menu

Preferencyjne finansowane inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Dla kogo?

Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego (w tym: towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne)

Na co?

Preferencyjne kredyty na tworzenie mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu oraz mieszkań spółdzielczych lokatorskich

O produkcie

Czym jest kredyt preferencyjny SBC?

Preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie:

 • mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu
 • mieszkań spółdzielczych lokatorskich

poprzez budowę nowych budynków lub rewitalizację/remont budynku z jego adaptacją na cele mieszkaniowe.

Finansowane kredytem mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

Kto może dostać kredyt preferencyjny SBC?

Z preferencyjnych kredytów SBC mogą korzystać:

 • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne)/ społeczne inicjatywy mieszkaniowe (gminne i prywatne)
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółki gminne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego ani społecznych inicjatyw mieszkaniowych)

Na co można przeznaczyć kredyt preferencyjny SBC?

Przedmiotem finansowania mogą być:

 • nowe budynki
 • rewitalizacja/remont już istniejących budynków z ich adaptacją na cele mieszkaniowe,

w których powstaną:

 • mieszkania na wynajem z maksymalną stawką czynszu, która wynosi:
  • 5 proc. wartości odtworzeniowej lub kosztu budowy lokalu (w zależności od tego, która z tych wielkości jest wyższa) w skali roku
  • 4 proc. wartości odtworzeniowej lub kosztu budowy lokalu (w zależności od tego, która z tych wielkości jest wyższa) w skali roku, jeśli inwestor łączy kredyt z grantem dla gminy z Funduszu Dopłat
 • mieszkania spółdzielcze lokatorskie
 • dodatkowe powierzchnie użytkowe dla seniorów

Z kredytu SBC można sfinansować również:

 • miejsca postojowe/garaże (minimum przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego)
 • grunt (w przypadku aportu gminy wartość gruntu finansowanego z kredytu nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia)

Warto wiedzieć!  Własność lokali mieszkalnych, garaży indywidualnych i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, wybudowanych z udziałem kredytu preferencyjnego SBC, będzie mogła zostać przeniesiona na najemcę po spełnieniu warunków określonych ustawowo i wskazanych przez bank.

Warto wiedzieć! Gmina może łączyć finansowanie inwestora preferencyjnym kredytem SBC z bezzwrotnym grantem z Funduszu Dopłat na mieszkania na wynajem.

Warto wiedzieć! Najemcy mieszkań, których powstanie sfinansowano kredytem SBC, mogą otrzymać bezpośrednie wsparcie w postaci dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start.

Parametry kredytu preferencyjnego SBC:

 • niski koszt finansowania: oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży banku, nie mniejsze niż 0,00 proc. w skali roku
 • maksymalnie 30-letni okres finansowania
 • maksymalny udział kredytu w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - do 80 proc. kosztu przedsięwzięcia

Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), natomiast preferencję w oprocentowaniu zapewnia wsparcie budżetu państwa.

Jak korzystać?

Wnioski o kredyt preferencyjny SBC można składać każdego roku:

 • od 1 do 31 marca (edycja wiosenna)
 • od 1 lipca do 30 września (edycja jesienna)

Wypełniony wniosek złóż do banku w formie papierowej oraz dodatkowo prześlij dokument drogą elektroniczną na adres wnioski.sbc@bgk.pl.

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego kredytu SBC wysyłamy indywidualnie po uprzednim kontakcie na adres mejlowy: sekretariatDKPM@bgk.pl

Podstawowe warunki uzyskania finansowania to:

 • zawarcie przez wnioskodawcę umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (tylko w przypadku podmiotów należących do gmin)
 • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej oraz przedsięwzięcia przez bank
 • posiadanie:
  • prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych właściwemu organowi, do którego nie wniesiono sprzeciwu, albo
  • szczegółowej koncepcji architektoniczno-budowlanej , której założenia i rozwiązania zgodne są ze złożonym wnioskiem i na podstawie której zostanie opracowany projekt budowlany

Rocznie do dyspozycji kredytobiorców jest 450 mln zł, podzielonych na dwie równe części w wiosennej i jesiennej edycji naboru wniosków. Środki, które pozostaną niewykorzystane w danej edycji, powiększają limit dostępnych środków w kolejnej edycji naboru wniosków. 

Warto wiedzieć! W przypadku, gdy po ocenie wiarygodności kredytowej wnioskodawców zapotrzebowanie na finansowanie przekroczy limit środków przeznaczonych na daną edycję, premiowane będą przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami wskazanymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1720 wraz z późniejszymi zmianami).

Dokumenty

Akty prawne

Załączniki wymagane przy udzieleniu preferencyjnego finansowania zwrotnego z programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą wysyłane indywidualnie po uprzednim kontakcie na skrzynkę mailową sekretariatDKPM@bgk.pl

Wakacje kredytowe

Na wniosek Kredytobiorcy możemy zawiesić spłatę kredytu udzielonego:

 1. w formie finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807, 1561),
 2. ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (w brzmieniu z dnia 30 maja 2009 r., Dz. U. z 2004 r. poz. 2157)

– na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, które mają na celu:

 • budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
 • budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Podstawą prawną zawieszenia spłaty kredytu jest ustawa z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Na jaki okres można zwiesić spłatę kredytu?

Zgodnie z art. 76 w/w Ustawy można zawiesić spłatę kredytu na okres nie dłuższy niż:

 1. cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,
 2. trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,
 3. dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.

– jednak łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy.

Spłatę raty kapitałowo-odsetkowej wymagalnej w danym miesiącu i roku można zawiesić pod warunkiem, że wniosek o jej zawieszenie zostanie złożony przed upływem terminu wymagalności tej raty. Zawieszenie spłaty kredytu stanowi zmianę warunków spłaty kredytu, która nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

 • w formie elektronicznej - prosimy wysyłać na adres wakacje-kredytowe@bgk.pl.
  W tytule maila prosimy wpisać „Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu”. 
 • w formie papierowej - na adres:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych
  ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2) 
  00-801 Warszawa

Prosimy o składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu co najmniej 3 dni robocze przed terminem zapadalności raty kredytowej.

Jednocześnie informujemy, że obsługa wniosków złożonych po godzinie 14:00 lub w dni wolne od pracy (weekendy, święta państwowe), rozpocznie się w kolejny dzień roboczy.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu prosimy składać z wykorzystaniem formularza.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu będziemy realizować począwszy od dnia wejścia w życie Ustawy tj. 29 lipca 2022 r.

Kontakt