugalia, zarejestrowanym w Registo Comercial 501385932 Conservatoria Do Registo Comercial De Lisboa – 1A Seccao.

z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, 00‐124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757904, o numerze NIP 107‐00‐41‐832, będący oddziałem HSBC Continental Europe, francuskiej spółki akcyjnej (société anonyme) o kapitale zakładowym 602 250 785 EUR (w pełni opłaconym), z
siedzibą przy 38 avenue Kléber, 75116 Paryż, Francja, zarejestrowanej w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) pod numerem 775 670 284, o polskim numerze NIP 107‐00‐41‐803

z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757904, o numerze NIP 107-00-41-832, będący oddziałem HSBC France, francuskiej spółki akcyjnej (société anonyme) o kapitale zakładowym EUR 450 250 220 (w pełni opłaconym), z siedzibą przy Avenue des Champs-Elysées 103, 75008 Paryż, Francja, zarejestrowanej w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre du Commerce et des Sociétés) pod numerem 775 670 284, o polskim numerze NIP 107-00-41-803.

z siedzibą we Wrocławiu (50-541) przy ul. AL. Armii Krajowej 61, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000198616, NIP: 8950022167, REGON: 930328918.

z siedzibą ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000343763, NIP: 627-23-51-283,REGON: 276591100.

z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 6340135475.

z siedzibą w Warszawie (02-622), ul. Malczewskiego 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005577, NIP 527-100-17-41.

z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XI Gospodarczy pod nr: KRS 0000078979, REGON 000500286, NIP 6750006027.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285070, NIP: 527-254-88-78, REGON 141054713.

z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-025), ul. Krucza 50, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000501348, kapitał zakładowy 35.000.000 złotych (w całości opłacony), posiadającą NIP: 525-258-12-00.

z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000326158, NIP 7010181018, REGON 141791601

ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524.

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094143, NIP 526-10-20-062, REGON 010925090.

z siedzibą One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000081821, NIP: 5260213126, REGON: 012015417.

z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A; 02-672 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 5261021021.

z siedzibą w Wałbrzychu 58-301, ul. Żwirki i Wigury 8-12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000222652, NIP 8862785813, REGON 891556010.

z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320367, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9512270428.

z siedzibą w Łodzi przy Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź, zarejestrowana pod numerem KRS 0000022886 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 725-173-56-94, REGON: 472191767

z siedzibą w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64, NIP 712-10-19-686, REGON 430578750, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086395, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

z siedzibą w Warszawie (00-609) przy ul. Aleja Armii Ludowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000867, NIP 712-10-16-682, REGON 430560128

z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod nr: KRS 0000334972, NIP 5250007313, REGON 010684960.

z siedzibą w Warszawie ul, Puławska 15, 02-515 Warszawa wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000026438, REGON 016298263, NIP 5250007738.

w Katowicach adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000267847, posiadająca nr REGON: 277573126, NIP: 634-24-27-710.

z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00- 854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341.

z siedzibą we Wrocławiu 54 – 202, ul. Legnicka 48 B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000040562, NIP: 527-20-46-102, REGON: 012736938.

z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, pod numerem KRS 0000148117,  NIP 897-16-79-435.

z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026084.

z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 43, 95-100 Zgierz zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061660, NIP 7250021314, REGON 470778706.

z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań 60-462, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000058205, REGON 004848247, NIP 7770005362.

z siedzibą w Warszawie, ul. Pancera 15/32, 03-188 Warszawa, adres do korespondencji al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000036126, NIP: 5240315651, REGON: 010353831.

ul. Annopol 4 A Budynek F, Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000368920, REGON 142652592, NIP 7010266967.

z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyn w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000036781, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 849-000-11-74

z siedzibą w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 9, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000017260, NIP 5631094361, REGON 000500642.