menu

Sponsoring

O sponsorowanie przedsięwzięcia mogą się ubiegać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako polski bank rozwoju i instytucja zaufania publicznego, prowadzi politykę pełnej przejrzystości swojej działalności, w tym także przejrzystości angażowania się w przedsięwzięcia w charakterze sponsora.
 

Czym jest sponsoring w BGK?

BGK definiuje sponsoring jako finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięcia w zamian za określone, wzajemne i ekwiwalentne świadczenia ze strony sponsorowanego, a w szczególności w zamian za:

 • eksponowanie logo BGK,
 • dystrybucję informacji o BGK lub jego produktach lub
 • umożliwienie BGK prowadzenia określonych działań promocyjnych w trakcie przedsięwzięcia.

Sponsoringiem nie jest:  

 • udział finansowy BGK w przedsięwzięciu, którego bank jest współorganizatorem lub partnerem, a w którym przedstawiciele BGK występują w charakterze ekspertów,
 • działalność charytatywna polegająca jedynie na przekazaniu darowizny
   

Cele

Celem podejmowania przez bank działalności sponsoringowej jest upowszechnianie i wzmacnianie:

 • wizerunku BGK jako instytucji, która wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz sektor publiczny w realizacji jego zadań,
 • wizerunku państwowego banku rozwoju, który jest:
  • skuteczny i kompetentny w działaniach, oferuje najlepsze lub unikalne,
  • rozwiązania dla wybranych grup klientów i posiada wiedzę ekspercką w tym zakresie,
  • stabilny, godny zaufania, transparentny,
  • nowoczesny, patrzący w przyszłość,
  • podnoszący jakość życia Polaków,
  • odpowiedzialny społecznie, dbający o zrównoważony rozwój kraju.
    

Obszary zainteresowania BGK i cechy przedsięwzięć sponsoringowych

 1. Bank może angażować się w sponsorowanie przedsięwzięć, które:
  • są spójne z misją i strategią BGK,
  • pozwalają na budowanie i umacnianie dobrych relacji banku z jego kluczowymi interesariuszami,
  • umożliwiają wzmacnianie rozpoznawalności produktów i usług, które bank realizuje w obszarach:
   • finansowanie inwestycji, eksportu i rozwój przedsiębiorstw,
   • infrastruktura, budownictwo i projekty strategiczne,
   • programy europejskie,
   • samorządy,
   • finanse publiczne.
  • mają renomę w skali:
   • lokalnej (w przypadku przedsięwzięć o zasięgu lokalnym),
   • regionalnej (w przypadku przedsięwzięć o zasięgu regionalnym),
   • ogólnopolskiej (w przypadku przedsięwzięć o charakterze ogólnokrajowym) lub ich organizator cieszy się w skali ogólnopolskiej dobrą reputacją i doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć,
   • ponadnarodowej (w przypadku przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym);
  • gwarantują bankowi pakiet świadczeń promocyjnych, zapewniający prócz ekspozycji logo BGK lub informacji o BGK, także inne formy zaangażowania przedstawicieli banku w przedsięwzięcie.
 2. Sponsorowanie przedsięwzięć niezwiązanych bezpośrednio z działalnością banku i grupami kluczowych interesariuszy BGK, w tym np. wydarzeń kulturalnych, sportowych, o charakterze historycznym, edukacyjnym, akcji społecznych, ekologicznych oraz przedsięwzięć z udziałem wielu sponsorów (w tym innych banków), jest możliwe, o ile spełniają one warunki określone w Zasadach sponsorowania przedsięwzięć przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 3. Bank nie sponsoruje w szczególności:
  • przedsięwzięć związanych z uprawianiem kultu religijnego, działalnością jakiegokolwiek kościoła lub związku wyznaniowego,
  • kampanii i wydarzeń organizowanych przez partie polityczne, ugrupowania, stowarzyszenia polityczne,
  • przedsięwzięć niosących ryzyko negatywnej oceny opinii publicznej, a w szczególności kluczowych grup interesariuszy BGK.
 4. BGK nie sponsoruje przedsięwzięć organizowanych przez osoby fizyczne.
 5. Warunki, o których mowa powyżej, nie wyczerpują ewentualnych innych warunków, mogących mieć wpływ na ostateczną decyzję o udziale BGK w danym przedsięwzięciu.
   

Zasady realizacji działalności sponsoringowej

 1. Warunkiem ubiegania się o sponsorowanie przedsięwzięcia przez bank jest przygotowanie przez organizatora przedsięwzięcia wniosku o sponsorowanie przedsięwzięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 2. O sponsorowanie przedsięwzięcia mogą się ubiegać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Wnioski o finansowanie przedsięwzięcia sponsoringowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego proszę kierować w formie elektronicznej na adres sponsoring@bgk.pl.

Jeśli nie korzystasz z kwalifikowanego podpisu elektronicznego prześlij skan wydrukowanego wniosku z odręcznym podpisem oraz roboczy plik z uzupełnionymi danymi.

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.
 

  Wskazówki do uzupełniania i wysyłania wniosku:

  1. Pobierz plik PDF "Wzór wniosku o sponsorowanie przedsięwzięcia" na dysk i otwórz za pomocą programu Adobe Reader DC.
  2. Uzupełnij każde pole wniosku.
  3. Plik możesz zapisać w każdym momencie jego edycji, aż do momentu podpisania. Rekomendujemy zapisanie dodatkowej wersji roboczej przed podpisem elektronicznym, aby zawsze móc wrócić do edycji. Jeśli musisz wydrukować wniosek, zapisz go przed drukowaniem.
  4. Przed wysłaniem wniosku do banku spakuj plik np. w programie WinRAR, 7-Zip i zapisz z hasłem.
  5. Jeśli masz pytania dotyczące pojęć, które są dla Ciebie niejasne np.: czym są zasięgi w mediach społecznościowych, jak poprawnie przygotować wniosek, skontaktuj się z nami mejlowo.

  Chętnie wyjaśnimy wątpliwości.

  Pliki do pobrania:

  Wniosek pobierz i otwórz za pomocą programu Adobe Reader DC.
  Przed wysłaniem do banku spakuj plik np. w programie WinRAR, 7-Zip i zapisz z hasłem.