menu

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja poprawności realizacji umowy.

Gwarancja bankowa

Samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy jej zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane spółkom z udziałem pracowników lub spółkom aktywności obywatelskiej z rządowego programu wsparcia prywatyzacji

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej.